Երեքշաբթի, 28 Հունիս 2022, 18:46

"Բնակարանային Կոմունալ ոլորտի Աշխատողների Միավորում" 
Հասարակական ԿազմակերպությունՏեղեկություն
Հարցումներ
Դուք իրազեկվա՞ծ եք ջրամատակարարման ժամանակացույցի մասին
Պատասխաններ: 150
 
Գլխավոր » «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ
« 1 2 3 4 5 6 »

  §Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ö´À


§Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ÷³Ï µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿, áñ ë/à  Ù³ñïÇ 18-ÇÝ åɳݳÛÇÝ ¨ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, ѻﳷ³ÛáõÙ íóñÝ»ñÇó Ëáõë³÷»Éáõ ѳٳñ ÏÑáë³Ýù³½ñÏí»Ý`

ºñ¨³Ý ù³Õ³ùáõÙ`

ųÙÁ 10:30 – 13:00  Ø³ßïáóÇ åáÕáï³ÛÇ 6, ¼³ùÛ³Ý ÷áÕáóÇ  1ß»Ýù»ñÁ,

ųÙÁ 10:30 –13:30  Üáñ ÜáñùÇ 4 Ù/ß, 1-ÇÝ Ñ³ïí³Í, ¶ÛáõÉÇù»ËÛ³Ý ÷áÕáóÇ 3, 5, 9, ´³ÏáõÝóÇ ÷áÕáóÇ 8, 10, 12 ß»Ýù»ñÁ, ÃÇí 261 Ù/Ù³Ýϳå³ñ﻽Á,

ųÙÁ 14:00–17:00  Üáñ ÜáñùÇ 4 Ù/ß, 1-ÇÝ Ñ³ïí³Í, ´³ÏáõÝóÇ ÷áÕáóÇ 2, 4, ÐáíѳÝÝÇëÛ³Ý ÷áÕáóÇ 10, 12, 14 ß»Ýù»ñÁ,

ųÙÁ 13:30 – 17:00  Ü³Éµ³Ý¹Û³Ý   ÷áÕáóÇ 34, 37, 38/1, 39, 41/1, 42, 51, 55 ß»Ýù»ñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 13:00  ê³ñÙ»ÝÇ ÷áÕáóÇ 62, èáõµÇÝÛ³ó ÷áÕáóÇ 21/2, 21/3, 23, 23/1 ß»Ýù»ñÁ, ²Ýï³é³ÛÇÝ ÷áÕáóÇ ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 14:00  Üáñù-سñ³ßÇ 6-ñ¹ ÷áÕáóÇ 2-ñ¹ Ýñµ³ÝóùÇ, 8-ñ¹, 13-ñ¹ ¨ 17-ñ¹  ÷áÕáóÝ»ñÇÝ Ñ³ñáÕ ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ ¨ ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 17:00  ´³·ñ³ïáõÝÛ³ó 38, 38³, 38/2, 40, 40³ ß»Ýù»ñÁ,

ųÙÁ 12:00 – 16:00  ¶. ²ñÍñáõÝÇ  10 ß»ÝùÁ,

ųÙÁ 10:00 – 16:00  ²ñ³ñ³ïÇ Ù³ñ½Ç` ²ñ³ñ³ï ù³Õ³ùÇ Þ³ÑáõÙÛ³Ý ¨ àëÏáõ Ïáñ½Ù³Ý ý³µñÇϳÛÇ ÷áÕáóÝ»ñÁ` Ù³ëݳÏÇ, Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç` â³ñ»Ýó³í³Ý ù³Õ³ùÇ ÃÇí 7 µÝ³Ï»ÉÇ ß»ÝùÁ, ѳñ³ÏÇó ³ñï³¹ñ³Ï³Ý ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ ¨ ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÁ, 

 Å³ÙÁ 11:00 – 14:00  Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç` Ö³Ùµ³ñ³Ï ù³Õ³ùÁ,

ųÙÁ 10:00 – 17:00   ²ñÙ³íÇñÇ Ù³ñ½Ç` È»éݳ·á·  ·ÛáõÕÇ ¨ Ýñ³ ѳñ³ÏÇó ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ,

ųÙÁ 10:00 – 17:00  ²ñ³·³ÍáïÝÇ Ù³ñ½Ç` ²ßï³ñ³Ï ù³Õ³ùÇ ö³ñå»óÇ, лÝñÇÏ ÂáõÙ³ÝÛ³Ý, äéáßÛ³Ý, êÙµ³ï ޳ѳ½Ç½, ÞÇñ³½, ܳñ»Ï³óÇ, ¼áñ³í³ñ êÙµ³ï, سßïáó, ֳݳå³ñÑáñ¹ ÈÇÝã, ³ٳ½Û³Ý, ºñí³Ý¹ ޳ѳ½Ç½, ì³ÝÇ Ñ»ñáëÝ»ñ ÷áÕáóÝ»ñÇ, ܳñ»Ï óճٳëÇ, ê³Ý·Û³ñ, ì³ñ¹³µÉáõñ, Þ»ÝϳÝÇ, ê³¹áÝó, ´»ñù³é³ï, ̳ÕϳÑáíÇï  ·ÛáõÕ»ñÇ,  ¼ÇÝÙ³ëÇ ¨ Ýñ³Ýó ѳñ³ÏÇó ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ,

 Å³ÙÁ 13:00–17:00  ÝáõÛÝ Ù³ñ½Ç` γñÇÝ  ·ÛáõÕÇ, ¶Çï³í³Ý 2 óճٳëÇ ¨  Ýñ³Ý ѳñ³ÏÇó  ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ,

êå³é³Í ¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ, ³Ýç³ïáõÙÝ»ñÇ, Ò»ñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇÝ Ï³Ù å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ, ÇÝãå»ë ݳ¨  ³ÛÉ Ñ³ñó»ñÇ ³éÝãáõÃÛ³Ùµ ϳñáÕ »ù½³Ý·³Ñ³ñ»É ßáõñçûñÛ³ ·áñÍáÕ 1-80 ϳ٠53 48 75; 53 48 66; 53 48 33 Ñ»é³Ëáë³Ñ³Ù³ñáí:  

 

Կատեգորիա: «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ | Դիտում: 610 | Ավելացրել է: ԲԿԱՄ | Ամսաթիվ: 17 Մարտ 2011 | Մեկնաբանություններ (0)

          §Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ö´À


§Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ÷³Ï µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿, áñ ë/à  Ù³ñïÇ 17-ÇÝ åɳݳÛÇÝ ¨ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, ѻﳷ³ÛáõÙ íóñÝ»ñÇó Ëáõë³÷»Éáõ ѳٳñ ÏÑáë³Ýù³½ñÏí»Ý`

ºñ¨³Ý ù³Õ³ùáõÙ`

ųÙÁ 10:30 – 12:00  Üáñ-ÜáñùÇ 3 ½³Ý·í³ÍÇ, øáã³ñÛ³Ý ÷. 16, 18, ¶ÛáõñçÛ³Ý ÷. 5, 9, 11 ß»Ýù»ñÁ, ÃÇí 257 Ù³Ýϳå³ñ﻽Á,

ųÙÁ 12:30 – 14:30  Üáñ-ÜáñùÇ 3 ½³Ý·í³ÍÇ, ´³ÕÛ³Ý 2-ñ¹ Ýñµ. 2, 3, 4, øáã³ñÛ³Ý ÷. 14 ß»Ýù»ñÁ, 

ųÙÁ 15:00 – 17:00  Üáñ-ÜáñùÇ 3 ½³Ý·í³ÍÇ, ´³ÕÛ³Ý 2-ñ¹ Ýñµ. 5, øáã³ñÛ³Ý ÷. 6, 8, 10, 12 ß»Ýù»ñÁ, §ì³Ý¦ Ù»ù»Ý³ßÇÝ³Ï³Ý ·áñͳñ³ÝÁ,

ųÙÁ 10:30 – 13:00  Ø³ßïáóÇ åáÕ. 58 ß»ÝùÁ,

ųÙÁ 13:30 – 17:00  Ø³ßïáóÇ åáÕ. 47, 53 ß»Ýù»ñÁ,

 Å³ÙÁ 10:00 – 15:00  Üáñù-سñ³ßÇ 6-ñ¹ ÷áÕáóÇ 2-ñ¹ Ýñµ³ÝóùÇ, 8-ñ¹, 13-ñ¹ ¨ 17-ñ¹  ÷áÕáóÝ»ñÇÝ Ñ³ñáÕ ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ ¨ ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 13:00  Üáñù-سñ³ßÇ 7-ñ¹  ¨  9-ñ¹  ÷áÕáóÝ»ñÇÝ  ѳñáÕ  ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ  ë»÷³Ï³Ý  ïÝ»ñÁ ¨ ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÁ, ²Ýï³é³ÛÇÝ ÷. 51, 190, ê³ñÙ»ÝÇ ÷. 92, 92/1, ÎáÙÇï³ëÇ åáÕ. 36², 36/7, 38/1, 38/2, ¶ñÇ·áñ ²ñÍñáõÝÇ ÷. 90, 92, àõÉÝ»óÇ ÷. 72, 74, 76 ß»Ýù»ñÁ, Ø.²í»ïÇëÛ³Ý 1-3 ÷áÕáóÝ»ñÇ, ²Ýï³é³ÛÇÝ ÷. 45-184, ê³ñÙ»ÝÇ, èÇ·³ÛÇ, Ðñ³ãÛ³ øáã³ñ ÷áÕáóÝ»ñÇ ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ,

ųÙÁ 10:00 – 17:00  Üáõµ³ñ³ß»Ý Ë×áõÕáõ 1-5 ß»Ýù»ñÁ ¨ æñ³ß»Ý ·ÛáõÕÁ,

ųÙÁ 11:00 – 17:00  16 óճٳëÇ 14, 15/1, 15/2, 39, 40, в ´-1 óÕ. 97, ºÕÇß» ³¹¨áë۳ݠ ÷. 3, 5, 7, 9, 14, 16, 18, 20, 22 ß»Ýù»ñÁ, ȨáÝ Ê³ãÇÏÛ³Ý, üñáõݽ», ¼³å»É ºë³Û³Ý, ³ÃÇÏ ê³ñÛ³Ý, ²ñß³ÏáõÝÛ³ó, ê.ê³ñ·ëÛ³Ý ÷áÕáóÝ»ñÇ ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ, Ü»ñùÇÝ Þ»Ý·³íÇà 4  ÷áÕáóÇ ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ,

ųÙÁ 10:00 – 13:00  ²ñ³ñ³ïÇ Ù³ñ½Ç` ²ñ³ñ³ï ù³Õ³ùÇ Þ³ÑáõÙÛ³Ý ¨ àëÏáõ Ïáñ½Ù³Ý ý³µñÇϳÛÇ ÷áÕáóÝ»ñÁ` Ù³ëݳÏÇ, êÇ÷³ÝÇÏ ·ÛáõÕÁ, سñÙ³ñ³ß»Ý, ²ÛÝó÷, Üáñ ʳñµ»ñ¹ ·ÛáõÕ»ñÁ` Ù³ëݳÏÇ, Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç` Üáñ г×ÁÝ ù³Õ³ùÇ îáéá½Û³Ý ÷. 6, 8, â³ñ»ÝóÇ ÷. 13, 15, 17, 18 ß»Ýù»ñÁ,

ųÙÁ 10:00 – 15:00  ²ñ³ñ³ïÇ Ù³ñ½Ç` ²ñ³ñ³ï ù³Õ³ùÇ ê³É³ÏÇÃ, îå³·ñÇãÝ»ñÇ, ÎáÉËá½ÝÇÏÝ»ñÇ, ò»Ù»Ýï³·áñÍÝ»ñÇ ÷áÕáóÝ»ñÁ` Ù³ëݳÏÇ, ²ñÙ³íÇñÇ Ù³ñ½Ç` ê³ñ¹³ñ³å³ï ·ÛáõÕÁ ¨ ѳñ³ÏÇó ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ,

ųÙÁ 10:00 – 16:00  ²ñ³ñ³ïÇ Ù³ñ½Ç` ²ñ³ñ³ï, Èáõë³é³ï, ºÕ»·Ý³í³Ý, öáùñ ì»¹Ç ·ÛáõÕ»ñÁ`Ù³ëݳÏÇ,

ųÙÁ 10:00 – 17:00  ²ñ³ñ³ïÇ  Ù³ñ½Ç` ø³Õóñ³ß»Ý ·ÛáõÕÁ, ²Û·»½³ñ¹ ·ÛáõÕÁ` Ù³ëݳÏÇ, ì³Ûáó ÒáñÇ Ù³ñ½Ç`  ²·³ñ³Ï³Óáñ ·ÛáõÕÁ, ²ñÙ³íÇñÇ Ù³ñ½Ç` Ø»ñÓ³í³Ý ·ÛáõÕÁ, ö³ñ³ù³ñ ·ÛáõÕÁ` Ù³ëݳÏÇ ¨ ѳñ³ÏÇó ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ, ²ñ³·³ÍáïÝÇ Ù³ñ½Ç` ²ßï³ñ³Ï ù³Õ³ùÇ Ð»ÝñÇÏ ÂáõÙ³ÝÛ³Ý, ܳÇñÛ³Ý, ²É³½³Ý, Ô³÷³ÝóÛ³Ý, êÇë³ÏÛ³Ý, ¾ÙÇÝ Ð³ÏáµÛ³Ý, سÛÇëÛ³Ý, Æë³Ñ³ÏÛ³Ý, ¶»ï³÷ÝÛ³, ê³ÅáõÙÛ³Ý, سßïáó, ֳݳå³ñÑáñ¹ ÈÇÝã, ºñ¨³ÝÛ³Ý, ÎáÙÇï³ë, ÞÇݳñ³ñÝ»ñ, â³ñ»Ýó, ø³ë³Ë, ä³ñáõÛñ ꨳÏ, êáõñµ ê³ñ·Çë, ØÇÏáÛ³Ý »Õµ³ÛñÝ»ñ, ²ñ³ñ³ïÛ³Ý, ð³ýýÇ, ÜŹ»Ñ, ²ñ³Ù سÝáõÏÛ³Ý, ÐáÕ³·áñÍÝ»ñ, ¶ñǵáÛ»¹áí, ºÕµ³ÛñáõÃÛ³Ý, ì³ñ¹³Ý³Ýó, ºñç³ÝÏáõÃÛ³Ý, ²ñó³Ë, ²ñ³Ù ʳã³ïñÛ³Ý, îÇ·ñ³Ý Ø»Í, ²ÉÇ˳ÝÛ³Ý ºÕµ³ÛñÝ»ñ, ²½Ç½Û³Ý ÷áÕáóÝ»ñÁ ¨ ѳñ³ÏÇó ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ, Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç` ²µáíÛ³Ý ù³Õ³ùÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÷. 8, ´³ñ»Ï³ÙáõÃÛ³Ý ÷. 1 ¨ 3 ß»Ýù»ñÁ, гÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÷áÕáóÇ 3-ñ¹ Ýñµ³ÝóùÁ ¨ ѳñ³ÏÇó ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ, ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç`  Ì³÷³Ã³Õ, ²ñ»·áõÝÇ, ö³Ùµ³Ï ¨ ¸³ñ³Ý³Ï ·ÛáõÕ»ñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 14:00  ²ñÙ³íÇñÇ Ù³ñ½Ç` ØÛ³ëÝÇÏÛ³Ý, гóÇÏ ·ÛáõÕ»ñÁ ¨ ѳñ³ÏÇó  ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 16:00 ²ñ³ñ³ïÇ Ù³ñ½Ç` ²½³ï³í³Ý, ´³Õñ³ÙÛ³Ý, ´»ñù³Ýáõß, ´áõñ³ëï³Ý, ¸³É³ñ, ¸ÇÙÇïñáí, سëÇë, Øñ·³í³Ý ·ÛáõÕ»ñÁ`Ù³ëݳÏÇ, ²ñ³·³ÍáïÝÇ Ù³ñ½Ç` ê³ëáõÝÇÏ, ¸»ñ»Ï, úñó×Û³, ²É³·Û³½, ²íß»Ý, êÇ÷³Ý, ¶»Õ³ñáï, È»éݳå³ñ, ÌÇÉù³ñ, æ³ÙßÉáõ ·ÛáõÕ»ñÁ ¨ ѳñ³ÏÇó ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 17:00  Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç` ¼áíáõÝÇ ·ÛáõÕÇ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³ÝÇ Ã³Õ³Ù³ëÁ ¨ ѳñáÕ ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ,

ųÙÁ 14:00 – 17:00  Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç` Üáñ ¶»ÕÇ, Üáñ ²ñï³Ù»ï ·ÛáõÕ»ñÁ, ѳñ³ÏÇó ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÁ ¨ ÙÇ ß³ñù êäÀ-Ý»ñÇ ï³ñ³ÍùÝ»ñ,

ÜáõÛÝ ûñÁ çñ³·ÇÍ ³ÝóϳóÝ»Éáõ ѳٳñ, ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ ³å³Ñáí»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ÏÑáë³Ýù³½ñÏíÇ`

ųÙÁ 10:00 – 17:00  ²ñÙ³íÇñÇ Ù³ñ½Ç` ²é³ï³ß»Ý, î³ñáÝÇÏ ·ÛáõÕ»ñÁ ¨ ѳñ³ÏÇó  ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ: ... Կարդալ ավելի

Կատեգորիա: «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ | Դիտում: 658 | Ավելացրել է: ԲԿԱՄ | Ամսաթիվ: 16 Մարտ 2011 | Մեկնաբանություններ (0)

     §Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ö´À

§Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ÷³Ï µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿, áñ ë/à  Ù³ñïÇ 15-ÇÝ åɳݳÛÇÝ ¨ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, ѻﳷ³ÛáõÙ íóñÝ»ñÇó Ëáõë³÷»Éáõ ѳٳñ ÏÑáë³Ýù³½ñÏí»Ý`

ºñ¨³Ý ù³Õ³ùáõÙ`

ųÙÁ 10:30 – 13:00  Üáñ-ÜáñùÇ 3 ½³Ý·í³ÍÇ, ´³ÕÛ³Ý 1-ÇÝ Ýñµ. 3, 4, 6, ¶³ÛÇ ÷. 24 ß»Ýù»ñÁ,  Þ³ÑáõÙÛ³Ý ÷. 36-46 ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ,

ųÙÁ 14:00 – 17:00  Üáñ-ÜáñùÇ 3 ½³Ý·í³ÍÇ, ´³ÕÛ³Ý 1-ÇÝ Ýñµ. 1, 2, ¶³ÛÇ ÷. 18, 20, 22 ß»Ýù»ñÁ,  

ųÙÁ 11:00 – 13:00  Üáñù-سñ³ßÇ 7 ¨ 9 ÷áÕáóÝ»ñÇÝ Ñ³ñáÕ ï³ñ³ÍùÇ ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ ¨ ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÁ, ¸»ÙÇñ×Û³Ý 36, Ø.²í»ïÇëÛ³Ý 1-ÇÝ ÷. 51; 2-ñ¹ ÷. 15, 15², 17, 17², ¸ñáÛÇ ÷. 15, 19 ß»Ýù»ñÁ, ¸»ÙÇñ×Û³Ý ÷. 1-30, äéáßÛ³Ý 1-ÇÝ Ýñµ. 27, 29, Ø.²í»ïÇëÛ³Ý 1 ¨  2 ÷áÕáóÝ»ñÇ ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ, 

ųÙÁ 11:00 – 17:00  ¸³íÇÃ³ß»Ý 2-ñ¹ óÕ. 25-28, 30-34, ºÕÇß» ³¹¨áëÛ³Ý ÷. 15, 19, ØÇñ³ùÛ³Ý ÷. 2/2, 2/3, 껵³ëïdz 24/2, 26/1, 30´, èáÙ³Ýáë Ø»ÉÇùÛ³Ý ÷. 2² ß»Ýù»ñÁ, Üáñ³·³íÇà 10-12 ÷áÕáóÝ»ñÇ, Ü»ñùÇÝ Þ»Ý·³íÇà 9 ÷áÕáóÇ, èáÙ³Ýáë Ø»ÉÇùÛ³Ý, øáõã³ÏÇ, îÇãÇݳÛÇ, úïÛ³Ý ÷áÕáóÝ»ñÇ ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ, ÃÇí 3 ¨ 126 Ù³Ýϳå³ñ﻽ݻñÁ,

ųÙÁ 13:30 – 17:00  Ü³Éµ³Ý¹Û³Ý ÷. 28 ß»ÝùÁ,

ųÙÁ 10:00 – 16:00  ²ñ³ñ³ïÇ Ù³ñ½Ç` ²ñ³ñ³ï ù³Õ³ùÇ Þ³ÑáõÙÛ³Ý ¨ àëÏáõ Ïáñ½Ù³Ý ý³µñÇϳÛÇ ÷áÕáóÝ»ñÁ` Ù³ëݳÏÇ,

ųÙÁ 10:00 – 17:00  ²ñ³ñ³ïÇ Ù³ñ½Ç` ܳñ»Ï ·ÛáõÕÁ,  §²ñÙ»Ýï»É¦ ¨ §úñ³ÝÅ ²ñÙ»Ýdz¦ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ø³Õóñ³ß»Ý ·ÛáõÕÇ Ï³Û³ÝÝ»ñÁ, ì³Ûáó ÒáñÇ Ù³ñ½Ç` ì³Ûù ù³Õ³ùÇ ²É³í»ñ¹Û³Ý, ºñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý ÷áÕáóÝ»ñÁ, ØὠóճٳëÁ ¨ æ»ñÙáõÏÇ Ë×áõÕÇÝ`  Ù³ëݳÏÇ, ²ñÙ³íÇñÇ Ù³ñ½Ç` ²ñ¨³ß³ï, Øáõë³É»é, äïÕáõÝù ·ÛáõÕ»ñÁ, ö³ñ³ù³ñ, ³Çñáí ·ÛáõÕ»ñÁ` Ù³ëݳÏÇ ¨ ѳñ³ÏÇó  ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 14:00  ²ñ³·³ÍáïÝÇ Ù³ñ½Ç` ²ßï³ñ³Ï ù³Õ³ùÇ Ü»ñë»ë ²ßï³ñ³Ï»óÇ, ´³·ñ³ïáõÝÇ, Âáñ³Ù³ÝÛ³Ý, ¸á¹áËÛ³Ý, ¾ÙÇÝ, ²µáíÛ³Ý, ö³ñå»óÇ, Êáñ»Ý³óÇ, äéáßÛ³Ý, ܳÇñÛ³Ý, ²É³½³Ý, êÙµ³ï ޳ѳ½Ç½, î»ñÛ³Ý, ºñ¨³ÝÛ³Ý, ´³·³í³Ý, â³ñ»Ýó, ä³ñáõÛñ ꨳÏ, êáõñµ ê³ñ·Çë,  ØÇÏáÛ³Ý ºÕµ³ÛñÝ»ñ, ²ñ³ñ³ïÛ³Ý, ð³ýýÇ, ÜŹ»Ñ ÷áÕáóÝ»ñÇ, ØáõÕÝÇ Ã³Õ³Ù³ëÁ` Ù³ëݳÏÇ ¨ ѳñ³ÏÇó  ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ,

ųÙÁ 10:00 – 17:00 ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç` ì³ñ¹»ÝÇë ù³Õ³ùÇ ºñ¨³ÝÛ³Ý ¨ ºñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý ÷áÕáóÝ»ñÁ,

ųÙÁ 12:00 – 13:00  ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç` ¶»Õ³ñùáõÝÇù, ȳÝç³ÕµÛáõñ, ê³ñáõ˳Ý, ¶³ÝÓ³Ï, ̳ÕÏ³ß»Ý ·ÛáõÕ»ñÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ¶³í³é ù³Õ³ùÇ Ð³ó³é³ï óճٳëÁ,

ųÙÁ 16:00 – 17:00  ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç` Ìáí³½³ñ¹, È׳÷, гÛñ³í³Ýù ¨  ´»ñ¹ÏáõÝù  ·ÛáõÕ»ñÁ:

ųÙÁ 11:00 – 16:00  Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç` ²ñ½ÝÇ ·ÛáõÕÁ, ѳñ³ÏÇó ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÁ, Üáñ ¶»ÕÇ ·ÛáõÕÇ ÎáÛáõÕÇ Ã³Õ³Ù³ëÁ, §Ü³ÇñǦ, ºñϳ÷ÍÇ ³éáÕç³ñ³ÝÝ»ñÁ ¨ ѳñ³ÏÇó êäÀ-Ý»ñÇ ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 17:00  Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç` ¼áíáõÝÇ ·ÛáõÕÇ ÙÇçݳϳñ· ¹åñáóÁ ¨ ѳñáÕ Ã³Õ³Ù³ëÁ, ²ñí»ëïÇ ¹åñáóÁ ¨ Ù³Ýϳå³ñ﻽Á, ²µáíÛ³Ý ù³Õ³ùÇ 2-ñ¹ ÙÇÏñáßñç³Ý óճٳëÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÷áÕáóÇ 15 ß»ÝùÁ, ¸áë³ýÁ, êÇñÇáõëÇ 4-ñ¹ ѳÝñ³Ï³ó³ñ³ÝÇ Ù³ëݳ߻ÝùÁ, §²Ý»ÉÇù¦ µ³ÝÏÁ ¨ ѳñ³ÏÇó ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ,

 

ÜáõÛÝ ûñÁ çñ³·ÇÍ ³ÝóϳóÝ»Éáõ ѳٳñ, ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ ³å³Ñáí»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ÏÑáë³Ýù³½ñÏíÇ`

 

ųÙÁ 10:00 – 17:00  ²ñÙ³íÇñÇ Ù³ñ½Ç` ²é³ï³ß»Ý, î³ñáÝÇÏ ·ÛáõÕ»ñÁ ¨ ѳñ³ÏÇó  ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ:

êå³é³Í ¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ, ³Ýç³ïáõÙÝ»ñÇ, Ò»ñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇÝ Ï³Ù å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ, ÇÝãå»ë ݳ¨  ³ÛÉ Ñ³ñó»ñÇ ³éÝãáõÃÛ³Ùµ ϳñáÕ »ù ½³Ý·³Ñ³ñ»É ßáõñçûñÛ³ ·áñÍáÕ 1-80 ϳ٠53 48 75; 53 48 66; 53 48 33 Ñ»é³Ëáë³Ñ³Ù³ñáí:

Կատեգորիա: «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ | Դիտում: 757 | Ավելացրել է: Armenrock | Ամսաթիվ: 15 Մարտ 2011 | Մեկնաբանություններ (0)

      §Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ö´À

§Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ÷³Ï µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿, áñ ë/à  Ù³ñïÇ 14-ÇÝ åɳݳÛÇÝ ¨ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, ѻﳷ³ÛáõÙ íóñÝ»ñÇó Ëáõë³÷»Éáõ ѳٳñ ÏÑáë³Ýù³½ñÏí»Ý`

ºñ¨³Ý ù³Õ³ùáõÙ`

ųÙÁ 10:30 – 13:00  îÇ·ñ³Ý Ø»ÍÇ åáÕ. 23, 27, 27², 29², 31 ß»Ýù»ñÁ,

ųÙÁ 13:30 – 17:00  ²ñÑ»ëï³íáñÝ»ñÇ ÷. 19-53, 78-120 ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ,

ųÙÁ 10:00 – 11:00  ¶³ñ»·ÇÝ ÜŹ»ÑÇ ÷. 21, سÛÇëÇ 9 ÷. 2, 4 ß»Ýù»ñÁ, ì»ñÇÝ Þ»Ý·³íÇà 1÷áÕáóÇ ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ` Ù³ëݳÏÇ,

ųÙÁ 11:00 – 17:00  ¸³íÇÃ³ß»Ý 2-ñ¹ óÕ. 3, 4², 4´, 6, 16 óճٳëÇ 14, 15/1, 15/2, ´³ßÇÝç³ÕÛ³Ý 1-ÇÝ Ýñµ³ÝóùÇ 175 ß»Ýù»ñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 11:30  Ø³ÛÇëÇ 9 ÷. 4/1, 4/2, 4/3, 10, 12 ß»Ýù»ñÁ, ì»ñÇ Þ»Ý·³íÇà 2 ÷áÕáóÇ ¨ Ü»ñùÇÝ â³ñµ³ËÇ ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ` Ù³ëݳÏÇ,

ųÙÁ 11:30 – 12:00  Î³ïáíëÏÇ ÷áÕáóÇ ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ` Ù³ëݳÏÇ, ÃÇí 144 ¹åñáóÁ,

ųÙÁ 12:00 – 12:30  Î³ïáíëÏÇ ÷áÕáóÇ ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ` Ù³ëݳÏÇ,

 Å³ÙÁ 12:30 – 13:00  ú¹»ë³ÛÇ ÷. 2², ä³ïϳÝÛ³Ý ÷. 2- 7, 9- 18, 20, 21,27, 2², 8², 14², 16², 18², 19² ß»Ýù»ñÁ,

ųÙÁ 10:00 – 12:00  ²ñ³ñ³ïÇ Ù³ñ½Ç` ²ñ³É»½, Üáñ ÏÛ³Ýù ·ÛáõÕ»ñÁ` Ù³ëݳÏÇ,

ųÙÁ 10:00 – 17:00  ì³Ûáó ÒáñÇ Ù³ñ½Ç` γñÙñ³ß»Ý, лñ-лñ ·ÛáõÕ»ñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 16:00  Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç` ²µáíÛ³Ý ù³Õ³ùÇ 2-ñ¹ ÙÇÏñáßñç³ÝÇ ÃÇí 22, 23 ß»Ýù»ñÁ, ºñ³Åßï³Ï³Ý ¹åñáóÁ, N 7 ÙÇçݳϳñ· ¹åñáóÁ ¨ ѳñ³ÏÇó ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ:

êå³é³Í ¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ, ³Ýç³ïáõÙÝ»ñÇ, Ò»ñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇÝ Ï³Ù å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ, ÇÝãå»ë ݳ¨  ³ÛÉ Ñ³ñó»ñÇ ³éÝãáõÃÛ³Ùµ ϳñáÕ »ù ½³Ý·³Ñ³ñ»É ßáõñçûñÛ³ ·áñÍáÕ 1-80 ϳ٠53 48 75; 53 48 66; 53 48 33 Ñ»é³Ëáë³Ñ³Ù³ñáí:

Կատեգորիա: «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ | Դիտում: 619 | Ավելացրել է: Armenrock | Ամսաթիվ: 13 Մարտ 2011 | Մեկնաբանություններ (1)

      §Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ö´À

§Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ÷³Ï µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿, áñ ë/à  Ù³ñïÇ 10-ÇÝ åɳݳÛÇÝ ¨ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, ѻﳷ³ÛáõÙ íóñÝ»ñÇó Ëáõë³÷»Éáõ ѳٳñ ÏÑáë³Ýù³½ñÏí»Ý`

ºñ¨³Ý ù³Õ³ùáõÙ`

ųÙÁ 10:30 – 13:00  ¶ñÇ·áñ Èáõë³íáñÇã ÷. 6 ß»ÝùÁ,

ųÙÁ 13:30 – 17:00 гÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÷. 83, 85², ê³Û³Ã-Üáí³ åáÕ. 22, 26 ß»Ýù»ñÁ,

ųÙÁ 10:30 – 13:30  Üáñ -ÜáñùÇ 5 ½³Ý·í³ÍÇ, ¶³ÉßáÛ³Ý ÷. 46, 48, 50,  ØÇÏáÛ³Ý ÷. 2, 4, 4/1, 6, 8, 10 ß»Ýù»ñÁ, ÃÇí 159 ¹åñáóÁ, §ºñ¨³Ý çáõñ¦ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ,

ųÙÁ 14:00 – 17:00  Üáñ -ÜáñùÇ 5 ½³Ý·í³ÍÇ, ¶³ÉßáÛ³Ý ÷. 6, 8, 8/1, 10, 12, 14, 16,  ØÇÏáÛ³Ý ÷. 12, 14 ß»Ýù»ñÁ, ÃÇí 268 Ù³Ýϳå³ñ﻽Á, ¶»á¹»½Ç³ÛÇ ¨ §Ð³Ûݳ˳·Çͦ ÇÝëïÇïáõïÝ»ñÁ,

ųÙÁ 10:00 – 16:00    Üáñù-سñ³ßÇ  9-ñ¹  ÷áÕáóÇÝ  ѳñáÕ  ï³ñ³ÍùÇ  ë»÷³Ï³Ý  ïÝ»ñÁ ¨ ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 13:00  ¸»ÙÇñ×Û³Ý ÷. 17², ²½³ïáõÃÛ³Ý ÷. 3/1, èáõµÇÝÛ³Ýó ÷. 1, 1², 3, ¸ñáÛÇ ÷. 4, 6 ß»Ýù»ñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 17:00  ÞÇݳñ³ñÝ»ñÇ ÷. 28, êáÕáÙáÝ î³ñáÝóÇ ÷. 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 22, 24, 26 ß»Ýù»ñÁ, Þ³ñáõñÇ, ÞÇñ³ÏÇ ¨ Þ³Ñí»ñ¹Û³Ý ÷áÕáóÝ»ñÇ ß»Ýù»ñÁ, Ü»ñùÇÝ â³ñµ³ËÇ ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ, Üáñ ÜáñùÇ 4-ñ¹ ½³Ý·í³ÍÇ 1-ÇÝ Ñ³ïí³ÍÇ  ÃÇí 18 ß»ÝùÁ ¨ ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÁ,

ųÙÁ 10:00 – 14:00  Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç` ²ñ½ÝÇ ·ÛáõÕÇ 1- 4, 8, 9 ÷áÕáóÝ»ñÇ ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ ¨ ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÁ` Ù³ëݳÏÇ,

ųÙÁ 11:00 – 16:00  Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç` ´Ûáõñ»Õ³í³Ý ù³Õ³ùÁ` Ù³ëݳÏÇ,

ųÙÁ 10:30 – 14:00  ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç` È׳߻Ý, âϳÉáíϳ, Üáñ³ß»Ý ·ÛáõÕ»ñÁ, ³÷³Ù»ñÓ Ñ³Ý·ëïÇ ·áïÇÝ»ñÁ, ѳñ³ÏÇó ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÁ ¨ È×³ß»Ý ·ÛáõÕÇ  ¼áñ³Ù³ëÁ,

ųÙÁ 10:00 – 17:30 ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç` ì³ñ¹»ÝÇë ù³Õ³ùÇ ºñ¨³ÝÛ³Ý ¨ ºñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý ÷áÕáóÝ»ñÁ, ¨  ²ÏáõÝù ·ÛáõÕÁ,

ųÙÁ 11:00 – 15:00 ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç` سñïáõÝÇ ù³Õ³ùÇ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý ÑÇí³Ý¹³ÝáóÁ, ¸áë³ýÇ Ã³Õ³Ù³ëÁ, ¶»ï³÷ÝÛ³, ê³Û³Ã-Üáí³ ¨ Þ³ÑáõÙÛ³Ý ÷áÕáóÝ»ñÁ` Ù³ëݳÏÇ,

ųÙÁ 10:00 – 17:00  ²ñ³·³ÍáïÝÇ Ù³ñ½Ç` ØáõÕÝÇ ·ÛáõÕÁ ¨ ѳñ³ÏÇó  ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ, ²ñÙ³íÇñÇ Ù³ñ½Ç` ¸³É³ñÇÏ, È»ÝáõÕÇ, ²Û·»í³Ý, Ðáõ߳ϻñï, ²é³ï³ß»Ý, î³ñáÝÇÏ ·ÛáõÕ»ñÁ ¨ ѳñ³ÏÇó ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 16:00  ²ñ³ñ³ïÇ Ù³ñ½Ç` ²Û·»½³ñ¹, ²Û·»å³ï, ì»ñÇÝ ²ñï³ß³ï ·ÛáõÕ»ñÁ` Ù³ëݳÏÇ:

êå³é³Í ¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ, ³Ýç³ïáõÙÝ»ñÇ, Ò»ñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇÝ Ï³Ù å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ, ÇÝãå»ë ݳ¨  ³ÛÉ Ñ³ñó»ñÇ ³éÝãáõÃÛ³Ùµ ϳñáÕ »ù ½³Ý·³Ñ³ñ»É ßáõñçûñÛ³ ·áñÍáÕ 1-80 ϳ٠53 48 75; 53 48 66; 53 48 33 Ñ»é³Ëáë³Ñ³Ù³ñáí: 

Կատեգորիա: «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ | Դիտում: 625 | Ավելացրել է: Armenrock | Ամսաթիվ: 09 Մարտ 2011 | Մեկնաբանություններ (0)

Copyright "БКАМ" © 2022
Բաժիններ
«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ [30]
"ՀայՌուսգազարդ" ՓԲԸ [5]
"Երևան Ջուր" ՓԲԸ [43]
"Հայջրմուղկոյուղի" ՓԲԸ [0]
"Էյ Ի Ջի Սերվիս" ՍՊԸ [0]
"ՇիրակՋրմուղկոյուղի" ՓԲԸ [0]
"ԼոռիՋրմուղկոյուղի" ՓԲԸ [0]
"Նոր Ակունք" ՓԲԸ [0]
"ԲԿԱՄ" հ/կ [2]
Մենք Facbook-ում
Վիճակագրություն