Երեքշաբթի, 28 Հունիս 2022, 19:45

"Բնակարանային Կոմունալ ոլորտի Աշխատողների Միավորում" 
Հասարակական ԿազմակերպությունՏեղեկություն
Հարցումներ
Ինչպե՞ս եք ստանում տեղեկատվություն ջրամատակարարման դադարների վերաբերյալ
Պատասխաններ: 221
 
Գլխավոր » «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ
« 1 2 3 4 5 6 »
§Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ö´À

§Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ÷³Ï µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿, áñ ë/à  Ù³ÛÇëÇ 5-ÇÝåɳݳÛÇÝ ¨ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, ѻﳷ³ÛáõÙ íóñÝ»ñÇó Ëáõë³÷»Éáõ ѳٳñ ÏÑáë³Ýù³½ñÏí»Ý`

ºñ¨³Ý ù³Õ³ùáõÙ`

ųÙÁ 10:30 – 13:00¸»ÙÇñ×Û³Ý ÷. 17, 21 ß»Ýù»ñÁ, ØÛ³ëÝÇÏÛ³Ý åáÕ. 16-55 ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ,

ųÙÁ 10:00 – 17:00²ñß³ÏáõÝÛ³ó åáÕ. 51,53, êÙµ³ï ¼áñ³í³ñÇ ÷. 46ß»Ýù»ñÁ,

ųÙÁ 13:30 – 17:00¼³ùÛ³Ý ÷. 10, ä³ñáÝÛ³Ý ÷. 15 ß»Ýù»ñÁ,

ųÙÁ 10:30 – 13:30Üáñù-سñ³ß, ²ñٻݳÏÛ³Ý ÷áÕáóÇÝ  ѳñáÕ ï³ñ³ÍùÇ ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ, ÃÇí15 ѳïáõÏ ¹åñáóÁ, ÃÇí 2 ·Çß»ñûÃÇÏ ¹åñáóÁ, §Ðáí³ñ¹ γñ³·á½Û³Ý¦, §´áõÙǽ¦, §².´³¹³É۳ݦ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,

ųÙÁ 14:00 – 17:00Üáñù-سñ³ß, ÜáñùÇ ³Û·ÇÝ»ñÇ ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ, êñï³µ³Ý³Ï³Ý ÑÇí³Ý¹³ÝáóÁ,

ųÙÁ 11:00 – 13:00гٵ³ñÓáõÙÛ³Ý ÷. 10, 47, ¶ñǵáÛ»¹áí ÷. 42, 44 ß»Ýù»ñÁ,¶ñǵáÛ»¹áí ÷. 28-40, ÎáÙÇï³ëÇ åáÕ. 1 Ýñµ³ÝóùÇ 6-24 ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ, ,ÃÇí 82 ¹åñáóÁ, гÛÏ³Ï³Ý ´³ó гٳÉë³ñ³ÝÁ, §Ð³ÕóݳϦ ½µáë³Û·ÇÝ,

ųÙÁ 11:00 – 15:00²½³ïáõÃÛ³Ý ÷. 2, 2³, 2µ, 4, 6 ß»Ýù»ñÁ, ÃÇí 152  Ù³Ýϳå³ñ﻽Á, ²ñ³µÏÇñÇ ½ÇÝ.ÏáÙÇë³ñdzïÁ, ÃÇí 37 ϳåÇ µ³Å³ÝÙáõÝùÁ, ÃÇí 93 ¹ñ³Ù³ñÏÕÁ, §æñÙáõÕ ÏáÛáõÕǦ, §úñ³ÝÅ ²ñÙ»Ýdz¦, §ºñù³ÕÉáõÛë¦ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ѳñ³ÏÇó ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 17:00²ñß³ÏáõÝÛ³ó åáÕ. 45,47, 49, в ´-2 óÕ.7,35-39,42,43,44³,49-53, 55- 61, 94, ¾ëïáÝ³Ï³Ý ÷. 21, 25, ÞÇݳñ³ñÝ»ñÇ ÷. 11, 13, 15, 15/1, ²ñ½áõÙ³ÝÛ³Ý ÷. 16/1, 16/2,16/3,18,20, ²ñ³·³ÍÇ ÷. 93, 93³, 93³/2 ß»Ýù»ñÁ ¨ ²ñ³·³ÍÇ,ÎáÕµ-1, ÎáÕµÇ-2 ÷áÕáóÝ»ñÇ ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ,

ųÙÁ 09:00 – 17:00êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç` êÇëÇ³Ý ù³Õ³ùÇ àñáï³Ý ÷. 2², 4², ÞÇñí³Ý½³¹» ÷. 2² ß»Ýù»ñÁ,

ųÙÁ 10:30 – 16:00 êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç`ÊÝÓáñ»ëÏ ·ÛáõÕÁ Ù³ëݳÏÇ,

ųÙÁ 10:00 – 14:00 ²ñÙ³íÇñÇ Ù³ñ½Ç` Øñ·³ß³ï, ²ñ¨ÇÏ ·ÛáõÕ»ñÁ,

ųÙÁ 10:00 – 17:00 ²ñÙ³íÇñÇ Ù³ñ½Ç`´³Ùµ³Ï³ß³ï,гÛϳí³Ý ·ÛáõÕ»ñÁ, ²É³ßÏ»ñï ·ÛáõÕÁ` Ù³ëݳÏÇ,

ųÙÁ 11:00 – 14:00  Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç` ²éÇÝç ·ÛáõÕÁ,

ųÙÁ 11:00 – 16:00 î³íáõßÇ Ù³ñ½Ç` Æç¨³Ý ù³Õ³ùÇ ²µáíÛ³Ý ÷. 10, 12 ß»Ýù»ñÁ, ²ÝϳËáõÃÛ³Ý 5, Ø»ÉÇùµ»ÏÛ³Ý ÷áÕáóÝ»ñÁ, Ü»ñùÇÝ ·áñÍ»ñÇ í³ñãáõÃÛáõÝÁ, λÝïñáÝ³Ï³Ý ¹»Õ³ïáõÝÁ, êáó³å ËÙµ³·ñáõÃÛáõÝÁ, §ìî´¦ µ³ÝÏÁ:

êå³é³Í ¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ, ³Ýç³ïáõÙÝ»ñÇ, Ò»ñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇÝ Ï³Ù å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ, ÇÝãå»ë ݳ¨  ³ÛÉ Ñ³ñó»ñÇ ³éÝãáõÃÛ³Ùµ ϳñáÕ »ù ½³Ý·³Ñ³ñ»É ßáõñçûñÛ³ ·áñÍáÕ 1-80 ϳ٠53 48 75; 53 48 66; 53 48 33Ñ»é³Ëáë³Ñ³Ù³ñáí:

Կատեգորիա: «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ | Դիտում: 747 | Ավելացրել է: ԲԿԱՄ | Ամսաթիվ: 05 Մայիս 2011 | Մեկնաբանություններ (1)

   
§Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ö´À
§Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ÷³Ï µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿, áñ ë/à  Ù³ÛÇëÇ 3-ÇÝ åɳݳÛÇÝ ¨ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, ѻﳷ³ÛáõÙ íóñÝ»ñÇó Ëáõë³÷»Éáõ ѳٳñ ÏÑáë³Ýù³½ñÏí»Ý`

ºñ¨³Ý ù³Õ³ùáõÙ`

ųÙÁ 10:30 – 13:00  ʳÝçÛ³Ý ÷. 7, ¼³ùÛ³Ý ÷. 6, Êáñ»Ý³óÇ ÷. 6, 10, سßïáóÇ åáÕ. 6 ß»Ýù»ñÁ,

ųÙÁ 13:30 – 17:00  ä³ñáÝÛ³Ý ÷. 28 ß»ÝùÁ, ê³ñÇ-Â³Õ 2 ß³ñùÇ 58-66; 3 ß³ñùÇ 33-48; 5 ß³ñùÇ 103-133; 6 ß³ñùÇ 92-116; 8 ß³ñùÇ 41-65; 9 ß³ñùÇ 88-158 ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ,

ųÙÁ 10:30 – 13:30  Üáñù-سñ³ß, ÜáñùÇ 9 ÷áÕáóÇÝ  ѳñáÕ ï³ñ³ÍùÇ ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ, §ºñù³ÕÉáõÛë¦, §úñ³ÝÅ ²ñÙ»Ýdz¦, §¾Û-²÷¦, §Êáñ»Ý¦ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ѳñ³ÏÇó ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñ,

ųÙÁ 14:00 – 17:00  Üáñù-سñ³ß, ÜáñùÇ 15 ÷áÕáóÇÝ  ѳñáÕ ï³ñ³ÍùÇ ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ, §ºñù³ÕÉáõÛë¦ ö´À, ÃÇí 5 Ù³ñ½³¹åñáóÁ,

ųÙÁ 11:00 – 13:00  ².²í»ïÇëÛ³Ý ÷. 67, êáõݹáõÏÛ³Ý ÷. 90, 98, ì,ö³÷³½Û³Ý ÷. 13, ÎáÙÇï³ëÇ åáÕ. 52, 54, 54/1 ß»Ýù»ñÁ ¨ ѳñ³ÏÇó ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÁ, ².îÇ·ñ³ÝÛ³Ý ÷. 53, àõÉÝ»óÇ ÷. 31, 38, 54 ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ ¨ ѳñ³ÏÇó ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÁ, Üáñ-²ñ»ß 8÷. 45-86; 15÷. 17-43 ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 17:00  ¸³íÃ³ß»Ý 1-ÇÝ Ã³Õ. 46- 52 ß»Ýù»ñÁ ÃÇí 189 ¹åñáóÁ,

ųÙÁ 09:00 – 17:00  êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç` êÇëdzݠ ù³Õ³ùÇ  àñáï³Ý ÷. 1, 4-7 ß»Ýù»ñÁ  ¨ ѳñ³ÏÇó ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ,  γå³Ý  ù³Õ³ùÇ  ºñϳÃáõÕ³ÛÇÝÝ»ñÇ 5-Ýñµ. ë»÷³Ï³Ý  ïÝ»ñÁ  ¨  ÎáõÛñ»ñÇ ÙdzíáñáõÙ áõëáõÙݳ³ñï³¹ñ³Ï³Ý Ó»éݳñÏáõÃÛáõÝÁ, §Üáñá·ßÇݦ ¨ §²ñß-²ñ³¦êä ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,

ųÙÁ 10:00 – 11:00  ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç` سñïáõÝÇ ù³Õ³ùÇ ¼áñ³í³ñ ²Ý¹ñ³ÝÇÏ Ã³Õ³Ù³ëÁ ¨ ¶»ÕÑáíÇï ·ÛáõÕÁ,

ųÙÁ 10:30 – 16:00  ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç` Üáñ³ïáõë ·ÛáõÕÁ,

ųÙÁ 10:00 – 17:00 ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç` ²Û·áõï, γɳí³Ý, ´³ñ»å³ï, Òáñ³í³Ýù, ¸åñ³µ³Ï, ²Ýï³é³Ù»ç, ²½³ï ·ÛáõÕ»ñÁ, Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç` äéáßÛ³Ý ·ÛáõÕÇ Ñ³ñ³ÏÇó ³ñï³¹ñ³Ï³Ý Ó»éݳñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÃÇí 51054, 93353 ½áñ³Ù³ë»ñÁ ¨ ÙÇ ß³ñù êäÀ-Ý»ñ, ²ñÙ³íÇñÇ Ù³ñ½Ç` Üáñ ²ñÙ³íÇñ, æñ³ß»Ý, ²ñÙ³íÇñ, ²Û·»ß³ï, ²ÏݳÉÇ×, ÊáñáÝù, ²ñïÇÙ»ï ·ÛáõÕ»ñÁ, î³ÝÓáõï ·ÛáçÕÁ` Ù³ëݳÏÇ, ²ñÙ³íÇñ ù³Õ³ùÇ ÎÝáõÝÛ³Ýó, ä³ïϳÝÛ³Ý, Êáñ»Ý³óÇ, ²µáíÛ³Ý, êí»ñ¹Éáí, â³ñ»Ýó, ÂáõÙ³ÝÛ³Ý, ²É³í»ñ¹Û³Ý, È»ñÙáÝïáí, êáõݹáõÏÛ³Ý, â»ñÝÇߨëÏÇ, ÐáÏï»Ùµ»ñ, ÞÇñí³Ý½³¹», î»ñÛ³Ý, ¸»ÙÇñ×Û³Ý, гÏáµÛ³Ý, Ô³ñǵç³ÝÛ³Ý, س۳ÏáíëÏÇ, Ü»ÉëáÝ êï»÷³ÝÛ³Ý ÷áÕáóÝ»ñÁ, â³ñ»Ýó óճٳëÁ, î»ñÛ³Ý, Ü»ÉëáÝ êï»÷³ÝÛ³Ý ÷³ÏáõÕÇÝ»ñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 14:00  Èáéáõ Ù³ñ½Ç` ÂáõÙ³ÝÛ³Ý ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ Ì³Ã»ñ, ²ñ¨³Í³· ·ÛáõÕ»ñÁ,

ųÙÁ 14:00 – 14:30  Èáéáõ Ù³ñ½Ç` ÂáõÙ³ÝÛ³Ý ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ ²ùáñÇ, γ׳×Ïáõï, ¸³Ýáõß³í³Ý, ²Ùáç ·ÛáõÕ»ñÁ, úÓáõÝ ·ÛáõÕÁ` Ù³ëݳÏÇ,

ųÙÁ 11:00 – 17:00  ÞÇñ³ÏÇ Ù³ñ½Ç` ¶ÛáõÙñÇ ù³Õ³ùÇ §²Û·³µ³ó¦ óճٳëÁ, ºñ¨³ÝÛ³Ý ËãáõÕÇÝ ¨ ÎáÙÇï³ëÇ ÷áÕáóÇ ë³Ñٳݳ÷³Ïí³Í ï³ñ³Íù ... Կարդալ ավելի

Կատեգորիա: «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ | Դիտում: 714 | Ավելացրել է: ԲԿԱՄ | Ամսաթիվ: 02 Մայիս 2011 | Մեկնաբանություններ (0)

                      §Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ö´À

§Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ÷³Ï µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿, áñ ë/à  ³åñÇÉÇ 30-ÇÝ åɳݳÛÇÝ ¨ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, ѻﳷ³ÛáõÙ íóñÝ»ñÇó Ëáõë³÷»Éáõ ѳٳñ ÏÑáë³Ýù³½ñÏí»Ý`

ºñ¨³Ý ù³Õ³ùáõÙ`

ųÙÁ 10:30 – 13:00  Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÷. 6 ß»ÝùÁ, êáõñ»ÝÛ³Ý ÷. 1-6, 13, 15, 22, 26 ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ,

ųÙÁ 10:00 – 15:00  âáɳÏÛ³Ý ÷. 14 ß»ÝùÁ, ´³µ³Û³Ý ÷. 2/8, 2/9 ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 17:00  ¸³íÃ³ß»Ý 1-ÇÝ Ã³Õ. 4,  5,  6, 7,  9,  10, 10³ ß»Ýù»ñÁ, ÃÇí 200 ¹åñáóÁ,

ųÙÁ 13:30 – 17:00  ²·³Ã³Ý·»ÕáëÇ ÷. 7, Êáñ»Ý³óáõ ÷. 29 ß»Ýù»ñÁ, 

ųÙÁ 10:00 – 13:00  ²ñÙ³íÇñÇ Ù³ñ½Ç`  ²ñß³ÉáõÛë ·ÛáõÕÁ,

ųÙÁ 10:00 – 17:00  Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç`  ê¨³Ý ù³Õ³ùÇ Ü³ÇñÛ³Ý ÷áÕáóÇ 40², 42, 175, 177, 179, ÞÇݳñ³ñÝ»ñ ÷. 3, 5 ß»Ýù»ñÁ, ÃÇí 7 ÙÇçݳϳñ· ¹åñáóÁ ¨ ѳñ³ÏÇó ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 14:00  Èáéáõ Ù³ñ½Ç` ÂáõÙ³ÝÛ³Ý ù³Õ³ùÝ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ,

ųÙÁ 11:00 – 15:00  ²ñ³ñ³ïÇ Ù³ñ½Ç` ²Û·»½³ñ¹, ²Û·»å³ï ·ÛáõÕ»ñÁ,  ì»ñÇÝ ²ñï³ß³ï ·ÛáõÕÁ` Ù³ëݳÏÇ, àëï³Ý ·ÛáõÕÇ §ê»÷³Ï³Ý³ï»ñ ²ñÙ³Ý ØÏñïã۳ݦ ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Á,

ųÙÁ 11:00 – 16:00  ²ñ³ñ³ïÇ Ù³ñ½Ç` ²ñ³ñ³ï ¨ Èáõë³é³ï ·ÛáõÕ»ñÇ ÃÇí 2392 ½áñ³Ù³ë»ñÁ, Èáõë³é³ï ·ÛáõÕÇ §¾É ÂÇ ´Ç¦, §Ð³Û ³é³ù»É³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇ Êáñ ìÇñ³å í³Ýù¦ ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÁ, ºÕ»·Ý³í³Ý ·ÛáõÕÇ §². Ô³½³ñ۳ݦ, §¸áõßáõÝó ìÇÏïáñdz¦  ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÁ  ¨ §Ô-î»É»ÏáÙ¦ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý µçç³ÛÇÝ Ï³Û³ÝÁ:

êå³é³Í ¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ, ³Ýç³ïáõÙÝ»ñÇ, Ò»ñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇÝ Ï³Ù å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ, ÇÝãå»ë ݳ¨  ³ÛÉ Ñ³ñó»ñÇ ³éÝãáõÃÛ³Ùµ ϳñáÕ »ù ½³Ý·³Ñ³ñ»É ßáõñçûñÛ³ ·áñÍáÕ 1-80 ϳ٠53 48 75; 53 48 66; 53 48 33 Ñ»é³Ëáë³Ñ³Ù³ñáí:

Կատեգորիա: «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ | Դիտում: 662 | Ավելացրել է: ԲԿԱՄ | Ամսաթիվ: 30 Ապրիլ 2011 | Մեկնաբանություններ (1)

            §Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ö´À

§Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ÷³Ï µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿, áñ ë/à  Ù³ñïÇ 29-ÇÝ åɳݳÛÇÝ ¨ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, ѻﳷ³ÛáõÙ íóñÝ»ñÇó Ëáõë³÷»Éáõ ѳٳñ ÏÑáë³Ýù³½ñÏí»Ý`

ºñ¨³Ý ù³Õ³ùáõÙ`

ųÙÁ 10:30 – 12:00  Üáñ-ÜáñùÇ 1-ÇÝ ½³Ý·í³ÍÇ, ÈíáíÛ³Ý ÷. 9, 11,  ÈíáíÛ³Ý Ýñµ. 2, 4, ´áñ۳ݠ ÷. 6 ß»Ýù»ñÁ,

ųÙÁ 12:30 – 14:30  Üáñ-ÜáñùÇ 1-ÇÝ ½³Ý·í³ÍÇ, æáõÕ³ÛÇ ÷. 1, 3, 5, ܳÝë»ÝÇ ÷. 17  ß»Ýù»ñÁ,

ųÙÁ 15:00 – 17:00  Üáñ ÜáñùÇ 1-ÇÝ ½³Ý·í³ÍÇ, ÈíáíÛ³Ý ÷. 7,  ÈíáíÛ³Ý Ýñµ. 6,  ´áñÛ³Ý ÷.  4, 4/1ß»Ýù»ñÁ,

ųÙÁ 10:30 – 13:00  ì³ñ¹³Ý³Ýó ÷. 126, 128, êÇÙáÝ ìñ³óÛ³Ý ÷. 73 ß»Ýù»ñÁ,

ųÙÁ 13:30 – 17:00  ²ñ³ÙÇ ÷. 60, 64/1 ß»Ýù»ñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 17:00  16 óÕ. 29-34 ß»Ýù»ñÁ,

ųÙÁ 10:00 – 12:00  ²ñ³ÙíÇñÇ Ù³ñ½Ç` ²ñ¨³¹³ßï, ²ñï³Ù»ï, î³ÉíáñÇÏ ·ÛáõÕ»ñÁ ¨ ѳñ³ÏÇó ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ,  

ųÙÁ 10:00 – 17:00  ²ñÙ³íÇñÇ Ù³ñ½Ç` àëϻѳï, ¼í³ñÃÝáó ·ÛáõÕ»ñÁ, ¾çÙdzÍÇÝ ù³Õ³ùÇ ²ñ³Ù سÝáõÏÛ³Ý Ã³Õ³Ù³ëÁ, ²ñ³ñ³ïÇ  Ù³ñ½Ç`  ¸³ßï³í³Ý, ¸³ñµÝÇÏ, ¼áñ³Ï, Üǽ³ÙÇ, ²½³ï³ß»Ý, ²ñµ³Ã, ²ñ·³í³Ý¹, ¶»Õ³ÝÇëï, ¶»ï³÷ÝÛ³, ¸³ñ³Ï»ñï, ʳã÷³é, Ôáõϳë³í³Ý, г۳ÝÇëï, Ðáíï³ß³ï, êÇ÷³ÝÇÏ ·ÛáõÕ»ñÁ, ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç` ì³ñ¹»ÝÇë ù³Õ³ùÇ Î³Ùá ÷áÕáóÁ, Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç` â³ñ»Ýó³í³Ý ù³Õ³ùÇ 1² óճٳëÇ 1-4 ß»Ýù»ñÁ, ѳñ³ÏÇó ³ñï³¹ñ³Ï³Ý ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ ¨ ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 15:00  Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç` ´Ûáõñ»Õ³í³Ý ù³Õ³ùÁ, ѳñ³ÏÇó ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÁ, ÜáõéÝáõë ·ÛáõÕÁ ¨ ѳñ³ÏÇó ³Û·»·áñÍ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, "ìÇí³-ê»É Øîê” µçç³ÛÇÝ ûå»ñ³ïáñÇ Ï³Û³ÝÁ ¨ ÙÇ ß³ñù êäÀ-Ý»ñÇ ï³ñ³ÍùÝ»ñ,

ųÙÁ 11:00 – 12:00  ì³Ûáó ÒáñÇ Ù³ñ½Ç` سÉÇßϳ ·ÛáõÕÁ, ºÕ»·Ý³Óáñ ù³Õ³ùÇ Üáñ³í³Ý óճٳëÁ` Ù³ëݳÏÇ,

ųÙÁ 11:00 – 18:00  ÞÇñ³ÏÇ Ù³ñ½Ç` ¶ÛáõÙñÇ ù³Õ³ùÇ Øáõß-2 óճٳëÇ 7/1, 7/2, 8/1 ß»Ýù»ñÁ ¨ ùáûç³ÛÇÝ Ã³Õ³Ù³ëÁ,

ųÙÁ 11:00 – 14:00  î³íáõßÇ Ù³ñ½Ç` ¸ÇÉÇç³Ý ù³Õ³ùÇ Î³Ùá ÷. 110-231 ¨ ì³ëÇɨ ÷áÕáóÇ ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ,

ųÙÁ 12:00 – 15:00  î³íáõßÇ Ù³ñ½Ç` ¸ÇÉÇç³Ý ù³Õ³ùÇ Þ³Ù³ËÛ³Ý ÷áÕáóÁ,

êå³é³Í ¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ, ³Ýç³ïáõÙÝ»ñÇ, Ò»ñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇÝ Ï³Ù å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ, ÇÝãå»ë ݳ¨  ³ÛÉ Ñ³ñó»ñÇ ³éÝãáõÃÛ³Ùµ ϳñáÕ »ù ½³Ý·³Ñ³ñ»É ßáõñçûñÛ³ ·áñÍáÕ 1-80 ϳ٠53 48 75; 53 48 66; 53 48 33 Ñ»é³Ëáë³Ñ³Ù³ñáí:

Կատեգորիա: «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ | Դիտում: 646 | Ավելացրել է: ԲԿԱՄ | Ամսաթիվ: 29 Մարտ 2011 | Մեկնաբանություններ (1)

         §Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ö´À

§Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ÷³Ï µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿, áñ ë/à Ù³ñïÇ 25-ÇÝ åɳݳÛÇÝ ¨ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, ѻﳷ³ÛáõÙ íóñÝ»ñÇó Ëáõë³÷»Éáõ ѳٳñ ÏÑáë³Ýù³½ñÏí»Ý`

ºñ¨³Ý ù³Õ³ùáõÙ`

ųÙÁ 10:30 – 17:00  º½ÝÇÏ ÎáÕµ³óÇ ÷. 83, ÂáõÙ³ÝÛ³Ý ÷. 25, 27², سßïáóÇ åáÕ. 40, 42² ß»Ýù»ñÁ,

ųÙÁ 10:30 – 13:00  ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç` ¶³í³é ù³Õ³ùÇ Ð³ó³é³ï óճٳëÇ ²ÏáõÙµÇ Ñ³ñ³ÏÇó ï³ñ³ÍùÁ,

ųÙÁ 10:30 – 13:30  ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç¶»Õ³Ù³í³Ý ¨ ̳ÕÏáõÝù ·ÛáõÕ»ñÁ, ѳñ³ÏÇó ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÁ, "ä³Ñáõëï” Ó»éݳñÏáõÃÛáõÝÁ, "¶³·³ñÇÝÇ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý µ³½³” ö´À ¨ ¶³·³ñÇÝ ³í³ÝÇ ï³ñ³ÍùáõÙ ·ïÝíáÕ "ìÇí³-ê»É Øîê” µçç³ÛÇÝ ûå»ñ³ïáñÇ Ï³Û³ÝÁ,

ųÙÁ 11:00 – 14:00  Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç` Ðñ³½¹³Ý ù³Õ³ùÇ ØÇÏñáßñç³Ý óճٳëÇ 2-65 ß»Ýù»ñÁ, æñ³é³ï óճٳëÁ` Ù³ëݳÏÇ, ѳñ³ÏÇó ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÁ,

ųÙÁ 14:00 – 17:00  ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç¶³í³é ù³Õ³ùÇ Ð³ó³é³ï óճٳëÇ ËÙ»Éáõ çñÇ åáÙå³Ï³Û³ÝÇ Ñ³ñ³ÏÇó ï³ñ³ÍùÁ,

ųÙÁ 10:30 – 15:40  î³íáõßÇ Ù³ñ½Ç` ÜáÛ»Ùµ»ñÛ³ÝÇ ßñç³ÝÇ ²Ýï³é³·áñÍÝ»ñÇ ¨ úñµ»Éáõ ÷áÕáóÝ»ñÁ,

ųÙÁ 10:30 – 17:00  î³íáõßÇ Ù³ñ½Ç` ´»ñ¹Ç ßñç³ÝÇ î³íáõß ·ÛáõÕÇ ¹åñáóÇ Ã³ÕÁ,

ųÙÁ 11:00 – 16:30  î³íáõßÇ Ù³ñ½Ç` ÜáÛ»Ùµ»ñÛ³Ý ßñç³ÝÇ àëÏ»å³ñ ·ÛáõÕÇ Î»ÝïñáÝ Ã³ÕÁ,

ųÙÁ 10:00 – 16:00  ²ñ³ñ³ïÇ Ù³ñ½Ç` ²ñ³ñ³ï ù³Õ³ùÇ Þ³ÑáõÙÛ³Ý ¨ àëÏáõ Ïáñ½Ù³Ý ý³µñÇϳ ÷áÕáóÝ»ñÁ` Ù³ëݳÏÇ, ²ñ³ñ³ïÇ ù³Õ³ù 1-16, 1³-16³ ѳëó»Ý»ñÁ,

ųÙÁ 10:00 – 17:00  ²ñ³ñ³ïÇ  Ù³ñ½Ç` Üáñ³µ³ó ¨ ê³Û³Ã Üáí³ ·ÛáõÕ»ñÁ, سëÇë ù³Õ³ùÇ 2-ñ¹, 10-ñ¹, γ۳ñ³Ý óճٳë»ñÁ` Ù³ëݳÏÇ, ²ñ³·³ÍáïÝÇ Ù³ñ½ÇÞ»ÝϳÝÇ, ê³Ý·Û³é, ì³ñ¹³µÉáõñ, ²Ùñ» ³½³, ´»ñù³é³ï, ̳ÕϳÑáíÇï, Ðݳµ»ñ¹, ¶»Õ³Óáñ, ¶»Õ³¹Çñ, Üáñ³ß»Ý ·ÛáõÕ»ñÁ ¨ ѳñ³ÏÇó ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 17:00  ÞÇñ³ÏÇ Ù³ñ½Ç` ²ÝÇÇ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ Òáñ³Ï³å, ȳÝçÇÏ, ø³ñ³µ»ñ¹, ÒÇÃѳÝùáí ѳٳÛÝùÝ»ñÁ, سñ³ÉÇÏÇ áõëáõÙݳñ³ÝÁ ¨ ù³Õ³ùÇ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý Ñ³ïí³ÍÁ, ²ñÙ³íÇñÇ Ù³ñ½Ç` ²ñ³½³÷, سñ·³ñ³ ·ÛáõÕ»ñÁ  ¨ ѳñ³ÏÇó  ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ,

êå³é³Í ¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ, ³Ýç³ïáõÙÝ»ñÇ, Ò»ñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇÝ Ï³Ù å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ, ÇÝãå»ë ݳ¨  ³ÛÉ Ñ³ñó»ñÇ ³éÝãáõÃÛ³Ùµ ϳñáÕ »ù ½³Ý·³Ñ³ñ»É ßáõñçûñÛ³ ·áñÍáÕ 1-80 ϳ٠53 48 75; 53 48 66; 53 48 33 Ñ»é³Ëáë³Ñ³Ù³ñáí:  

Կատեգորիա: «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ | Դիտում: 677 | Ավելացրել է: ԲԿԱՄ | Ամսաթիվ: 25 Մարտ 2011 | Մեկնաբանություններ (0)

Copyright "БКАМ" © 2022
Բաժիններ
«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ [30]
"ՀայՌուսգազարդ" ՓԲԸ [5]
"Երևան Ջուր" ՓԲԸ [43]
"Հայջրմուղկոյուղի" ՓԲԸ [0]
"Էյ Ի Ջի Սերվիս" ՍՊԸ [0]
"ՇիրակՋրմուղկոյուղի" ՓԲԸ [0]
"ԼոռիՋրմուղկոյուղի" ՓԲԸ [0]
"Նոր Ակունք" ՓԲԸ [0]
"ԲԿԱՄ" հ/կ [2]
Մենք Facbook-ում
Վիճակագրություն