Երեքշաբթի, 28 Հունիս 2022, 19:59

"Բնակարանային Կոմունալ ոլորտի Աշխատողների Միավորում" 
Հասարակական ԿազմակերպությունՏեղեկություն
Հարցումներ
Ինչպե՞ս եք ստանում տեղեկատվություն ջրամատակարարման դադարների վերաբերյալ
Պատասխաններ: 221
 
Գլխավոր » «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ
« 1 2 3 4 5 6 »

                     §Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ö´À

§Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ÷³Ï µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿, áñ ë/à  Ù³ñïÇ 3-ÇÝ åɳݳÛÇÝ ¨ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, ѻﳷ³ÛáõÙ íóñÝ»ñÇó Ëáõë³÷»Éáõ ѳٳñ ÏÑáë³Ýù³½ñÏí»Ý`

ºñ¨³Ý ù³Õ³ùáõÙ`

ųÙÁ 10:00 – 12:00  Üáñ- ÜáñùÇ 2-ñ¹ ½³Ý·í³ÍÇ` Øáɹáí³Ï³Ý ÷. 26/2, 28, 28/1, 30, 30/1, 30/2, 30/3, 32, 32/1, 36, 43/1, 48/4, 50/1-Çó  50/6,  56,  58,  60;  Ü»ÉëáÝ êï»÷³ÝÛ³Ý ÷.  6, 14,  14/1,  16/1;  ÂáÃáí»ÝóÇ Ýñµ. 3/3; ¶³ÛÇ ÷. 21, 23, 25, 27, 29, 31 ß»Ýù»ñÁ,   ÃÇí 246, 250, 307 Ù³Ýϳå³ñ﻽ݻñÁ  ¨ Ýßí³Í ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ ·ïÝíáÕ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÁ,

ųÙÁ 10:30 – 13:30  Üáñù -ÜáñùÇ 5 ½³Ý·í³ÍÇ` ØÇÏáÛ³Ý ÷. 18, سéÇ ÷.  5, 7, 11, سéÇ Ýñµ.` 1 ß»Ýù»ñÁ, ÃÇí 166 ¹åñáóÁ, Ü»ñùÇÝ ·áñÍ»ñÇ µ³Å³ÝÙáõÝùÇ Ù³Ýϳå³ñ﻽Á,

ųÙÁ 14:00 – 17:00  Üáñ -ÜáñùÇ 5 ½³Ý·í³ÍÇ` ØÇÏáÛ³Ý ÷. 5, 9, 11; سéÇ ÷. 6  ß»Ýù»ñÁ,

ųÙÁ 10:30 – 13:00  Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÷. 32, 38, 46, 51 ß»Ýù»ñÁ, üÇñ¹áõëÇ ÷. 2-4, 12-17, 17², 46, 50 ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 13:00  ²½³ïáõÃÛ³Ý ÷. 1, 3, 7, 7², 10 ß»Ýù»ñÁ, äéáßÛ³Ý 1Ýñµ., è³¹Çßã¨Ç 2÷. 7-24, ØÛ³ëÝÇÏÛ³Ý ÷. 6-21, ´áõë³µ³Ý³Ï³ÝÇ ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ, ÃÇí 128 ¹åñáóÁ,

ųÙÁ 13:00 – 17:00  Êáñ»Ý³óáõ ÷. 2, 3 ß»Ýù»ñÁ,

ųÙÁ 10:30 – 15:30 ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç` ê¨³Ý ù³Õ³ùÇ ê³Û³Ã-Üáí³ ÷áÕáóÇ ÃÇí 25, 27, ¶ñǵáÛ»¹áí ÷áÕáóÇ ÃÇí 4, 6, 7, 8, 10, 12 ß»Ýù»ñÁ ¨ ѳñ³ÏÇó ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÁ,

ųÙÁ 10:00 – 16:00  Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç` Üáñ ²ñï³Ù»ï ·ÛáõÕÁ,

ųÙÁ 10:00 – 17:00  ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç` ì³Ý»í³Ý, Èáõë³ÏáõÝù, îáñý³í³Ý, ʳã³ÕµÛáõñ ¨ ¶»Õ³ù³ñ ·ÛáõÕ»ñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 12:00  Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç` äïÕÝÇ ·ÛáõÕÁ Ù³ëݳÏÇ, "޳ݷñÇ È³” ˳ճïáõÝÁ, "øÇÙdz·áñÍ” ³Û·»·áñÍ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ, ѳñ³ÏÇó ÙÇ ß³ñù ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñ ¨ êäÀ-Ý»ñÇ ï³ñ³ÍùÝ»ñ:

êå³é³Í ¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ, ³Ýç³ïáõÙÝ»ñÇ, Ò»ñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇÝ Ï³Ù å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ, ÇÝãå»ë ݳ¨  ³ÛÉ Ñ³ñó»ñÇ ³éÝãáõÃÛ³Ùµ ϳñáÕ »ù ½³Ý·³Ñ³ñ»É ßáõñçûñÛ³ ·áñÍáÕ 1-80 ϳ٠53 48 75; 53 48 66; 53 48 33 Ñ»é³Ëáë³Ñ³Ù³ñáí:

Կատեգորիա: «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ | Դիտում: 665 | Ավելացրել է: ԲԿԱՄ | Ամսաթիվ: 02 Մարտ 2011 | Մեկնաբանություններ (0)

                 §Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ö´À

§Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ÷³Ï µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿, áñ ë/à  Ù³ñïÇ 1-ÇÝ åɳݳÛÇÝ ¨ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, ѻﳷ³ÛáõÙ íóñÝ»ñÇó Ëáõë³÷»Éáõ ѳٳñ ÏÑáë³Ýù³½ñÏí»Ý`

ºñ¨³Ý ù³Õ³ùáõÙ`

ųÙÁ 10:30 – 16:30  §²ÝÇ äɳ½³¦ ÑÛáõñ³Ýáó³ÛÇÝ Ñ³Ù³ÉÇñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 13:00  ´³Õñ³ÙÛ³Ý ÷. 6, ³ٳÝÛ³Ý ÷. 3, 5, ´³µ³Û³Ý ÷. 3, 22, 22², 26, 28, 30, 32, 34, ²ñ³µÏÇñ 29÷. 5/1, Þ³íñáÛ³Ý ÷. 12, 14, 16, è³ÛÝÇëÇ ÷. 5, 7 ß»Ýù»ñÁ, ´³µ³Û³Ý ÷. 7/3, ²ñ³µÏÇñ 33÷. 3-17 ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ, Þ³íñáÛ³Ý, è³ÛÝÇëÇ, ꨳÏÇ, ¼³ñáõµÛ³Ý ¨ Æë³Ñ³ÏÛ³Ý ÷áÕáóÝ»ñÇ ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ,

ųÙÁ 13:30 – 17:00  ¼³ùÛ³Ý ÷. 1², 2, 2/1, 5, 7, 8, 11, ì³½·»Ý ê³ñ·ëÛ³Ý ÷. 1, 3, 3/1, 8, Êáñ»Ý³óÇ ÷. 8, 9, 12, 13, 13² ß»Ýù»ñÁ,

ųÙÁ 10:00 – 15:00  ì³Ûáó ÒáñÇ Ù³ñ½Ç` ²ñï³µáõÛÝù, Ðáñµ³ï»Õ, ºÕ»·Çë, Þ³ïÇÝ ·ÛáõÕ»ñÁ,

ųÙÁ 10:00 – 17:00  ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç` Ìáí³Ï ·ÛáõÕÁ:

êå³é³Í ¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ, ³Ýç³ïáõÙÝ»ñÇ, Ò»ñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇÝ Ï³Ù å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ, ÇÝãå»ë ݳ¨  ³ÛÉ Ñ³ñó»ñÇ ³éÝãáõÃÛ³Ùµ ϳñáÕ »ù ½³Ý·³Ñ³ñ»É ßáõñçûñÛ³ ·áñÍáÕ 1-80 ϳ٠53 48 75; 53 48 66; 53 48 33 Ñ»é³Ëáë³Ñ³Ù³ñáí: 

Կատեգորիա: «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ | Դիտում: 653 | Ավելացրել է: ԲԿԱՄ | Ամսաթիվ: 28 Փետրվար 2011 | Մեկնաբանություններ (0)

 §Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ö´À

§Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ÷³Ï µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿, áñ ë/à  ÷»ïñí³ñÇ 21-ÇÝ åɳݳÛÇÝ ¨ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, ѻﳷ³ÛáõÙ íóñÝ»ñÇó Ëáõë³÷»Éáõ ѳٳñ ÏÑáë³Ýù³½ñÏí»Ý`

ºñ¨³Ý ù³Õ³ùáõÙ`

ųÙÁ 10:00 – 17:00  ܳñ-¸áëÇ ÷. 75, 77 ß»Ýù»ñÁ, 

ųÙÁ 11:00 – 15:00  Þ³Ñí»ñ¹Û³Ý, ÞÇñ³ÏÇ, Þ³ñáõñÇ, ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ÷áÕáóÝ»ñÇ ß»Ýù»ñÁ` Ù³ëݳÏÇ ¨ Ü»ñùÇÝ â³ñµ³Ë ·ÛáõÕÇ ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 13:00 Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç` ²µáíÛ³Ý ù³Õ³ùÇ 2-ñ¹ ÙÇÏñáßñç³ÝÁ,

ųÙÁ 11:00 – 17:00  ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç` ì³ñ¹»ÝÇë ù³Õ³ùÇ ØÛ³ëÝÇÏÛ³Ý ¨ سÙÇÏáÝÛ³Ý ÷áÕáóÝ»ñÁ` Ù³ëݳÏÇ:

êå³é³Í ¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ, ³Ýç³ïáõÙÝ»ñÇ, Ò»ñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇÝ Ï³Ù å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ, ÇÝãå»ë ݳ¨  ³ÛÉ Ñ³ñó»ñÇ ³éÝãáõÃÛ³Ùµ ϳñáÕ »ù ½³Ý·³Ñ³ñ»É ßáõñçûñÛ³ ·áñÍáÕ 1-80 ϳ٠53 48 75; 53 48 66; 53 48 33 Ñ»é³Ëáë³Ñ³Ù³ñáí:

 

 

 

 

 

 

 

Կատեգորիա: «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ | Դիտում: 644 | Ավելացրել է: ԲԿԱՄ | Ամսաթիվ: 20 Փետրվար 2011 | Մեկնաբանություններ (0)

§Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ö´À

§Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ÷³Ï µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿, áñ ë/à  ÷»ïñí³ñÇ 17-ÇÝ åɳݳÛÇÝ ¨ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, ѻﳷ³ÛáõÙ íóñÝ»ñÇó Ëáõë³÷»Éáõ ѳٳñ ÏÑáë³Ýù³½ñÏí»Ý`

ºñ¨³Ý ù³Õ³ùáõÙ`

ųÙÁ 11:00 – 13:00  ²í³Ý»ëáíÇ ÷áÕáóÝ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ, ²ñ»ß 35÷. 125/3, 127/1, 127/2, 127/3 ß»ÝùÁ; 37÷. 125-135; 41÷. 68-119; 41/1 ÷. 2-17 ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ, Ê³Õ³Õ ¸áÝÇ ÷. 4, 6, 10, 12 ß»Ýù»ñÁ, ²ñó³ËÇ ÷. 138, ê³ñÙÇ ÷. 103 ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ,

 

ųÙÁ 11:00 – 15:00 ²ñ³ñ³ïÇ Ù³ñ½Ç` ¶»ï³½³ï, ²µáíÛ³Ý, Øñ·³Ýáõß, ì³ñ¹³ß»Ý ·ÛáõÕ»ñÁ, ¸»ÕÓáõï, ²ñ¨ß³ï, ȳÝç³½³ï ·ÛáõÕ»ñÁ` Ù³ëݳÏÇ,

ųÙÁ 11:00 – 17:00 ²ñ³·³ÍáïÝÇ Ù³ñ½Ç` гñóí³Ý, ޻ݳí³Ý ·ÛáõÕ»ñÁ ¨ ѳñ³ÏÇó  ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ,

ųÙÁ 10:00 – 13:00  Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç` äéáßÛ³Ý ·ÛáõÕÇÝ Ñ³ñ³ÏÇó êäÀ-Ý»ñÁ ¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ, ÃÇí 93353 ¨ 51054 ½áñ³Ù³ë»ñÁ,

ųÙÁ 13:30 – 17:30  Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç` ø³ë³Ë ·ÛáõÕÁ ¨ ѳñ³ÏÇó ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ:

êå³é³Í ¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ, ³Ýç³ïáõÙÝ»ñÇ, Ò»ñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇÝ Ï³Ù å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ, ÇÝãå»ë ݳ¨  ³ÛÉ Ñ³ñó»ñÇ ³éÝãáõÃÛ³Ùµ ϳñáÕ »ù ½³Ý·³Ñ³ñ»É ßáõñçûñÛ³ ·áñÍáÕ 1-80 ϳ٠53 48 75; 53 48 66; 53 48 33 Ñ»é³Ëáë³Ñ³Ù³ñáí:

 

Կատեգորիա: «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ | Դիտում: 657 | Ավելացրել է: ԲԿԱՄ | Ամսաթիվ: 17 Փետրվար 2011 | Մեկնաբանություններ (0)


"Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր" ՓԲԸ տեղեկացնում է, որ պլանային և վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով, հետագայում վթարներից խուսափելու համար ս/թ փետրվարի 1-ին կհոսանքազրկվեն`

ժամը 11:00-13:00  Սարկավագի փ. 145, 145/1, 147/1 շենքերը, Այգեկցու փողոցի և Քանաքեռ 100-106 սեփական տները,

ժամը 10:00-13:00  Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիս քաղաքի Կամոյի փողոցը,

ժամը 14:00-17:00 նույն մարզի Վարդենիս քաղաքի Սպանդարյան և Աճառյան փողոցները:

Սպառած էլեկտրաէներգիայի, անջատումների, Ձեր իրավունքներին կամ պարտականություններին վերաբերող, ինչպես նաև  այլ հարցերի առնչությամբ կարող եք զանգահարել շուրջօրյա գործող 1-80 կամ
 53 48 75;   53 48 66;   53 48 33   հեռախոսահամարով:

Կատեգորիա: «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ | Դիտում: 733 | Ավելացրել է: Admin | Ամսաթիվ: 01 Փետրվար 2011 | Մեկնաբանություններ (0)

Copyright "БКАМ" © 2022
Բաժիններ
«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ [30]
"ՀայՌուսգազարդ" ՓԲԸ [5]
"Երևան Ջուր" ՓԲԸ [43]
"Հայջրմուղկոյուղի" ՓԲԸ [0]
"Էյ Ի Ջի Սերվիս" ՍՊԸ [0]
"ՇիրակՋրմուղկոյուղի" ՓԲԸ [0]
"ԼոռիՋրմուղկոյուղի" ՓԲԸ [0]
"Նոր Ակունք" ՓԲԸ [0]
"ԲԿԱՄ" հ/կ [2]
Մենք Facbook-ում
Վիճակագրություն