Ուրբաթ, 12 Օգոստոս 2022, 10:19

"Բնակարանային Կոմունալ ոլորտի Աշխատողների Միավորում" 
Հասարակական ԿազմակերպությունՏեղեկություն
Հարցումներ
Ինչպե՞ս եք ստանում տեղեկատվություն ջրամատակարարման դադարների վերաբերյալ
Պատասխաններ: 221
 
Գլխավոր » 2011 » Մարտ » 25 » 
10:58
Ս/թ-ի մարտի 25-ին կհոսանքազրկվեն ՀՀ մի շարք քաղաքներ և գյուղեր

         §Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ö´À

§Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ÷³Ï µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿, áñ ë/à Ù³ñïÇ 25-ÇÝ åɳݳÛÇÝ ¨ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, ѻﳷ³ÛáõÙ íóñÝ»ñÇó Ëáõë³÷»Éáõ ѳٳñ ÏÑáë³Ýù³½ñÏí»Ý`

ºñ¨³Ý ù³Õ³ùáõÙ`

ųÙÁ 10:30 – 17:00  º½ÝÇÏ ÎáÕµ³óÇ ÷. 83, ÂáõÙ³ÝÛ³Ý ÷. 25, 27², سßïáóÇ åáÕ. 40, 42² ß»Ýù»ñÁ,

ųÙÁ 10:30 – 13:00  ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç` ¶³í³é ù³Õ³ùÇ Ð³ó³é³ï óճٳëÇ ²ÏáõÙµÇ Ñ³ñ³ÏÇó ï³ñ³ÍùÁ,

ųÙÁ 10:30 – 13:30  ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç¶»Õ³Ù³í³Ý ¨ ̳ÕÏáõÝù ·ÛáõÕ»ñÁ, ѳñ³ÏÇó ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÁ, "ä³Ñáõëï” Ó»éݳñÏáõÃÛáõÝÁ, "¶³·³ñÇÝÇ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý µ³½³” ö´À ¨ ¶³·³ñÇÝ ³í³ÝÇ ï³ñ³ÍùáõÙ ·ïÝíáÕ "ìÇí³-ê»É Øîê” µçç³ÛÇÝ ûå»ñ³ïáñÇ Ï³Û³ÝÁ,

ųÙÁ 11:00 – 14:00  Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç` Ðñ³½¹³Ý ù³Õ³ùÇ ØÇÏñáßñç³Ý óճٳëÇ 2-65 ß»Ýù»ñÁ, æñ³é³ï óճٳëÁ` Ù³ëݳÏÇ, ѳñ³ÏÇó ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÁ,

ųÙÁ 14:00 – 17:00  ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç¶³í³é ù³Õ³ùÇ Ð³ó³é³ï óճٳëÇ ËÙ»Éáõ çñÇ åáÙå³Ï³Û³ÝÇ Ñ³ñ³ÏÇó ï³ñ³ÍùÁ,

ųÙÁ 10:30 – 15:40  î³íáõßÇ Ù³ñ½Ç` ÜáÛ»Ùµ»ñÛ³ÝÇ ßñç³ÝÇ ²Ýï³é³·áñÍÝ»ñÇ ¨ úñµ»Éáõ ÷áÕáóÝ»ñÁ,

ųÙÁ 10:30 – 17:00  î³íáõßÇ Ù³ñ½Ç` ´»ñ¹Ç ßñç³ÝÇ î³íáõß ·ÛáõÕÇ ¹åñáóÇ Ã³ÕÁ,

ųÙÁ 11:00 – 16:30  î³íáõßÇ Ù³ñ½Ç` ÜáÛ»Ùµ»ñÛ³Ý ßñç³ÝÇ àëÏ»å³ñ ·ÛáõÕÇ Î»ÝïñáÝ Ã³ÕÁ,

ųÙÁ 10:00 – 16:00  ²ñ³ñ³ïÇ Ù³ñ½Ç` ²ñ³ñ³ï ù³Õ³ùÇ Þ³ÑáõÙÛ³Ý ¨ àëÏáõ Ïáñ½Ù³Ý ý³µñÇϳ ÷áÕáóÝ»ñÁ` Ù³ëݳÏÇ, ²ñ³ñ³ïÇ ù³Õ³ù 1-16, 1³-16³ ѳëó»Ý»ñÁ,

ųÙÁ 10:00 – 17:00  ²ñ³ñ³ïÇ  Ù³ñ½Ç` Üáñ³µ³ó ¨ ê³Û³Ã Üáí³ ·ÛáõÕ»ñÁ, سëÇë ù³Õ³ùÇ 2-ñ¹, 10-ñ¹, γ۳ñ³Ý óճٳë»ñÁ` Ù³ëݳÏÇ, ²ñ³·³ÍáïÝÇ Ù³ñ½ÇÞ»ÝϳÝÇ, ê³Ý·Û³é, ì³ñ¹³µÉáõñ, ²Ùñ» ³½³, ´»ñù³é³ï, ̳ÕϳÑáíÇï, Ðݳµ»ñ¹, ¶»Õ³Óáñ, ¶»Õ³¹Çñ, Üáñ³ß»Ý ·ÛáõÕ»ñÁ ¨ ѳñ³ÏÇó ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 17:00  ÞÇñ³ÏÇ Ù³ñ½Ç` ²ÝÇÇ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ Òáñ³Ï³å, ȳÝçÇÏ, ø³ñ³µ»ñ¹, ÒÇÃѳÝùáí ѳٳÛÝùÝ»ñÁ, سñ³ÉÇÏÇ áõëáõÙݳñ³ÝÁ ¨ ù³Õ³ùÇ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý Ñ³ïí³ÍÁ, ²ñÙ³íÇñÇ Ù³ñ½Ç` ²ñ³½³÷, سñ·³ñ³ ·ÛáõÕ»ñÁ  ¨ ѳñ³ÏÇó  ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ,

êå³é³Í ¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ, ³Ýç³ïáõÙÝ»ñÇ, Ò»ñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇÝ Ï³Ù å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ, ÇÝãå»ë ݳ¨  ³ÛÉ Ñ³ñó»ñÇ ³éÝãáõÃÛ³Ùµ ϳñáÕ »ù ½³Ý·³Ñ³ñ»É ßáõñçûñÛ³ ·áñÍáÕ 1-80 ϳ٠53 48 75; 53 48 66; 53 48 33 Ñ»é³Ëáë³Ñ³Ù³ñáí:  

Կատեգորիա: «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ | Դիտարկումների քանակը: 690 | Ավելացրել է: ԲԿԱՄ | Թեգեր: Էլ ցանց, մի շարք քաղաքներ, Նոր Նորք, ԱՐԱՐԱՏ, 1-80, Հոսանքազրկում, Կոտայք, լույսի անջատումներ, Գեղարքունիք | Վարկանիշ: 5.0/1
Մեկնաբանություններ: 0
Ավելացնել մեկնաբանություններ կարող են միայն գրանցված մասնակիցները
[ Գրանցում | Մուտք ]
Copyright "БКАМ" © 2022
Բաժիններ
«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ [30]
"ՀայՌուսգազարդ" ՓԲԸ [5]
"Երևան Ջուր" ՓԲԸ [43]
"Հայջրմուղկոյուղի" ՓԲԸ [0]
"Էյ Ի Ջի Սերվիս" ՍՊԸ [0]
"ՇիրակՋրմուղկոյուղի" ՓԲԸ [0]
"ԼոռիՋրմուղկոյուղի" ՓԲԸ [0]
"Նոր Ակունք" ՓԲԸ [0]
"ԲԿԱՄ" հ/կ [2]
Մենք Facbook-ում
Վիճակագրություն