Ուրբաթ, 12 Օգոստոս 2022, 10:21

"Բնակարանային Կոմունալ ոլորտի Աշխատողների Միավորում" 
Հասարակական ԿազմակերպությունՏեղեկություն
Հարցումներ
Դուք իրազեկվա՞ծ եք ջրամատակարարման ժամանակացույցի մասին
Պատասխաններ: 150
 
Գլխավոր » 2011 » Մայիս » 2 » 
22:35
Ս/թ մայիսի 3-ին կհոսանքազարկվեն`
   
§Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ö´À
§Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ÷³Ï µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿, áñ ë/à  Ù³ÛÇëÇ 3-ÇÝ åɳݳÛÇÝ ¨ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, ѻﳷ³ÛáõÙ íóñÝ»ñÇó Ëáõë³÷»Éáõ ѳٳñ ÏÑáë³Ýù³½ñÏí»Ý`

ºñ¨³Ý ù³Õ³ùáõÙ`

ųÙÁ 10:30 – 13:00  ʳÝçÛ³Ý ÷. 7, ¼³ùÛ³Ý ÷. 6, Êáñ»Ý³óÇ ÷. 6, 10, سßïáóÇ åáÕ. 6 ß»Ýù»ñÁ,

ųÙÁ 13:30 – 17:00  ä³ñáÝÛ³Ý ÷. 28 ß»ÝùÁ, ê³ñÇ-Â³Õ 2 ß³ñùÇ 58-66; 3 ß³ñùÇ 33-48; 5 ß³ñùÇ 103-133; 6 ß³ñùÇ 92-116; 8 ß³ñùÇ 41-65; 9 ß³ñùÇ 88-158 ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ,

ųÙÁ 10:30 – 13:30  Üáñù-سñ³ß, ÜáñùÇ 9 ÷áÕáóÇÝ  ѳñáÕ ï³ñ³ÍùÇ ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ, §ºñù³ÕÉáõÛë¦, §úñ³ÝÅ ²ñÙ»Ýdz¦, §¾Û-²÷¦, §Êáñ»Ý¦ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ѳñ³ÏÇó ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñ,

ųÙÁ 14:00 – 17:00  Üáñù-سñ³ß, ÜáñùÇ 15 ÷áÕáóÇÝ  ѳñáÕ ï³ñ³ÍùÇ ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ, §ºñù³ÕÉáõÛë¦ ö´À, ÃÇí 5 Ù³ñ½³¹åñáóÁ,

ųÙÁ 11:00 – 13:00  ².²í»ïÇëÛ³Ý ÷. 67, êáõݹáõÏÛ³Ý ÷. 90, 98, ì,ö³÷³½Û³Ý ÷. 13, ÎáÙÇï³ëÇ åáÕ. 52, 54, 54/1 ß»Ýù»ñÁ ¨ ѳñ³ÏÇó ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÁ, ².îÇ·ñ³ÝÛ³Ý ÷. 53, àõÉÝ»óÇ ÷. 31, 38, 54 ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ ¨ ѳñ³ÏÇó ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÁ, Üáñ-²ñ»ß 8÷. 45-86; 15÷. 17-43 ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 17:00  ¸³íÃ³ß»Ý 1-ÇÝ Ã³Õ. 46- 52 ß»Ýù»ñÁ ÃÇí 189 ¹åñáóÁ,

ųÙÁ 09:00 – 17:00  êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç` êÇëdzݠ ù³Õ³ùÇ  àñáï³Ý ÷. 1, 4-7 ß»Ýù»ñÁ  ¨ ѳñ³ÏÇó ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ,  γå³Ý  ù³Õ³ùÇ  ºñϳÃáõÕ³ÛÇÝÝ»ñÇ 5-Ýñµ. ë»÷³Ï³Ý  ïÝ»ñÁ  ¨  ÎáõÛñ»ñÇ ÙdzíáñáõÙ áõëáõÙݳ³ñï³¹ñ³Ï³Ý Ó»éݳñÏáõÃÛáõÝÁ, §Üáñá·ßÇݦ ¨ §²ñß-²ñ³¦êä ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,

ųÙÁ 10:00 – 11:00  ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç` سñïáõÝÇ ù³Õ³ùÇ ¼áñ³í³ñ ²Ý¹ñ³ÝÇÏ Ã³Õ³Ù³ëÁ ¨ ¶»ÕÑáíÇï ·ÛáõÕÁ,

ųÙÁ 10:30 – 16:00  ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç` Üáñ³ïáõë ·ÛáõÕÁ,

ųÙÁ 10:00 – 17:00 ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç` ²Û·áõï, γɳí³Ý, ´³ñ»å³ï, Òáñ³í³Ýù, ¸åñ³µ³Ï, ²Ýï³é³Ù»ç, ²½³ï ·ÛáõÕ»ñÁ, Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç` äéáßÛ³Ý ·ÛáõÕÇ Ñ³ñ³ÏÇó ³ñï³¹ñ³Ï³Ý Ó»éݳñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÃÇí 51054, 93353 ½áñ³Ù³ë»ñÁ ¨ ÙÇ ß³ñù êäÀ-Ý»ñ, ²ñÙ³íÇñÇ Ù³ñ½Ç` Üáñ ²ñÙ³íÇñ, æñ³ß»Ý, ²ñÙ³íÇñ, ²Û·»ß³ï, ²ÏݳÉÇ×, ÊáñáÝù, ²ñïÇÙ»ï ·ÛáõÕ»ñÁ, î³ÝÓáõï ·ÛáçÕÁ` Ù³ëݳÏÇ, ²ñÙ³íÇñ ù³Õ³ùÇ ÎÝáõÝÛ³Ýó, ä³ïϳÝÛ³Ý, Êáñ»Ý³óÇ, ²µáíÛ³Ý, êí»ñ¹Éáí, â³ñ»Ýó, ÂáõÙ³ÝÛ³Ý, ²É³í»ñ¹Û³Ý, È»ñÙáÝïáí, êáõݹáõÏÛ³Ý, â»ñÝÇߨëÏÇ, ÐáÏï»Ùµ»ñ, ÞÇñí³Ý½³¹», î»ñÛ³Ý, ¸»ÙÇñ×Û³Ý, гÏáµÛ³Ý, Ô³ñǵç³ÝÛ³Ý, س۳ÏáíëÏÇ, Ü»ÉëáÝ êï»÷³ÝÛ³Ý ÷áÕáóÝ»ñÁ, â³ñ»Ýó óճٳëÁ, î»ñÛ³Ý, Ü»ÉëáÝ êï»÷³ÝÛ³Ý ÷³ÏáõÕÇÝ»ñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 14:00  Èáéáõ Ù³ñ½Ç` ÂáõÙ³ÝÛ³Ý ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ Ì³Ã»ñ, ²ñ¨³Í³· ·ÛáõÕ»ñÁ,

ųÙÁ 14:00 – 14:30  Èáéáõ Ù³ñ½Ç` ÂáõÙ³ÝÛ³Ý ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ ²ùáñÇ, γ׳×Ïáõï, ¸³Ýáõß³í³Ý, ²Ùáç ·ÛáõÕ»ñÁ, úÓáõÝ ·ÛáõÕÁ` Ù³ëݳÏÇ,

ųÙÁ 11:00 – 17:00  ÞÇñ³ÏÇ Ù³ñ½Ç` ¶ÛáõÙñÇ ù³Õ³ùÇ §²Û·³µ³ó¦ óճٳëÁ, ºñ¨³ÝÛ³Ý ËãáõÕÇÝ ¨ ÎáÙÇï³ëÇ ÷áÕáóÇ ë³Ñٳݳ÷³Ïí³Í ï³ñ³ÍùÁ:

êå³é³Í ¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ, ³Ýç³ïáõÙÝ»ñÇ, Ò»ñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇÝ Ï³Ù å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ, ÇÝãå»ë ݳ¨  ³ÛÉ Ñ³ñó»ñÇ ³éÝãáõÃÛ³Ùµ ϳñáÕ »ù ½³Ý·³Ñ³ñ»É ßáõñçûñÛ³ ·áñÍáÕ 1-80 ϳ٠53 48 75; 53 48 66; 53 48 33 Ñ»é³Ëáë³Ñ³Ù³ñáí:

Կատեգորիա: «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ | Դիտարկումների քանակը: 729 | Ավելացրել է: ԲԿԱՄ | Թեգեր: Թումանյան քաղաք, Գեղարքունիք, լույսի անջատումներ, Հոսանքազրկում, 1-80, մի շարք քաղաքներ, Էլ ցանց | Վարկանիշ: 5.0/1
Մեկնաբանություններ: 0
Ավելացնել մեկնաբանություններ կարող են միայն գրանցված մասնակիցները
[ Գրանցում | Մուտք ]
Copyright "БКАМ" © 2022
Բաժիններ
«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ [30]
"ՀայՌուսգազարդ" ՓԲԸ [5]
"Երևան Ջուր" ՓԲԸ [43]
"Հայջրմուղկոյուղի" ՓԲԸ [0]
"Էյ Ի Ջի Սերվիս" ՍՊԸ [0]
"ՇիրակՋրմուղկոյուղի" ՓԲԸ [0]
"ԼոռիՋրմուղկոյուղի" ՓԲԸ [0]
"Նոր Ակունք" ՓԲԸ [0]
"ԲԿԱՄ" հ/կ [2]
Մենք Facbook-ում
Վիճակագրություն