Հինգշաբթի, 20 Հունիս 2024, 04:28

"Բնակարանային Կոմունալ ոլորտի Աշխատողների Միավորում" 
Հասարակական ԿազմակերպությունՏեղեկություն
Հարցումներ
Դուք իրազեկվա՞ծ եք ջրամատակարարման ժամանակացույցի մասին
Պատասխաններ: 151
 
Գլխավոր » Ծանուցումների արխիվ
« 1 2 3 »
   
§Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ö´À
§Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ÷³Ï µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿, áñ ë/à  Ù³ÛÇëÇ 3-ÇÝ åɳݳÛÇÝ ¨ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, ѻﳷ³ÛáõÙ íóñÝ»ñÇó Ëáõë³÷»Éáõ ѳٳñ ÏÑáë³Ýù³½ñÏí»Ý`

ºñ¨³Ý ù³Õ³ùáõÙ`

ųÙÁ 10:30 – 13:00  ʳÝçÛ³Ý ÷. 7, ¼³ùÛ³Ý ÷. 6, Êáñ»Ý³óÇ ÷. 6, 10, سßïáóÇ åáÕ. 6 ß»Ýù»ñÁ,

ųÙÁ 13:30 – 17:00  ä³ñáÝÛ³Ý ÷. 28 ß»ÝùÁ, ê³ñÇ-Â³Õ 2 ß³ñùÇ 58-66; 3 ß³ñùÇ 33-48; 5 ß³ñùÇ 103-133; 6 ß³ñùÇ 92-116; 8 ß³ñùÇ 41-65; 9 ß³ñùÇ 88-158 ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ,

ųÙÁ 10:30 – 13:30  Üáñù-سñ³ß, ÜáñùÇ 9 ÷áÕáóÇÝ  ѳñáÕ ï³ñ³ÍùÇ ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ, §ºñù³ÕÉáõÛë¦, §úñ³ÝÅ ²ñÙ»Ýdz¦, §¾Û-²÷¦, §Êáñ»Ý¦ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ѳñ³ÏÇó ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñ,

ųÙÁ 14:00 – 17:00  Üáñù-سñ³ß, ÜáñùÇ 15 ÷áÕáóÇÝ  ѳñáÕ ï³ñ³ÍùÇ ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ, §ºñù³ÕÉáõÛë¦ ö´À, ÃÇí 5 Ù³ñ½³¹åñáóÁ,

ųÙÁ 11:00 – 13:00  ².²í»ïÇëÛ³Ý ÷. 67, êáõݹáõÏÛ³Ý ÷. 90, 98, ì,ö³÷³½Û³Ý ÷. 13, ÎáÙÇï³ëÇ åáÕ. 52, 54, 54/1 ß»Ýù»ñÁ ¨ ѳñ³ÏÇó ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÁ, ².îÇ·ñ³ÝÛ³Ý ÷. 53, àõÉÝ»óÇ ÷. 31, 38, 54 ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ ¨ ѳñ³ÏÇó ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÁ, Üáñ-²ñ»ß 8÷. 45-86; 15÷. 17-43 ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 17:00  ¸³íÃ³ß»Ý 1-ÇÝ Ã³Õ. 46- 52 ß»Ýù»ñÁ ÃÇí 189 ¹åñáóÁ,

ųÙÁ 09:00 – 17:00  êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç` êÇëdzݠ ù³Õ³ùÇ  àñáï³Ý ÷. 1, 4-7 ß»Ýù»ñÁ  ¨ ѳñ³ÏÇó ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ,  γå³Ý  ù³Õ³ùÇ  ºñϳÃáõÕ³ÛÇÝÝ»ñÇ 5-Ýñµ. ë»÷³Ï³Ý  ïÝ»ñÁ  ¨  ÎáõÛñ»ñÇ ÙdzíáñáõÙ áõëáõÙݳ³ñï³¹ñ³Ï³Ý Ó»éݳñÏáõÃÛáõÝÁ, §Üáñá·ßÇݦ ¨ §²ñß-²ñ³¦êä ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,

ųÙÁ 10:00 – 11:00  ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç` سñïáõÝÇ ù³Õ³ùÇ ¼áñ³í³ñ ²Ý¹ñ³ÝÇÏ Ã³Õ³Ù³ëÁ ¨ ¶»ÕÑáíÇï ·ÛáõÕÁ,

ųÙÁ 10:30 – 16:00  ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç` Üáñ³ïáõë ·ÛáõÕÁ,

ųÙÁ 10:00 – 17:00 ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç` ²Û·áõï, γɳí³Ý, ´³ñ»å³ï, Òáñ³í³Ýù, ¸åñ³µ³Ï, ²Ýï³é³Ù»ç, ²½³ï ·ÛáõÕ»ñÁ, Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç` äéáßÛ³Ý ·ÛáõÕÇ Ñ³ñ³ÏÇó ³ñï³¹ñ³Ï³Ý Ó»éݳñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÃÇí 51054, 93353 ½áñ³Ù³ë»ñÁ ¨ ÙÇ ß³ñù êäÀ-Ý»ñ, ²ñÙ³íÇñÇ Ù³ñ½Ç` Üáñ ²ñÙ³íÇñ, æñ³ß»Ý, ²ñÙ³íÇñ, ²Û·»ß³ï, ²ÏݳÉÇ×, ÊáñáÝù, ²ñïÇÙ»ï ·ÛáõÕ»ñÁ, î³ÝÓáõï ·ÛáçÕÁ` Ù³ëݳÏÇ, ²ñÙ³íÇñ ù³Õ³ùÇ ÎÝáõÝÛ³Ýó, ä³ïϳÝÛ³Ý, Êáñ»Ý³óÇ, ²µáíÛ³Ý, êí»ñ¹Éáí, â³ñ»Ýó, ÂáõÙ³ÝÛ³Ý, ²É³í»ñ¹Û³Ý, È»ñÙáÝïáí, êáõݹáõÏÛ³Ý, â»ñÝÇߨëÏÇ, ÐáÏï»Ùµ»ñ, ÞÇñí³Ý½³¹», î»ñÛ³Ý, ¸»ÙÇñ×Û³Ý, гÏáµÛ³Ý, Ô³ñǵç³ÝÛ³Ý, س۳ÏáíëÏÇ, Ü»ÉëáÝ êï»÷³ÝÛ³Ý ÷áÕáóÝ»ñÁ, â³ñ»Ýó óճٳëÁ, î»ñÛ³Ý, Ü»ÉëáÝ êï»÷³ÝÛ³Ý ÷³ÏáõÕÇÝ»ñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 14:00  Èáéáõ Ù³ñ½Ç` ÂáõÙ³ÝÛ³Ý ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ Ì³Ã»ñ, ²ñ¨³Í³· ·ÛáõÕ»ñÁ,

ųÙÁ 14:00 – 14:30  Èáéáõ Ù³ñ½Ç` ÂáõÙ³ÝÛ³Ý ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ ²ùáñÇ, γ׳×Ïáõï, ¸³Ýáõß³í³Ý, ²Ùáç ·ÛáõÕ»ñÁ, úÓáõÝ ·ÛáõÕÁ` Ù³ëݳÏÇ,

ųÙÁ 11:00 – 17:00  ÞÇñ³ÏÇ Ù³ñ½Ç` ¶ÛáõÙñÇ ù³Õ³ùÇ §²Û·³µ³ó¦ óճٳëÁ, ºñ¨³ÝÛ³Ý ËãáõÕÇÝ ¨ ÎáÙÇï³ëÇ ÷áÕáóÇ ë³Ñٳݳ÷³Ïí³Í ï³ñ³Íù ... Կարդալ ավելի

Կատեգորիա: «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ | Դիտում: 827 | Ավելացրել է: ԲԿԱՄ | Ամսաթիվ: 02 Մայիս 2011 | Մեկնաբանություններ (0)

§ºñ¨³Ý çáõñ¦‰ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿ Çñ ѳ׳Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ¨ ëå³éáÕÝ»ñÇÝ, áñ, íóñ³í»ñ³Ï³Ý·ÝáÕ³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ Ñ»ï ϳåí³Í, ë.Ã.Ù³ÛÇëÇ 2-ÇÝ Å³ÙÁ 10.00-Çó ÙÇÝ㨠ٳÛÇëÇ 3-Á ųÙÁ 22.00-Ý Ï¹³¹³ñ»óíÇ Ø³É³Ãdz-껵³ëïdz í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÇ ´ 1-´ 4 ½³Ý·í³ÍÝ»ñÇ, Æë³ÏáíÇ åáÕáï³ÛÇ, ºé³µÉáõñÇ ï³ñ³ÍùÇ, гÕóݳϠ·ÛáõÕÇ 1-5 ¨ 11 ÷áÕáóÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ³Çñáí, ö³ñ³ù³ñ ·ÛáõÕ»ñÇ áõ ѳñ³ÏÇó ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙÁ:

ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ѳÛóáõÙ ¿ ëå³éáÕÝ»ñÇ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃÛáõÝÁ å³ï׳éí³Í ³ÝѳݷëïáõÃÛ³Ý ¨ ϳÝ˳í ßÝáñѳϳÉáõÃÛáõÝ Ñ³ÛïÝáõÙ ÁÙµéÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:

Կատեգորիա: "Երևան Ջուր" ՓԲԸ | Դիտում: 805 | Ավելացրել է: ԲԿԱՄ | Ամսաթիվ: 30 Ապրիլ 2011 | Մեկնաբանություններ (0)


           
           §ՀայՌուսգազարդ¦ ՓԲԸ գազիֆիկացման և գազամատակարարման մասնաճյուղերի տարածքային տեղամասերում գրանցված տվյալների համաձայն, 2011 թվականի առաջին եռամսյակում հանրապետությունում ... Կարդալ ավելի
Կատեգորիա: "ՀայՌուսգազարդ" ՓԲԸ | Դիտում: 1673 | Ավելացրել է: ԲԿԱՄ | Ամսաթիվ: 30 Ապրիլ 2011 | Մեկնաբանություններ (1)

Կատեգորիա: "ԲԿԱՄ" հ/կ | Դիտում: 1812 | Ավելացրել է: ԲԿԱՄ | Ամսաթիվ: 30 Ապրիլ 2011 | Մեկնաբանություններ (1)

                      §Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ö´À

§Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ÷³Ï µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿, áñ ë/à  ³åñÇÉÇ 30-ÇÝ åɳݳÛÇÝ ¨ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, ѻﳷ³ÛáõÙ íóñÝ»ñÇó Ëáõë³÷»Éáõ ѳٳñ ÏÑáë³Ýù³½ñÏí»Ý`

ºñ¨³Ý ù³Õ³ùáõÙ`

ųÙÁ 10:30 – 13:00  Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÷. 6 ß»ÝùÁ, êáõñ»ÝÛ³Ý ÷. 1-6, 13, 15, 22, 26 ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ,

ųÙÁ 10:00 – 15:00  âáɳÏÛ³Ý ÷. 14 ß»ÝùÁ, ´³µ³Û³Ý ÷. 2/8, 2/9 ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 17:00  ¸³íÃ³ß»Ý 1-ÇÝ Ã³Õ. 4,  5,  6, 7,  9,  10, 10³ ß»Ýù»ñÁ, ÃÇí 200 ¹åñáóÁ,

ųÙÁ 13:30 – 17:00  ²·³Ã³Ý·»ÕáëÇ ÷. 7, Êáñ»Ý³óáõ ÷. 29 ß»Ýù»ñÁ, 

ųÙÁ 10:00 – 13:00  ²ñÙ³íÇñÇ Ù³ñ½Ç`  ²ñß³ÉáõÛë ·ÛáõÕÁ,

ųÙÁ 10:00 – 17:00  Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç`  ê¨³Ý ù³Õ³ùÇ Ü³ÇñÛ³Ý ÷áÕáóÇ 40², 42, 175, 177, 179, ÞÇݳñ³ñÝ»ñ ÷. 3, 5 ß»Ýù»ñÁ, ÃÇí 7 ÙÇçݳϳñ· ¹åñáóÁ ¨ ѳñ³ÏÇó ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 14:00  Èáéáõ Ù³ñ½Ç` ÂáõÙ³ÝÛ³Ý ù³Õ³ùÝ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ,

ųÙÁ 11:00 – 15:00  ²ñ³ñ³ïÇ Ù³ñ½Ç` ²Û·»½³ñ¹, ²Û·»å³ï ·ÛáõÕ»ñÁ,  ì»ñÇÝ ²ñï³ß³ï ·ÛáõÕÁ` Ù³ëݳÏÇ, àëï³Ý ·ÛáõÕÇ §ê»÷³Ï³Ý³ï»ñ ²ñÙ³Ý ØÏñïã۳ݦ ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Á,

ųÙÁ 11:00 – 16:00  ²ñ³ñ³ïÇ Ù³ñ½Ç` ²ñ³ñ³ï ¨ Èáõë³é³ï ·ÛáõÕ»ñÇ ÃÇí 2392 ½áñ³Ù³ë»ñÁ, Èáõë³é³ï ·ÛáõÕÇ §¾É ÂÇ ´Ç¦, §Ð³Û ³é³ù»É³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇ Êáñ ìÇñ³å í³Ýù¦ ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÁ, ºÕ»·Ý³í³Ý ·ÛáõÕÇ §². Ô³½³ñ۳ݦ, §¸áõßáõÝó ìÇÏïáñdz¦  ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÁ  ¨ §Ô-î»É»ÏáÙ¦ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý µçç³ÛÇÝ Ï³Û³ÝÁ:

êå³é³Í ¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ, ³Ýç³ïáõÙÝ»ñÇ, Ò»ñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇÝ Ï³Ù å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ, ÇÝãå»ë ݳ¨  ³ÛÉ Ñ³ñó»ñÇ ³éÝãáõÃÛ³Ùµ ϳñáÕ »ù ½³Ý·³Ñ³ñ»É ßáõñçûñÛ³ ·áñÍáÕ 1-80 ϳ٠53 48 75; 53 48 66; 53 48 33 Ñ»é³Ëáë³Ñ³Ù³ñáí:

Կատեգորիա: «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ | Դիտում: 770 | Ավելացրել է: ԲԿԱՄ | Ամսաթիվ: 30 Ապրիլ 2011 | Մեկնաբանություններ (1)

«Երևան ջուր» ընկերությունը տեղեկացնում է իր հաճախորդներին և սպառողներին, որ, «Գառնի-Երևան» ջրատարի վրա իրականացվող վթարականխարգելիչ աշխատանքների հետ կապված, մարտի 31-ին ժամը 7.00-ից մինչև ապիլի 1-ը ժամը 19.00-ն կդադարեցվի հետևյալ տարածքների ջրամատակարարումը.

  • Կենտրոն վարչական շրջանի Աբովյան, Հերացի, Իսահակյան, Տերյան, Մոսկովյան, Խանջյան, Նալբանդյան, Թումանյան, Հանրապետության, Տպագրիչների, Սարյան, Պուշկին, Կողբացի, Ղ.Փարպեցի, Արամի, Տ.Գաբրիելյան, Ֆիրդուսի, Մ.Մկրտչյան, Բայրոն, Չայկովսկի, Վարդանանց, Բուզանդի, Ամիրյան, Զաքյան, Վ. Սարգսյան, Չարենց, Ալեք Մանուկյան, Շարա-Տալյան, Երվանդ Քոչար, Քաջազնունի, Զավարյան, Վրացյան, Նար-Դոս, Քրիստաֆորի, Տոլստոյ, Ռոստոմի, Աղյուսագործների, Օստրովսկի, Ծխախոտագործների, Կորյուն, Տիգրան Մեծ փողոցներ, Մաշտոցի, Սայաթ-Նովա պողոտաներ, Այգեստան թաղամասի, Ագաթանգեղոս փ. 7,9 հասցեներ և հարակից տարածքներ,
  • Էրեբունի վարչական շրջանի Բուռնազյան, Միչուրին, Լիսինյան, Սուվորով, Աճեմյան, Սարի Թաղի շարքեր ու 1-4 փողոցներ, Ս.Դավիթ փ. 1-60, Մուրացան փ.1-110, Ռոստովյան փ. 5-13 համարների,
  • Նուբարաշեն վարչական շրջանը,
  • Արարատի մարզի Բարձրաշեն, Դիտակ, Ջրաշեն համայնքներ և անմիջապես ջրատարից սնվող մյուս տարածքներ:

Ընկերությունը հայցում է սպառողների ներողամտությունը պատճառված անհանգստության և կանխավ շնորհակալություն հայտնում ըմբռնման համար:

Կատեգորիա: "Երևան Ջուր" ՓԲԸ | Դիտում: 853 | Ավելացրել է: ԲԿԱՄ | Ամսաթիվ: 01 Ապրիլ 2011 | Մեկնաբանություններ (1)

            §Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ö´À

§Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ÷³Ï µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿, áñ ë/à  Ù³ñïÇ 29-ÇÝ åɳݳÛÇÝ ¨ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, ѻﳷ³ÛáõÙ íóñÝ»ñÇó Ëáõë³÷»Éáõ ѳٳñ ÏÑáë³Ýù³½ñÏí»Ý`

ºñ¨³Ý ù³Õ³ùáõÙ`

ųÙÁ 10:30 – 12:00  Üáñ-ÜáñùÇ 1-ÇÝ ½³Ý·í³ÍÇ, ÈíáíÛ³Ý ÷. 9, 11,  ÈíáíÛ³Ý Ýñµ. 2, 4, ´áñ۳ݠ ÷. 6 ß»Ýù»ñÁ,

ųÙÁ 12:30 – 14:30  Üáñ-ÜáñùÇ 1-ÇÝ ½³Ý·í³ÍÇ, æáõÕ³ÛÇ ÷. 1, 3, 5, ܳÝë»ÝÇ ÷. 17  ß»Ýù»ñÁ,

ųÙÁ 15:00 – 17:00  Üáñ ÜáñùÇ 1-ÇÝ ½³Ý·í³ÍÇ, ÈíáíÛ³Ý ÷. 7,  ÈíáíÛ³Ý Ýñµ. 6,  ´áñÛ³Ý ÷.  4, 4/1ß»Ýù»ñÁ,

ųÙÁ 10:30 – 13:00  ì³ñ¹³Ý³Ýó ÷. 126, 128, êÇÙáÝ ìñ³óÛ³Ý ÷. 73 ß»Ýù»ñÁ,

ųÙÁ 13:30 – 17:00  ²ñ³ÙÇ ÷. 60, 64/1 ß»Ýù»ñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 17:00  16 óÕ. 29-34 ß»Ýù»ñÁ,

ųÙÁ 10:00 – 12:00  ²ñ³ÙíÇñÇ Ù³ñ½Ç` ²ñ¨³¹³ßï, ²ñï³Ù»ï, î³ÉíáñÇÏ ·ÛáõÕ»ñÁ ¨ ѳñ³ÏÇó ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ,  

ųÙÁ 10:00 – 17:00  ²ñÙ³íÇñÇ Ù³ñ½Ç` àëϻѳï, ¼í³ñÃÝáó ·ÛáõÕ»ñÁ, ¾çÙdzÍÇÝ ù³Õ³ùÇ ²ñ³Ù سÝáõÏÛ³Ý Ã³Õ³Ù³ëÁ, ²ñ³ñ³ïÇ  Ù³ñ½Ç`  ¸³ßï³í³Ý, ¸³ñµÝÇÏ, ¼áñ³Ï, Üǽ³ÙÇ, ²½³ï³ß»Ý, ²ñµ³Ã, ²ñ·³í³Ý¹, ¶»Õ³ÝÇëï, ¶»ï³÷ÝÛ³, ¸³ñ³Ï»ñï, ʳã÷³é, Ôáõϳë³í³Ý, г۳ÝÇëï, Ðáíï³ß³ï, êÇ÷³ÝÇÏ ·ÛáõÕ»ñÁ, ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç` ì³ñ¹»ÝÇë ù³Õ³ùÇ Î³Ùá ÷áÕáóÁ, Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç` â³ñ»Ýó³í³Ý ù³Õ³ùÇ 1² óճٳëÇ 1-4 ß»Ýù»ñÁ, ѳñ³ÏÇó ³ñï³¹ñ³Ï³Ý ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ ¨ ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 15:00  Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç` ´Ûáõñ»Õ³í³Ý ù³Õ³ùÁ, ѳñ³ÏÇó ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÁ, ÜáõéÝáõë ·ÛáõÕÁ ¨ ѳñ³ÏÇó ³Û·»·áñÍ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, "ìÇí³-ê»É Øîê” µçç³ÛÇÝ ûå»ñ³ïáñÇ Ï³Û³ÝÁ ¨ ÙÇ ß³ñù êäÀ-Ý»ñÇ ï³ñ³ÍùÝ»ñ,

ųÙÁ 11:00 – 12:00  ì³Ûáó ÒáñÇ Ù³ñ½Ç` سÉÇßϳ ·ÛáõÕÁ, ºÕ»·Ý³Óáñ ù³Õ³ùÇ Üáñ³í³Ý óճٳëÁ` Ù³ëݳÏÇ,

ųÙÁ 11:00 – 18:00  ÞÇñ³ÏÇ Ù³ñ½Ç` ¶ÛáõÙñÇ ù³Õ³ùÇ Øáõß-2 óճٳëÇ 7/1, 7/2, 8/1 ß»Ýù»ñÁ ¨ ùáûç³ÛÇÝ Ã³Õ³Ù³ëÁ,

ųÙÁ 11:00 – 14:00  î³íáõßÇ Ù³ñ½Ç` ¸ÇÉÇç³Ý ù³Õ³ùÇ Î³Ùá ÷. 110-231 ¨ ì³ëÇɨ ÷áÕáóÇ ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ,

ųÙÁ 12:00 – 15:00  î³íáõßÇ Ù³ñ½Ç` ¸ÇÉÇç³Ý ù³Õ³ùÇ Þ³Ù³ËÛ³Ý ÷áÕáóÁ,

êå³é³Í ¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ, ³Ýç³ïáõÙÝ»ñÇ, Ò»ñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇÝ Ï³Ù å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ, ÇÝãå»ë ݳ¨  ³ÛÉ Ñ³ñó»ñÇ ³éÝãáõÃÛ³Ùµ ϳñáÕ »ù ½³Ý·³Ñ³ñ»É ßáõñçûñÛ³ ·áñÍáÕ 1-80 ϳ٠53 48 75; 53 48 66; 53 48 33 Ñ»é³Ëáë³Ñ³Ù³ñáí:

Կատեգորիա: «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ | Դիտում: 749 | Ավելացրել է: ԲԿԱՄ | Ամսաթիվ: 29 Մարտ 2011 | Մեկնաբանություններ (1)

         §Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ö´À

§Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ÷³Ï µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿, áñ ë/à Ù³ñïÇ 25-ÇÝ åɳݳÛÇÝ ¨ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, ѻﳷ³ÛáõÙ íóñÝ»ñÇó Ëáõë³÷»Éáõ ѳٳñ ÏÑáë³Ýù³½ñÏí»Ý`

ºñ¨³Ý ù³Õ³ùáõÙ`

ųÙÁ 10:30 – 17:00  º½ÝÇÏ ÎáÕµ³óÇ ÷. 83, ÂáõÙ³ÝÛ³Ý ÷. 25, 27², سßïáóÇ åáÕ. 40, 42² ß»Ýù»ñÁ,

ųÙÁ 10:30 – 13:00  ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç` ¶³í³é ù³Õ³ùÇ Ð³ó³é³ï óճٳëÇ ²ÏáõÙµÇ Ñ³ñ³ÏÇó ï³ñ³ÍùÁ,

ųÙÁ 10:30 – 13:30  ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç¶»Õ³Ù³í³Ý ¨ ̳ÕÏáõÝù ·ÛáõÕ»ñÁ, ѳñ³ÏÇó ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÁ, "ä³Ñáõëï” Ó»éݳñÏáõÃÛáõÝÁ, "¶³·³ñÇÝÇ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý µ³½³” ö´À ¨ ¶³·³ñÇÝ ³í³ÝÇ ï³ñ³ÍùáõÙ ·ïÝíáÕ "ìÇí³-ê»É Øîê” µçç³ÛÇÝ ûå»ñ³ïáñÇ Ï³Û³ÝÁ,

ųÙÁ 11:00 – 14:00  Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç` Ðñ³½¹³Ý ù³Õ³ùÇ ØÇÏñáßñç³Ý óճٳëÇ 2-65 ß»Ýù»ñÁ, æñ³é³ï óճٳëÁ` Ù³ëݳÏÇ, ѳñ³ÏÇó ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÁ,

ųÙÁ 14:00 – 17:00  ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç¶³í³é ù³Õ³ùÇ Ð³ó³é³ï óճٳëÇ ËÙ»Éáõ çñÇ åáÙå³Ï³Û³ÝÇ Ñ³ñ³ÏÇó ï³ñ³ÍùÁ,

ųÙÁ 10:30 – 15:40  î³íáõßÇ Ù³ñ½Ç` ÜáÛ»Ùµ»ñÛ³ÝÇ ßñç³ÝÇ ²Ýï³é³·áñÍÝ»ñÇ ¨ úñµ»Éáõ ÷áÕáóÝ»ñÁ,

ųÙÁ 10:30 – 17:00  î³íáõßÇ Ù³ñ½Ç` ´»ñ¹Ç ßñç³ÝÇ î³íáõß ·ÛáõÕÇ ¹åñáóÇ Ã³ÕÁ,

ųÙÁ 11:00 – 16:30  î³íáõßÇ Ù³ñ½Ç` ÜáÛ»Ùµ»ñÛ³Ý ßñç³ÝÇ àëÏ»å³ñ ·ÛáõÕÇ Î»ÝïñáÝ Ã³ÕÁ,

ųÙÁ 10:00 – 16:00  ²ñ³ñ³ïÇ Ù³ñ½Ç` ²ñ³ñ³ï ù³Õ³ùÇ Þ³ÑáõÙÛ³Ý ¨ àëÏáõ Ïáñ½Ù³Ý ý³µñÇϳ ÷áÕáóÝ»ñÁ` Ù³ëݳÏÇ, ²ñ³ñ³ïÇ ù³Õ³ù 1-16, 1³-16³ ѳëó»Ý»ñÁ,

ųÙÁ 10:00 – 17:00  ²ñ³ñ³ïÇ  Ù³ñ½Ç` Üáñ³µ³ó ¨ ê³Û³Ã Üáí³ ·ÛáõÕ»ñÁ, سëÇë ù³Õ³ùÇ 2-ñ¹, 10-ñ¹, γ۳ñ³Ý óճٳë»ñÁ` Ù³ëݳÏÇ, ²ñ³·³ÍáïÝÇ Ù³ñ½ÇÞ»ÝϳÝÇ, ê³Ý·Û³é, ì³ñ¹³µÉáõñ, ²Ùñ» ³½³, ´»ñù³é³ï, ̳ÕϳÑáíÇï, Ðݳµ»ñ¹, ¶»Õ³Óáñ, ¶»Õ³¹Çñ, Üáñ³ß»Ý ·ÛáõÕ»ñÁ ¨ ѳñ³ÏÇó ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 17:00  ÞÇñ³ÏÇ Ù³ñ½Ç` ²ÝÇÇ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ Òáñ³Ï³å, ȳÝçÇÏ, ø³ñ³µ»ñ¹, ÒÇÃѳÝùáí ѳٳÛÝùÝ»ñÁ, سñ³ÉÇÏÇ áõëáõÙݳñ³ÝÁ ¨ ù³Õ³ùÇ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý Ñ³ïí³ÍÁ, ²ñÙ³íÇñÇ Ù³ñ½Ç` ²ñ³½³÷, سñ·³ñ³ ·ÛáõÕ»ñÁ  ¨ ѳñ³ÏÇó  ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ,

êå³é³Í ¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ, ³Ýç³ïáõÙÝ»ñÇ, Ò»ñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇÝ Ï³Ù å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ, ÇÝãå»ë ݳ¨  ³ÛÉ Ñ³ñó»ñÇ ³éÝãáõÃÛ³Ùµ ϳñáÕ »ù ½³Ý·³Ñ³ñ»É ßáõñçûñÛ³ ·áñÍáÕ 1-80 ϳ٠53 48 75; 53 48 66; 53 48 33 Ñ»é³Ëáë³Ñ³Ù³ñáí:  

Կատեգորիա: «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ | Դիտում: 773 | Ավելացրել է: ԲԿԱՄ | Ամսաթիվ: 25 Մարտ 2011 | Մեկնաբանություններ (0)

«Երևան Ջուր» ընկերությունը տեղեկացնում է իր հաճախորդներին և սպառողներին, որ, շինարարական աշխատանքների հետ կապված,մարտի 23-ին ժամը 9.00-ից մինչև մարտի 24-ը ժամը 9.00-ն կջրազրկվի Նորք-Մարաշ ... Կարդալ ավելի

Կատեգորիա: "Երևան Ջուր" ՓԲԸ | Դիտում: 825 | Ավելացրել է: ԲԿԱՄ | Ամսաթիվ: 22 Մարտ 2011 | Մեկնաբանություններ (0)

  §Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ö´À


§Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ÷³Ï µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿, áñ ë/à  Ù³ñïÇ 18-ÇÝ åɳݳÛÇÝ ¨ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, ѻﳷ³ÛáõÙ íóñÝ»ñÇó Ëáõë³÷»Éáõ ѳٳñ ÏÑáë³Ýù³½ñÏí»Ý`

ºñ¨³Ý ù³Õ³ùáõÙ`

ųÙÁ 10:30 – 13:00  Ø³ßïáóÇ åáÕáï³ÛÇ 6, ¼³ùÛ³Ý ÷áÕáóÇ  1ß»Ýù»ñÁ,

ųÙÁ 10:30 –13:30  Üáñ ÜáñùÇ 4 Ù/ß, 1-ÇÝ Ñ³ïí³Í, ¶ÛáõÉÇù»ËÛ³Ý ÷áÕáóÇ 3, 5, 9, ´³ÏáõÝóÇ ÷áÕáóÇ 8, 10, 12 ß»Ýù»ñÁ, ÃÇí 261 Ù/Ù³Ýϳå³ñ﻽Á,

ųÙÁ 14:00–17:00  Üáñ ÜáñùÇ 4 Ù/ß, 1-ÇÝ Ñ³ïí³Í, ´³ÏáõÝóÇ ÷áÕáóÇ 2, 4, ÐáíѳÝÝÇëÛ³Ý ÷áÕáóÇ 10, 12, 14 ß»Ýù»ñÁ,

ųÙÁ 13:30 – 17:00  Ü³Éµ³Ý¹Û³Ý   ÷áÕáóÇ 34, 37, 38/1, 39, 41/1, 42, 51, 55 ß»Ýù»ñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 13:00  ê³ñÙ»ÝÇ ÷áÕáóÇ 62, èáõµÇÝÛ³ó ÷áÕáóÇ 21/2, 21/3, 23, 23/1 ß»Ýù»ñÁ, ²Ýï³é³ÛÇÝ ÷áÕáóÇ ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 14:00  Üáñù-سñ³ßÇ 6-ñ¹ ÷áÕáóÇ 2-ñ¹ Ýñµ³ÝóùÇ, 8-ñ¹, 13-ñ¹ ¨ 17-ñ¹  ÷áÕáóÝ»ñÇÝ Ñ³ñáÕ ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ ¨ ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 17:00  ´³·ñ³ïáõÝÛ³ó 38, 38³, 38/2, 40, 40³ ß»Ýù»ñÁ,

ųÙÁ 12:00 – 16:00  ¶. ²ñÍñáõÝÇ  10 ß»ÝùÁ,

ųÙÁ 10:00 – 16:00  ²ñ³ñ³ïÇ Ù³ñ½Ç` ²ñ³ñ³ï ù³Õ³ùÇ Þ³ÑáõÙÛ³Ý ¨ àëÏáõ Ïáñ½Ù³Ý ý³µñÇϳÛÇ ÷áÕáóÝ»ñÁ` Ù³ëݳÏÇ, Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç` â³ñ»Ýó³í³Ý ù³Õ³ùÇ ÃÇí 7 µÝ³Ï»ÉÇ ß»ÝùÁ, ѳñ³ÏÇó ³ñï³¹ñ³Ï³Ý ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ ¨ ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÁ, 

 Å³ÙÁ 11:00 – 14:00  Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç` Ö³Ùµ³ñ³Ï ù³Õ³ùÁ,

ųÙÁ 10:00 – 17:00   ²ñÙ³íÇñÇ Ù³ñ½Ç` È»éݳ·á·  ·ÛáõÕÇ ¨ Ýñ³ ѳñ³ÏÇó ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ,

ųÙÁ 10:00 – 17:00  ²ñ³·³ÍáïÝÇ Ù³ñ½Ç` ²ßï³ñ³Ï ù³Õ³ùÇ ö³ñå»óÇ, лÝñÇÏ ÂáõÙ³ÝÛ³Ý, äéáßÛ³Ý, êÙµ³ï ޳ѳ½Ç½, ÞÇñ³½, ܳñ»Ï³óÇ, ¼áñ³í³ñ êÙµ³ï, سßïáó, ֳݳå³ñÑáñ¹ ÈÇÝã, ³ٳ½Û³Ý, ºñí³Ý¹ ޳ѳ½Ç½, ì³ÝÇ Ñ»ñáëÝ»ñ ÷áÕáóÝ»ñÇ, ܳñ»Ï óճٳëÇ, ê³Ý·Û³ñ, ì³ñ¹³µÉáõñ, Þ»ÝϳÝÇ, ê³¹áÝó, ´»ñù³é³ï, ̳ÕϳÑáíÇï  ·ÛáõÕ»ñÇ,  ¼ÇÝÙ³ëÇ ¨ Ýñ³Ýó ѳñ³ÏÇó ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ,

 Å³ÙÁ 13:00–17:00  ÝáõÛÝ Ù³ñ½Ç` γñÇÝ  ·ÛáõÕÇ, ¶Çï³í³Ý 2 óճٳëÇ ¨  Ýñ³Ý ѳñ³ÏÇó  ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ,

êå³é³Í ¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ, ³Ýç³ïáõÙÝ»ñÇ, Ò»ñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇÝ Ï³Ù å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ, ÇÝãå»ë ݳ¨  ³ÛÉ Ñ³ñó»ñÇ ³éÝãáõÃÛ³Ùµ ϳñáÕ »ù½³Ý·³Ñ³ñ»É ßáõñçûñÛ³ ·áñÍáÕ 1-80 ϳ٠53 48 75; 53 48 66; 53 48 33 Ñ»é³Ëáë³Ñ³Ù³ñáí:  

 

Կատեգորիա: «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ | Դիտում: 715 | Ավելացրել է: ԲԿԱՄ | Ամսաթիվ: 17 Մարտ 2011 | Մեկնաբանություններ (0)

          §Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ö´À


§Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ÷³Ï µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿, áñ ë/à  Ù³ñïÇ 17-ÇÝ åɳݳÛÇÝ ¨ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, ѻﳷ³ÛáõÙ íóñÝ»ñÇó Ëáõë³÷»Éáõ ѳٳñ ÏÑáë³Ýù³½ñÏí»Ý`

ºñ¨³Ý ù³Õ³ùáõÙ`

ųÙÁ 10:30 – 12:00  Üáñ-ÜáñùÇ 3 ½³Ý·í³ÍÇ, øáã³ñÛ³Ý ÷. 16, 18, ¶ÛáõñçÛ³Ý ÷. 5, 9, 11 ß»Ýù»ñÁ, ÃÇí 257 Ù³Ýϳå³ñ﻽Á,

ųÙÁ 12:30 – 14:30  Üáñ-ÜáñùÇ 3 ½³Ý·í³ÍÇ, ´³ÕÛ³Ý 2-ñ¹ Ýñµ. 2, 3, 4, øáã³ñÛ³Ý ÷. 14 ß»Ýù»ñÁ, 

ųÙÁ 15:00 – 17:00  Üáñ-ÜáñùÇ 3 ½³Ý·í³ÍÇ, ´³ÕÛ³Ý 2-ñ¹ Ýñµ. 5, øáã³ñÛ³Ý ÷. 6, 8, 10, 12 ß»Ýù»ñÁ, §ì³Ý¦ Ù»ù»Ý³ßÇÝ³Ï³Ý ·áñͳñ³ÝÁ,

ųÙÁ 10:30 – 13:00  Ø³ßïáóÇ åáÕ. 58 ß»ÝùÁ,

ųÙÁ 13:30 – 17:00  Ø³ßïáóÇ åáÕ. 47, 53 ß»Ýù»ñÁ,

 Å³ÙÁ 10:00 – 15:00  Üáñù-سñ³ßÇ 6-ñ¹ ÷áÕáóÇ 2-ñ¹ Ýñµ³ÝóùÇ, 8-ñ¹, 13-ñ¹ ¨ 17-ñ¹  ÷áÕáóÝ»ñÇÝ Ñ³ñáÕ ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ ¨ ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 13:00  Üáñù-سñ³ßÇ 7-ñ¹  ¨  9-ñ¹  ÷áÕáóÝ»ñÇÝ  ѳñáÕ  ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ  ë»÷³Ï³Ý  ïÝ»ñÁ ¨ ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÁ, ²Ýï³é³ÛÇÝ ÷. 51, 190, ê³ñÙ»ÝÇ ÷. 92, 92/1, ÎáÙÇï³ëÇ åáÕ. 36², 36/7, 38/1, 38/2, ¶ñÇ·áñ ²ñÍñáõÝÇ ÷. 90, 92, àõÉÝ»óÇ ÷. 72, 74, 76 ß»Ýù»ñÁ, Ø.²í»ïÇëÛ³Ý 1-3 ÷áÕáóÝ»ñÇ, ²Ýï³é³ÛÇÝ ÷. 45-184, ê³ñÙ»ÝÇ, èÇ·³ÛÇ, Ðñ³ãÛ³ øáã³ñ ÷áÕáóÝ»ñÇ ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ,

ųÙÁ 10:00 – 17:00  Üáõµ³ñ³ß»Ý Ë×áõÕáõ 1-5 ß»Ýù»ñÁ ¨ æñ³ß»Ý ·ÛáõÕÁ,

ųÙÁ 11:00 – 17:00  16 óճٳëÇ 14, 15/1, 15/2, 39, 40, в ´-1 óÕ. 97, ºÕÇß» ³¹¨áë۳ݠ ÷. 3, 5, 7, 9, 14, 16, 18, 20, 22 ß»Ýù»ñÁ, ȨáÝ Ê³ãÇÏÛ³Ý, üñáõݽ», ¼³å»É ºë³Û³Ý, ³ÃÇÏ ê³ñÛ³Ý, ²ñß³ÏáõÝÛ³ó, ê.ê³ñ·ëÛ³Ý ÷áÕáóÝ»ñÇ ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ, Ü»ñùÇÝ Þ»Ý·³íÇà 4  ÷áÕáóÇ ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ,

ųÙÁ 10:00 – 13:00  ²ñ³ñ³ïÇ Ù³ñ½Ç` ²ñ³ñ³ï ù³Õ³ùÇ Þ³ÑáõÙÛ³Ý ¨ àëÏáõ Ïáñ½Ù³Ý ý³µñÇϳÛÇ ÷áÕáóÝ»ñÁ` Ù³ëݳÏÇ, êÇ÷³ÝÇÏ ·ÛáõÕÁ, سñÙ³ñ³ß»Ý, ²ÛÝó÷, Üáñ ʳñµ»ñ¹ ·ÛáõÕ»ñÁ` Ù³ëݳÏÇ, Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç` Üáñ г×ÁÝ ù³Õ³ùÇ îáéá½Û³Ý ÷. 6, 8, â³ñ»ÝóÇ ÷. 13, 15, 17, 18 ß»Ýù»ñÁ,

ųÙÁ 10:00 – 15:00  ²ñ³ñ³ïÇ Ù³ñ½Ç` ²ñ³ñ³ï ù³Õ³ùÇ ê³É³ÏÇÃ, îå³·ñÇãÝ»ñÇ, ÎáÉËá½ÝÇÏÝ»ñÇ, ò»Ù»Ýï³·áñÍÝ»ñÇ ÷áÕáóÝ»ñÁ` Ù³ëݳÏÇ, ²ñÙ³íÇñÇ Ù³ñ½Ç` ê³ñ¹³ñ³å³ï ·ÛáõÕÁ ¨ ѳñ³ÏÇó ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ,

ųÙÁ 10:00 – 16:00  ²ñ³ñ³ïÇ Ù³ñ½Ç` ²ñ³ñ³ï, Èáõë³é³ï, ºÕ»·Ý³í³Ý, öáùñ ì»¹Ç ·ÛáõÕ»ñÁ`Ù³ëݳÏÇ,

ųÙÁ 10:00 – 17:00  ²ñ³ñ³ïÇ  Ù³ñ½Ç` ø³Õóñ³ß»Ý ·ÛáõÕÁ, ²Û·»½³ñ¹ ·ÛáõÕÁ` Ù³ëݳÏÇ, ì³Ûáó ÒáñÇ Ù³ñ½Ç`  ²·³ñ³Ï³Óáñ ·ÛáõÕÁ, ²ñÙ³íÇñÇ Ù³ñ½Ç` Ø»ñÓ³í³Ý ·ÛáõÕÁ, ö³ñ³ù³ñ ·ÛáõÕÁ` Ù³ëݳÏÇ ¨ ѳñ³ÏÇó ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ, ²ñ³·³ÍáïÝÇ Ù³ñ½Ç` ²ßï³ñ³Ï ù³Õ³ùÇ Ð»ÝñÇÏ ÂáõÙ³ÝÛ³Ý, ܳÇñÛ³Ý, ²É³½³Ý, Ô³÷³ÝóÛ³Ý, êÇë³ÏÛ³Ý, ¾ÙÇÝ Ð³ÏáµÛ³Ý, سÛÇëÛ³Ý, Æë³Ñ³ÏÛ³Ý, ¶»ï³÷ÝÛ³, ê³ÅáõÙÛ³Ý, سßïáó, ֳݳå³ñÑáñ¹ ÈÇÝã, ºñ¨³ÝÛ³Ý, ÎáÙÇï³ë, ÞÇݳñ³ñÝ»ñ, â³ñ»Ýó, ø³ë³Ë, ä³ñáõÛñ ꨳÏ, êáõñµ ê³ñ·Çë, ØÇÏáÛ³Ý »Õµ³ÛñÝ»ñ, ²ñ³ñ³ïÛ³Ý, ð³ýýÇ, ÜŹ»Ñ, ²ñ³Ù سÝáõÏÛ³Ý, ÐáÕ³·áñÍÝ»ñ, ¶ñǵáÛ»¹áí, ºÕµ³ÛñáõÃÛ³Ý, ì³ñ¹³Ý³Ýó, ºñç³ÝÏáõÃÛ³Ý, ²ñó³Ë, ²ñ³Ù ʳã³ïñÛ³Ý, îÇ·ñ³Ý Ø»Í, ²ÉÇ˳ÝÛ³Ý ºÕµ³ÛñÝ»ñ, ²½Ç½Û³Ý ÷áÕáóÝ»ñÁ ¨ ѳñ³ÏÇó ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ, Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç` ²µáíÛ³Ý ù³Õ³ùÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÷. 8, ´³ñ»Ï³ÙáõÃÛ³Ý ÷. 1 ¨ 3 ß»Ýù»ñÁ, гÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÷áÕáóÇ 3-ñ¹ Ýñµ³ÝóùÁ ¨ ѳñ³ÏÇó ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ, ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç`  Ì³÷³Ã³Õ, ²ñ»·áõÝÇ, ö³Ùµ³Ï ¨ ¸³ñ³Ý³Ï ·ÛáõÕ»ñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 14:00  ²ñÙ³íÇñÇ Ù³ñ½Ç` ØÛ³ëÝÇÏÛ³Ý, гóÇÏ ·ÛáõÕ»ñÁ ¨ ѳñ³ÏÇó  ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 16:00 ²ñ³ñ³ïÇ Ù³ñ½Ç` ²½³ï³í³Ý, ´³Õñ³ÙÛ³Ý, ´»ñù³Ýáõß, ´áõñ³ëï³Ý, ¸³É³ñ, ¸ÇÙÇïñáí, سëÇë, Øñ·³í³Ý ·ÛáõÕ»ñÁ`Ù³ëݳÏÇ, ²ñ³·³ÍáïÝÇ Ù³ñ½Ç` ê³ëáõÝÇÏ, ¸»ñ»Ï, úñó×Û³, ²É³·Û³½, ²íß»Ý, êÇ÷³Ý, ¶»Õ³ñáï, È»éݳå³ñ, ÌÇÉù³ñ, æ³ÙßÉáõ ·ÛáõÕ»ñÁ ¨ ѳñ³ÏÇó ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 17:00  Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç` ¼áíáõÝÇ ·ÛáõÕÇ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³ÝÇ Ã³Õ³Ù³ëÁ ¨ ѳñáÕ ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ,

ųÙÁ 14:00 – 17:00  Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç` Üáñ ¶»ÕÇ, Üáñ ²ñï³Ù»ï ·ÛáõÕ»ñÁ, ѳñ³ÏÇó ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÁ ¨ ÙÇ ß³ñù êäÀ-Ý»ñÇ ï³ñ³ÍùÝ»ñ,

ÜáõÛÝ ûñÁ çñ³·ÇÍ ³ÝóϳóÝ»Éáõ ѳٳñ, ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ ³å³Ñáí»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ÏÑáë³Ýù³½ñÏíÇ`

ųÙÁ 10:00 – 17:00  ²ñÙ³íÇñÇ Ù³ñ½Ç` ²é³ï³ß»Ý, î³ñáÝÇÏ ·ÛáõÕ»ñÁ ¨ ѳñ³ÏÇó  ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ: ... Կարդալ ավելի

Կատեգորիա: «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ | Դիտում: 785 | Ավելացրել է: ԲԿԱՄ | Ամսաթիվ: 16 Մարտ 2011 | Մեկնաբանություններ (0)

     §Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ö´À

§Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ÷³Ï µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿, áñ ë/à  Ù³ñïÇ 15-ÇÝ åɳݳÛÇÝ ¨ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, ѻﳷ³ÛáõÙ íóñÝ»ñÇó Ëáõë³÷»Éáõ ѳٳñ ÏÑáë³Ýù³½ñÏí»Ý`

ºñ¨³Ý ù³Õ³ùáõÙ`

ųÙÁ 10:30 – 13:00  Üáñ-ÜáñùÇ 3 ½³Ý·í³ÍÇ, ´³ÕÛ³Ý 1-ÇÝ Ýñµ. 3, 4, 6, ¶³ÛÇ ÷. 24 ß»Ýù»ñÁ,  Þ³ÑáõÙÛ³Ý ÷. 36-46 ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ,

ųÙÁ 14:00 – 17:00  Üáñ-ÜáñùÇ 3 ½³Ý·í³ÍÇ, ´³ÕÛ³Ý 1-ÇÝ Ýñµ. 1, 2, ¶³ÛÇ ÷. 18, 20, 22 ß»Ýù»ñÁ,  

ųÙÁ 11:00 – 13:00  Üáñù-سñ³ßÇ 7 ¨ 9 ÷áÕáóÝ»ñÇÝ Ñ³ñáÕ ï³ñ³ÍùÇ ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ ¨ ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÁ, ¸»ÙÇñ×Û³Ý 36, Ø.²í»ïÇëÛ³Ý 1-ÇÝ ÷. 51; 2-ñ¹ ÷. 15, 15², 17, 17², ¸ñáÛÇ ÷. 15, 19 ß»Ýù»ñÁ, ¸»ÙÇñ×Û³Ý ÷. 1-30, äéáßÛ³Ý 1-ÇÝ Ýñµ. 27, 29, Ø.²í»ïÇëÛ³Ý 1 ¨  2 ÷áÕáóÝ»ñÇ ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ, 

ųÙÁ 11:00 – 17:00  ¸³íÇÃ³ß»Ý 2-ñ¹ óÕ. 25-28, 30-34, ºÕÇß» ³¹¨áëÛ³Ý ÷. 15, 19, ØÇñ³ùÛ³Ý ÷. 2/2, 2/3, 껵³ëïdz 24/2, 26/1, 30´, èáÙ³Ýáë Ø»ÉÇùÛ³Ý ÷. 2² ß»Ýù»ñÁ, Üáñ³·³íÇà 10-12 ÷áÕáóÝ»ñÇ, Ü»ñùÇÝ Þ»Ý·³íÇà 9 ÷áÕáóÇ, èáÙ³Ýáë Ø»ÉÇùÛ³Ý, øáõã³ÏÇ, îÇãÇݳÛÇ, úïÛ³Ý ÷áÕáóÝ»ñÇ ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ, ÃÇí 3 ¨ 126 Ù³Ýϳå³ñ﻽ݻñÁ,

ųÙÁ 13:30 – 17:00  Ü³Éµ³Ý¹Û³Ý ÷. 28 ß»ÝùÁ,

ųÙÁ 10:00 – 16:00  ²ñ³ñ³ïÇ Ù³ñ½Ç` ²ñ³ñ³ï ù³Õ³ùÇ Þ³ÑáõÙÛ³Ý ¨ àëÏáõ Ïáñ½Ù³Ý ý³µñÇϳÛÇ ÷áÕáóÝ»ñÁ` Ù³ëݳÏÇ,

ųÙÁ 10:00 – 17:00  ²ñ³ñ³ïÇ Ù³ñ½Ç` ܳñ»Ï ·ÛáõÕÁ,  §²ñÙ»Ýï»É¦ ¨ §úñ³ÝÅ ²ñÙ»Ýdz¦ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ø³Õóñ³ß»Ý ·ÛáõÕÇ Ï³Û³ÝÝ»ñÁ, ì³Ûáó ÒáñÇ Ù³ñ½Ç` ì³Ûù ù³Õ³ùÇ ²É³í»ñ¹Û³Ý, ºñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý ÷áÕáóÝ»ñÁ, ØὠóճٳëÁ ¨ æ»ñÙáõÏÇ Ë×áõÕÇÝ`  Ù³ëݳÏÇ, ²ñÙ³íÇñÇ Ù³ñ½Ç` ²ñ¨³ß³ï, Øáõë³É»é, äïÕáõÝù ·ÛáõÕ»ñÁ, ö³ñ³ù³ñ, ³Çñáí ·ÛáõÕ»ñÁ` Ù³ëݳÏÇ ¨ ѳñ³ÏÇó  ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 14:00  ²ñ³·³ÍáïÝÇ Ù³ñ½Ç` ²ßï³ñ³Ï ù³Õ³ùÇ Ü»ñë»ë ²ßï³ñ³Ï»óÇ, ´³·ñ³ïáõÝÇ, Âáñ³Ù³ÝÛ³Ý, ¸á¹áËÛ³Ý, ¾ÙÇÝ, ²µáíÛ³Ý, ö³ñå»óÇ, Êáñ»Ý³óÇ, äéáßÛ³Ý, ܳÇñÛ³Ý, ²É³½³Ý, êÙµ³ï ޳ѳ½Ç½, î»ñÛ³Ý, ºñ¨³ÝÛ³Ý, ´³·³í³Ý, â³ñ»Ýó, ä³ñáõÛñ ꨳÏ, êáõñµ ê³ñ·Çë,  ØÇÏáÛ³Ý ºÕµ³ÛñÝ»ñ, ²ñ³ñ³ïÛ³Ý, ð³ýýÇ, ÜŹ»Ñ ÷áÕáóÝ»ñÇ, ØáõÕÝÇ Ã³Õ³Ù³ëÁ` Ù³ëݳÏÇ ¨ ѳñ³ÏÇó  ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ,

ųÙÁ 10:00 – 17:00 ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç` ì³ñ¹»ÝÇë ù³Õ³ùÇ ºñ¨³ÝÛ³Ý ¨ ºñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý ÷áÕáóÝ»ñÁ,

ųÙÁ 12:00 – 13:00  ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç` ¶»Õ³ñùáõÝÇù, ȳÝç³ÕµÛáõñ, ê³ñáõ˳Ý, ¶³ÝÓ³Ï, ̳ÕÏ³ß»Ý ·ÛáõÕ»ñÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ¶³í³é ù³Õ³ùÇ Ð³ó³é³ï óճٳëÁ,

ųÙÁ 16:00 – 17:00  ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç` Ìáí³½³ñ¹, È׳÷, гÛñ³í³Ýù ¨  ´»ñ¹ÏáõÝù  ·ÛáõÕ»ñÁ:

ųÙÁ 11:00 – 16:00  Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç` ²ñ½ÝÇ ·ÛáõÕÁ, ѳñ³ÏÇó ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÁ, Üáñ ¶»ÕÇ ·ÛáõÕÇ ÎáÛáõÕÇ Ã³Õ³Ù³ëÁ, §Ü³ÇñǦ, ºñϳ÷ÍÇ ³éáÕç³ñ³ÝÝ»ñÁ ¨ ѳñ³ÏÇó êäÀ-Ý»ñÇ ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 17:00  Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç` ¼áíáõÝÇ ·ÛáõÕÇ ÙÇçݳϳñ· ¹åñáóÁ ¨ ѳñáÕ Ã³Õ³Ù³ëÁ, ²ñí»ëïÇ ¹åñáóÁ ¨ Ù³Ýϳå³ñ﻽Á, ²µáíÛ³Ý ù³Õ³ùÇ 2-ñ¹ ÙÇÏñáßñç³Ý óճٳëÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÷áÕáóÇ 15 ß»ÝùÁ, ¸áë³ýÁ, êÇñÇáõëÇ 4-ñ¹ ѳÝñ³Ï³ó³ñ³ÝÇ Ù³ëݳ߻ÝùÁ, §²Ý»ÉÇù¦ µ³ÝÏÁ ¨ ѳñ³ÏÇó ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ,

 

ÜáõÛÝ ûñÁ çñ³·ÇÍ ³ÝóϳóÝ»Éáõ ѳٳñ, ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ ³å³Ñáí»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ÏÑáë³Ýù³½ñÏíÇ`

 

ųÙÁ 10:00 – 17:00  ²ñÙ³íÇñÇ Ù³ñ½Ç` ²é³ï³ß»Ý, î³ñáÝÇÏ ·ÛáõÕ»ñÁ ¨ ѳñ³ÏÇó  ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ:

êå³é³Í ¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ, ³Ýç³ïáõÙÝ»ñÇ, Ò»ñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇÝ Ï³Ù å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ, ÇÝãå»ë ݳ¨  ³ÛÉ Ñ³ñó»ñÇ ³éÝãáõÃÛ³Ùµ ϳñáÕ »ù ½³Ý·³Ñ³ñ»É ßáõñçûñÛ³ ·áñÍáÕ 1-80 ϳ٠53 48 75; 53 48 66; 53 48 33 Ñ»é³Ëáë³Ñ³Ù³ñáí:

Կատեգորիա: «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ | Դիտում: 869 | Ավելացրել է: Armenrock | Ամսաթիվ: 15 Մարտ 2011 | Մեկնաբանություններ (0)

      §Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ö´À

§Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ÷³Ï µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿, áñ ë/à  Ù³ñïÇ 14-ÇÝ åɳݳÛÇÝ ¨ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, ѻﳷ³ÛáõÙ íóñÝ»ñÇó Ëáõë³÷»Éáõ ѳٳñ ÏÑáë³Ýù³½ñÏí»Ý`

ºñ¨³Ý ù³Õ³ùáõÙ`

ųÙÁ 10:30 – 13:00  îÇ·ñ³Ý Ø»ÍÇ åáÕ. 23, 27, 27², 29², 31 ß»Ýù»ñÁ,

ųÙÁ 13:30 – 17:00  ²ñÑ»ëï³íáñÝ»ñÇ ÷. 19-53, 78-120 ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ,

ųÙÁ 10:00 – 11:00  ¶³ñ»·ÇÝ ÜŹ»ÑÇ ÷. 21, سÛÇëÇ 9 ÷. 2, 4 ß»Ýù»ñÁ, ì»ñÇÝ Þ»Ý·³íÇà 1÷áÕáóÇ ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ` Ù³ëݳÏÇ,

ųÙÁ 11:00 – 17:00  ¸³íÇÃ³ß»Ý 2-ñ¹ óÕ. 3, 4², 4´, 6, 16 óճٳëÇ 14, 15/1, 15/2, ´³ßÇÝç³ÕÛ³Ý 1-ÇÝ Ýñµ³ÝóùÇ 175 ß»Ýù»ñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 11:30  Ø³ÛÇëÇ 9 ÷. 4/1, 4/2, 4/3, 10, 12 ß»Ýù»ñÁ, ì»ñÇ Þ»Ý·³íÇà 2 ÷áÕáóÇ ¨ Ü»ñùÇÝ â³ñµ³ËÇ ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ` Ù³ëݳÏÇ,

ųÙÁ 11:30 – 12:00  Î³ïáíëÏÇ ÷áÕáóÇ ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ` Ù³ëݳÏÇ, ÃÇí 144 ¹åñáóÁ,

ųÙÁ 12:00 – 12:30  Î³ïáíëÏÇ ÷áÕáóÇ ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ` Ù³ëݳÏÇ,

 Å³ÙÁ 12:30 – 13:00  ú¹»ë³ÛÇ ÷. 2², ä³ïϳÝÛ³Ý ÷. 2- 7, 9- 18, 20, 21,27, 2², 8², 14², 16², 18², 19² ß»Ýù»ñÁ,

ųÙÁ 10:00 – 12:00  ²ñ³ñ³ïÇ Ù³ñ½Ç` ²ñ³É»½, Üáñ ÏÛ³Ýù ·ÛáõÕ»ñÁ` Ù³ëݳÏÇ,

ųÙÁ 10:00 – 17:00  ì³Ûáó ÒáñÇ Ù³ñ½Ç` γñÙñ³ß»Ý, лñ-лñ ·ÛáõÕ»ñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 16:00  Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç` ²µáíÛ³Ý ù³Õ³ùÇ 2-ñ¹ ÙÇÏñáßñç³ÝÇ ÃÇí 22, 23 ß»Ýù»ñÁ, ºñ³Åßï³Ï³Ý ¹åñáóÁ, N 7 ÙÇçݳϳñ· ¹åñáóÁ ¨ ѳñ³ÏÇó ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ:

êå³é³Í ¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ, ³Ýç³ïáõÙÝ»ñÇ, Ò»ñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇÝ Ï³Ù å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ, ÇÝãå»ë ݳ¨  ³ÛÉ Ñ³ñó»ñÇ ³éÝãáõÃÛ³Ùµ ϳñáÕ »ù ½³Ý·³Ñ³ñ»É ßáõñçûñÛ³ ·áñÍáÕ 1-80 ϳ٠53 48 75; 53 48 66; 53 48 33 Ñ»é³Ëáë³Ñ³Ù³ñáí:

Կատեգորիա: «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ | Դիտում: 716 | Ավելացրել է: Armenrock | Ամսաթիվ: 13 Մարտ 2011 | Մեկնաբանություններ (1)

Շինարարական աշխատանքների հետ կապված, ս.թ. մարտի 13-ին ժամը 08.00-ից մինչև մարտի 14-ը ժամը 08.00-ն  ... Կարդալ ավելի

Կատեգորիա: "Երևան Ջուր" ՓԲԸ | Դիտում: 837 | Ավելացրել է: ԲԿԱՄ | Ամսաթիվ: 11 Մարտ 2011 | Մեկնաբանություններ (1)

      §Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ö´À

§Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ÷³Ï µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿, áñ ë/à  Ù³ñïÇ 10-ÇÝ åɳݳÛÇÝ ¨ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, ѻﳷ³ÛáõÙ íóñÝ»ñÇó Ëáõë³÷»Éáõ ѳٳñ ÏÑáë³Ýù³½ñÏí»Ý`

ºñ¨³Ý ù³Õ³ùáõÙ`

ųÙÁ 10:30 – 13:00  ¶ñÇ·áñ Èáõë³íáñÇã ÷. 6 ß»ÝùÁ,

ųÙÁ 13:30 – 17:00 гÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÷. 83, 85², ê³Û³Ã-Üáí³ åáÕ. 22, 26 ß»Ýù»ñÁ,

ųÙÁ 10:30 – 13:30  Üáñ -ÜáñùÇ 5 ½³Ý·í³ÍÇ, ¶³ÉßáÛ³Ý ÷. 46, 48, 50,  ØÇÏáÛ³Ý ÷. 2, 4, 4/1, 6, 8, 10 ß»Ýù»ñÁ, ÃÇí 159 ¹åñáóÁ, §ºñ¨³Ý çáõñ¦ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ,

ųÙÁ 14:00 – 17:00  Üáñ -ÜáñùÇ 5 ½³Ý·í³ÍÇ, ¶³ÉßáÛ³Ý ÷. 6, 8, 8/1, 10, 12, 14, 16,  ØÇÏáÛ³Ý ÷. 12, 14 ß»Ýù»ñÁ, ÃÇí 268 Ù³Ýϳå³ñ﻽Á, ¶»á¹»½Ç³ÛÇ ¨ §Ð³Ûݳ˳·Çͦ ÇÝëïÇïáõïÝ»ñÁ,

ųÙÁ 10:00 – 16:00    Üáñù-سñ³ßÇ  9-ñ¹  ÷áÕáóÇÝ  ѳñáÕ  ï³ñ³ÍùÇ  ë»÷³Ï³Ý  ïÝ»ñÁ ¨ ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 13:00  ¸»ÙÇñ×Û³Ý ÷. 17², ²½³ïáõÃÛ³Ý ÷. 3/1, èáõµÇÝÛ³Ýó ÷. 1, 1², 3, ¸ñáÛÇ ÷. 4, 6 ß»Ýù»ñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 17:00  ÞÇݳñ³ñÝ»ñÇ ÷. 28, êáÕáÙáÝ î³ñáÝóÇ ÷. 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 22, 24, 26 ß»Ýù»ñÁ, Þ³ñáõñÇ, ÞÇñ³ÏÇ ¨ Þ³Ñí»ñ¹Û³Ý ÷áÕáóÝ»ñÇ ß»Ýù»ñÁ, Ü»ñùÇÝ â³ñµ³ËÇ ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ, Üáñ ÜáñùÇ 4-ñ¹ ½³Ý·í³ÍÇ 1-ÇÝ Ñ³ïí³ÍÇ  ÃÇí 18 ß»ÝùÁ ¨ ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÁ,

ųÙÁ 10:00 – 14:00  Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç` ²ñ½ÝÇ ·ÛáõÕÇ 1- 4, 8, 9 ÷áÕáóÝ»ñÇ ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ ¨ ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÁ` Ù³ëݳÏÇ,

ųÙÁ 11:00 – 16:00  Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç` ´Ûáõñ»Õ³í³Ý ù³Õ³ùÁ` Ù³ëݳÏÇ,

ųÙÁ 10:30 – 14:00  ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç` È׳߻Ý, âϳÉáíϳ, Üáñ³ß»Ý ·ÛáõÕ»ñÁ, ³÷³Ù»ñÓ Ñ³Ý·ëïÇ ·áïÇÝ»ñÁ, ѳñ³ÏÇó ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÁ ¨ È×³ß»Ý ·ÛáõÕÇ  ¼áñ³Ù³ëÁ,

ųÙÁ 10:00 – 17:30 ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç` ì³ñ¹»ÝÇë ù³Õ³ùÇ ºñ¨³ÝÛ³Ý ¨ ºñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý ÷áÕáóÝ»ñÁ, ¨  ²ÏáõÝù ·ÛáõÕÁ,

ųÙÁ 11:00 – 15:00 ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç` سñïáõÝÇ ù³Õ³ùÇ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý ÑÇí³Ý¹³ÝáóÁ, ¸áë³ýÇ Ã³Õ³Ù³ëÁ, ¶»ï³÷ÝÛ³, ê³Û³Ã-Üáí³ ¨ Þ³ÑáõÙÛ³Ý ÷áÕáóÝ»ñÁ` Ù³ëݳÏÇ,

ųÙÁ 10:00 – 17:00  ²ñ³·³ÍáïÝÇ Ù³ñ½Ç` ØáõÕÝÇ ·ÛáõÕÁ ¨ ѳñ³ÏÇó  ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ, ²ñÙ³íÇñÇ Ù³ñ½Ç` ¸³É³ñÇÏ, È»ÝáõÕÇ, ²Û·»í³Ý, Ðáõ߳ϻñï, ²é³ï³ß»Ý, î³ñáÝÇÏ ·ÛáõÕ»ñÁ ¨ ѳñ³ÏÇó ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 16:00  ²ñ³ñ³ïÇ Ù³ñ½Ç` ²Û·»½³ñ¹, ²Û·»å³ï, ì»ñÇÝ ²ñï³ß³ï ·ÛáõÕ»ñÁ` Ù³ëݳÏÇ:

êå³é³Í ¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ, ³Ýç³ïáõÙÝ»ñÇ, Ò»ñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇÝ Ï³Ù å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ, ÇÝãå»ë ݳ¨  ³ÛÉ Ñ³ñó»ñÇ ³éÝãáõÃÛ³Ùµ ϳñáÕ »ù ½³Ý·³Ñ³ñ»É ßáõñçûñÛ³ ·áñÍáÕ 1-80 ϳ٠53 48 75; 53 48 66; 53 48 33 Ñ»é³Ëáë³Ñ³Ù³ñáí: 

Կատեգորիա: «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ | Դիտում: 745 | Ավելացրել է: Armenrock | Ամսաթիվ: 09 Մարտ 2011 | Մեկնաբանություններ (0)

                     §Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ö´À

§Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ÷³Ï µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿, áñ ë/à  Ù³ñïÇ 3-ÇÝ åɳݳÛÇÝ ¨ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, ѻﳷ³ÛáõÙ íóñÝ»ñÇó Ëáõë³÷»Éáõ ѳٳñ ÏÑáë³Ýù³½ñÏí»Ý`

ºñ¨³Ý ù³Õ³ùáõÙ`

ųÙÁ 10:00 – 12:00  Üáñ- ÜáñùÇ 2-ñ¹ ½³Ý·í³ÍÇ` Øáɹáí³Ï³Ý ÷. 26/2, 28, 28/1, 30, 30/1, 30/2, 30/3, 32, 32/1, 36, 43/1, 48/4, 50/1-Çó  50/6,  56,  58,  60;  Ü»ÉëáÝ êï»÷³ÝÛ³Ý ÷.  6, 14,  14/1,  16/1;  ÂáÃáí»ÝóÇ Ýñµ. 3/3; ¶³ÛÇ ÷. 21, 23, 25, 27, 29, 31 ß»Ýù»ñÁ,   ÃÇí 246, 250, 307 Ù³Ýϳå³ñ﻽ݻñÁ  ¨ Ýßí³Í ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ ·ïÝíáÕ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÁ,

ųÙÁ 10:30 – 13:30  Üáñù -ÜáñùÇ 5 ½³Ý·í³ÍÇ` ØÇÏáÛ³Ý ÷. 18, سéÇ ÷.  5, 7, 11, سéÇ Ýñµ.` 1 ß»Ýù»ñÁ, ÃÇí 166 ¹åñáóÁ, Ü»ñùÇÝ ·áñÍ»ñÇ µ³Å³ÝÙáõÝùÇ Ù³Ýϳå³ñ﻽Á,

ųÙÁ 14:00 – 17:00  Üáñ -ÜáñùÇ 5 ½³Ý·í³ÍÇ` ØÇÏáÛ³Ý ÷. 5, 9, 11; سéÇ ÷. 6  ß»Ýù»ñÁ,

ųÙÁ 10:30 – 13:00  Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÷. 32, 38, 46, 51 ß»Ýù»ñÁ, üÇñ¹áõëÇ ÷. 2-4, 12-17, 17², 46, 50 ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 13:00  ²½³ïáõÃÛ³Ý ÷. 1, 3, 7, 7², 10 ß»Ýù»ñÁ, äéáßÛ³Ý 1Ýñµ., è³¹Çßã¨Ç 2÷. 7-24, ØÛ³ëÝÇÏÛ³Ý ÷. 6-21, ´áõë³µ³Ý³Ï³ÝÇ ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ, ÃÇí 128 ¹åñáóÁ,

ųÙÁ 13:00 – 17:00  Êáñ»Ý³óáõ ÷. 2, 3 ß»Ýù»ñÁ,

ųÙÁ 10:30 – 15:30 ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç` ê¨³Ý ù³Õ³ùÇ ê³Û³Ã-Üáí³ ÷áÕáóÇ ÃÇí 25, 27, ¶ñǵáÛ»¹áí ÷áÕáóÇ ÃÇí 4, 6, 7, 8, 10, 12 ß»Ýù»ñÁ ¨ ѳñ³ÏÇó ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÁ,

ųÙÁ 10:00 – 16:00  Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç` Üáñ ²ñï³Ù»ï ·ÛáõÕÁ,

ųÙÁ 10:00 – 17:00  ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç` ì³Ý»í³Ý, Èáõë³ÏáõÝù, îáñý³í³Ý, ʳã³ÕµÛáõñ ¨ ¶»Õ³ù³ñ ·ÛáõÕ»ñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 12:00  Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç` äïÕÝÇ ·ÛáõÕÁ Ù³ëݳÏÇ, "޳ݷñÇ È³” ˳ճïáõÝÁ, "øÇÙdz·áñÍ” ³Û·»·áñÍ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ, ѳñ³ÏÇó ÙÇ ß³ñù ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñ ¨ êäÀ-Ý»ñÇ ï³ñ³ÍùÝ»ñ:

êå³é³Í ¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ, ³Ýç³ïáõÙÝ»ñÇ, Ò»ñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇÝ Ï³Ù å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ, ÇÝãå»ë ݳ¨  ³ÛÉ Ñ³ñó»ñÇ ³éÝãáõÃÛ³Ùµ ϳñáÕ »ù ½³Ý·³Ñ³ñ»É ßáõñçûñÛ³ ·áñÍáÕ 1-80 ϳ٠53 48 75; 53 48 66; 53 48 33 Ñ»é³Ëáë³Ñ³Ù³ñáí:

Կատեգորիա: «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ | Դիտում: 782 | Ավելացրել է: ԲԿԱՄ | Ամսաթիվ: 02 Մարտ 2011 | Մեկնաբանություններ (0)

                 §Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ö´À

§Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ÷³Ï µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿, áñ ë/à  Ù³ñïÇ 1-ÇÝ åɳݳÛÇÝ ¨ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, ѻﳷ³ÛáõÙ íóñÝ»ñÇó Ëáõë³÷»Éáõ ѳٳñ ÏÑáë³Ýù³½ñÏí»Ý`

ºñ¨³Ý ù³Õ³ùáõÙ`

ųÙÁ 10:30 – 16:30  §²ÝÇ äɳ½³¦ ÑÛáõñ³Ýáó³ÛÇÝ Ñ³Ù³ÉÇñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 13:00  ´³Õñ³ÙÛ³Ý ÷. 6, ³ٳÝÛ³Ý ÷. 3, 5, ´³µ³Û³Ý ÷. 3, 22, 22², 26, 28, 30, 32, 34, ²ñ³µÏÇñ 29÷. 5/1, Þ³íñáÛ³Ý ÷. 12, 14, 16, è³ÛÝÇëÇ ÷. 5, 7 ß»Ýù»ñÁ, ´³µ³Û³Ý ÷. 7/3, ²ñ³µÏÇñ 33÷. 3-17 ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ, Þ³íñáÛ³Ý, è³ÛÝÇëÇ, ꨳÏÇ, ¼³ñáõµÛ³Ý ¨ Æë³Ñ³ÏÛ³Ý ÷áÕáóÝ»ñÇ ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ,

ųÙÁ 13:30 – 17:00  ¼³ùÛ³Ý ÷. 1², 2, 2/1, 5, 7, 8, 11, ì³½·»Ý ê³ñ·ëÛ³Ý ÷. 1, 3, 3/1, 8, Êáñ»Ý³óÇ ÷. 8, 9, 12, 13, 13² ß»Ýù»ñÁ,

ųÙÁ 10:00 – 15:00  ì³Ûáó ÒáñÇ Ù³ñ½Ç` ²ñï³µáõÛÝù, Ðáñµ³ï»Õ, ºÕ»·Çë, Þ³ïÇÝ ·ÛáõÕ»ñÁ,

ųÙÁ 10:00 – 17:00  ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç` Ìáí³Ï ·ÛáõÕÁ:

êå³é³Í ¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ, ³Ýç³ïáõÙÝ»ñÇ, Ò»ñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇÝ Ï³Ù å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ, ÇÝãå»ë ݳ¨  ³ÛÉ Ñ³ñó»ñÇ ³éÝãáõÃÛ³Ùµ ϳñáÕ »ù ½³Ý·³Ñ³ñ»É ßáõñçûñÛ³ ·áñÍáÕ 1-80 ϳ٠53 48 75; 53 48 66; 53 48 33 Ñ»é³Ëáë³Ñ³Ù³ñáí: 

Կատեգորիա: «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ | Դիտում: 760 | Ավելացրել է: ԲԿԱՄ | Ամսաթիվ: 28 Փետրվար 2011 | Մեկնաբանություններ (0)

 §Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ö´À

§Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ÷³Ï µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿, áñ ë/à  ÷»ïñí³ñÇ 21-ÇÝ åɳݳÛÇÝ ¨ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, ѻﳷ³ÛáõÙ íóñÝ»ñÇó Ëáõë³÷»Éáõ ѳٳñ ÏÑáë³Ýù³½ñÏí»Ý`

ºñ¨³Ý ù³Õ³ùáõÙ`

ųÙÁ 10:00 – 17:00  ܳñ-¸áëÇ ÷. 75, 77 ß»Ýù»ñÁ, 

ųÙÁ 11:00 – 15:00  Þ³Ñí»ñ¹Û³Ý, ÞÇñ³ÏÇ, Þ³ñáõñÇ, ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ÷áÕáóÝ»ñÇ ß»Ýù»ñÁ` Ù³ëݳÏÇ ¨ Ü»ñùÇÝ â³ñµ³Ë ·ÛáõÕÇ ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 13:00 Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç` ²µáíÛ³Ý ù³Õ³ùÇ 2-ñ¹ ÙÇÏñáßñç³ÝÁ,

ųÙÁ 11:00 – 17:00  ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç` ì³ñ¹»ÝÇë ù³Õ³ùÇ ØÛ³ëÝÇÏÛ³Ý ¨ سÙÇÏáÝÛ³Ý ÷áÕáóÝ»ñÁ` Ù³ëݳÏÇ:

êå³é³Í ¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ, ³Ýç³ïáõÙÝ»ñÇ, Ò»ñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇÝ Ï³Ù å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ, ÇÝãå»ë ݳ¨  ³ÛÉ Ñ³ñó»ñÇ ³éÝãáõÃÛ³Ùµ ϳñáÕ »ù ½³Ý·³Ñ³ñ»É ßáõñçûñÛ³ ·áñÍáÕ 1-80 ϳ٠53 48 75; 53 48 66; 53 48 33 Ñ»é³Ëáë³Ñ³Ù³ñáí:

 

 

 

 

 

 

 

Կատեգորիա: «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ | Դիտում: 754 | Ավելացրել է: ԲԿԱՄ | Ամսաթիվ: 20 Փետրվար 2011 | Մեկնաբանություններ (0)

§Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ö´À

§Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ÷³Ï µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿, áñ ë/à  ÷»ïñí³ñÇ 17-ÇÝ åɳݳÛÇÝ ¨ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, ѻﳷ³ÛáõÙ íóñÝ»ñÇó Ëáõë³÷»Éáõ ѳٳñ ÏÑáë³Ýù³½ñÏí»Ý`

ºñ¨³Ý ù³Õ³ùáõÙ`

ųÙÁ 11:00 – 13:00  ²í³Ý»ëáíÇ ÷áÕáóÝ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ, ²ñ»ß 35÷. 125/3, 127/1, 127/2, 127/3 ß»ÝùÁ; 37÷. 125-135; 41÷. 68-119; 41/1 ÷. 2-17 ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ, Ê³Õ³Õ ¸áÝÇ ÷. 4, 6, 10, 12 ß»Ýù»ñÁ, ²ñó³ËÇ ÷. 138, ê³ñÙÇ ÷. 103 ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ,

 

ųÙÁ 11:00 – 15:00 ²ñ³ñ³ïÇ Ù³ñ½Ç` ¶»ï³½³ï, ²µáíÛ³Ý, Øñ·³Ýáõß, ì³ñ¹³ß»Ý ·ÛáõÕ»ñÁ, ¸»ÕÓáõï, ²ñ¨ß³ï, ȳÝç³½³ï ·ÛáõÕ»ñÁ` Ù³ëݳÏÇ,

ųÙÁ 11:00 – 17:00 ²ñ³·³ÍáïÝÇ Ù³ñ½Ç` гñóí³Ý, ޻ݳí³Ý ·ÛáõÕ»ñÁ ¨ ѳñ³ÏÇó  ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ,

ųÙÁ 10:00 – 13:00  Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç` äéáßÛ³Ý ·ÛáõÕÇÝ Ñ³ñ³ÏÇó êäÀ-Ý»ñÁ ¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ, ÃÇí 93353 ¨ 51054 ½áñ³Ù³ë»ñÁ,

ųÙÁ 13:30 – 17:30  Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç` ø³ë³Ë ·ÛáõÕÁ ¨ ѳñ³ÏÇó ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ:

êå³é³Í ¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ, ³Ýç³ïáõÙÝ»ñÇ, Ò»ñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇÝ Ï³Ù å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ, ÇÝãå»ë ݳ¨  ³ÛÉ Ñ³ñó»ñÇ ³éÝãáõÃÛ³Ùµ ϳñáÕ »ù ½³Ý·³Ñ³ñ»É ßáõñçûñÛ³ ·áñÍáÕ 1-80 ϳ٠53 48 75; 53 48 66; 53 48 33 Ñ»é³Ëáë³Ñ³Ù³ñáí:

 

Կատեգորիա: «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ | Դիտում: 769 | Ավելացրել է: ԲԿԱՄ | Ամսաթիվ: 17 Փետրվար 2011 | Մեկնաբանություններ (0)


"Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր" ՓԲԸ տեղեկացնում է, որ պլանային և վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով, հետագայում վթարներից խուսափելու համար ս/թ փետրվարի 1-ին կհոսանքազրկվեն`

ժամը 11:00-13:00  Սարկավագի փ. 145, 145/1, 147/1 շենքերը, Այգեկցու փողոցի և Քանաքեռ 100-106 սեփական տները,

ժամը 10:00-13:00  Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիս քաղաքի Կամոյի փողոցը,

ժամը 14:00-17:00 նույն մարզի Վարդենիս քաղաքի Սպանդարյան և Աճառյան փողոցները:

Սպառած էլեկտրաէներգիայի, անջատումների, Ձեր իրավունքներին կամ պարտականություններին վերաբերող, ինչպես նաև  այլ հարցերի առնչությամբ կարող եք զանգահարել շուրջօրյա գործող 1-80 կամ
 53 48 75;   53 48 66;   53 48 33   հեռախոսահամարով:

Կատեգորիա: «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ | Դիտում: 831 | Ավելացրել է: Admin | Ամսաթիվ: 01 Փետրվար 2011 | Մեկնաբանություններ (0)

Շինարարական աշխատանքների հետ կապված, սեպտեմբերի 29-ին ժամը 10.00-24.00 կդադարեցվի Արաբկիր վարչական շրջանի Բաղրամյան պողոտայի, Կիևյան, Օրբելի, Բարբյուս, Գյուլբեկյան, Պռոշյան, Պարոնյան, Այգեձոր, Ա. Սերոբ, Քոչար, Գայդար, Սոսե փողոցների և հարակից տարածքների ջրամատակարարումը։ Այս մասին հայտնում են "Երևան ջուր" ընկերությունից
Կատեգորիա: "Երևան Ջուր" ՓԲԸ | Դիտում: 1062 | Ավելացրել է: Admin | Ամսաթիվ: 28 Սեպտեմբեր 2010 | Մեկնաբանություններ (0)

"Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր" փակ բաժնետիրական ընկերությունը տեղեկացնում է, որ ս/թ սեպտեմբերի 15-ին պլանային և վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով, հետագայում վթարներից խուսափելու համար կհոսանքազրկվեն`

ժամը 10:00-14:30    Հերացու անվան բժշկական համալսարանը,

ժամը 14:30-17:00    Աբովյան փ. 35, 39, 52, 61, Կորյունի փ. 2, 9 շենքերը,

ժամը 11:00-13:00   Նոր-Նորքի 2-րդ զանգվածի Մոլդովական փ. 21, 23, 25, 25ա, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 27 շենքերը,

ժամը 13:00-15:00  Նոր-Նորքի 2-րդ զանգվածի Մոլդովական փ. 13, 15, 17, 19, Դավիթ Մալյան նրբ.4, 4/1 շենքերը,

ժամը 15:00-17:00  Նոր-Նորքի 2-րդ զանգվածի Դավիթ Մալյան փ. 4, 6, Դավիթ Մալյան նրբ.1 շենքերը,

ժամը 11:00-13:00   Մամիկոնյանց փ. 1, 5, 19, 21, Շահսուվարյան փ. 7-10 Բարբյուսի փ.7, 9 շենքերը, Բարբյուսի, Նիկոլ Դումանի, Ս¨ Քարեցի Սաքոյի, Քեռու փողոցի սեփական տները,

ժամը 11:00-15:00  Դավիթ Բեկի 22-52; Դավիթ Բեկի 2-րդ նրբ. 12-25, Նուբարաշեն նրբ. 1-10 սեփական տները, Նուբարաշենի խճ. 2Ա շենքը,

ժամը 11:00-17:00  Դավիթաշեն 4-րդ թաղ. 17/1, 17/2, 20-25, Սեբաստիա 18 շենքերը, Շահվերդյան փող. 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 շենքերը,

ժամը 09:30-17:30  Կոտայքի մարզի Հրազդան քաղաքի Միկրոշրջան թաղամասի 78 շենքը և հարակից հանրային բաժանորդները,

ժամը 11:00-16:00  նույն մարզ  Չարենցավան քաղաքի «Ավտոբեռնիչներ», «Լիզին», «Նիխիտ», «Գործիքաշինական», «Հայավտո», "Արմգրաունտ" գործարանները, "Ավտոփոխադրումներ" ձեռնարկությունը, Ալափարս գյուղի խմելու ջրի պոմպակայանը, Արզական գյուղը, Աղվերան գյուղի հանգստի գոտիները, Բջնի գյուղի ամառանոցները և նրանց հարակից արտադրական տարածքները ու հանրային բաժանորդները,

ժամը 11:00-15:00 Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքի Մուսայելյան փողոցի "Կահույքի" ֆաբրիկան, Տերյան փողոցի "Հրուշակեղենի" ֆաբրիկան, Մսի կոմբինատի ԺԿհ-ի շենքերը, թիվ 7-րդ երաժշտական դպրոցի հարակից տարածքների բաժանորդները,

ժամը 11:00-17:00  նույն մարզի  Գյումրի քաղաքի Մալայա Զեմլյա (Малая Земля), Կոշտոյան, Մանուշյան, Սեվյան, Խրիմյան Հայրիկ և Շինարարների փողոցները:


Սպառած էլեկտրաէներգիայի, անջատումների կամ Ձեզ հետաքրքրող այլ հարցերի առնչությամբ կարող եք զանգահարել շուրջօրյա գործող 1-80 կամ 53 48 75; 53 48 66; 53 48 33 հեռախոսահամարով:

Կատեգորիա: «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ | Դիտում: 1124 | Ավելացրել է: Admin | Ամսաթիվ: 15 Սեպտեմբեր 2010 | Մեկնաբանություններ (1)

Ջրագծի վթարի պատճառով, ս.թ. սեպտեմբերի 14-ին ժամը 11.00-ից Կենտրոն վարչական շրջանի Նորագյուղ ու Կիլիկիա թաղամասերի և հարակից տարածքների ջրամատակարարումն իրականացվում է գրաֆիկի խախտումով:

Վթարավերականգնողական աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել և նշված տարածքում ջրամատակարարման գործող ժամանակացույցը վերականգնել սեպտեմբերի 15-ին ժամը 7.00-ին:

Վթարավերականգնողական աշխատանքների հետ կապված, ս.թ սեպտեմբերի 15-ին ժամը 10.00-ից մինչև սեպտեմբերի 16-ը ժամը 10.00-ն կդադարեցվի Շենգավիթ վարչական շրջանի` Եռանկյունի և Գործարանային թաղամասերի, Արշակունյաց պողոտայի, Գ.Նժդեհ, Բագրատունյաց, Թադևոսյան, Մանթաշյան, Սևանի, Մայիսի 9-ի, Չեխով, Մանանդյան, Թամանցիների, Մասիսի փողոցների, Արցախի պող. 4-րդ նրբանցքի, Արին-Բերդի փող. ու նրբանցքների և հարակից տարածքների ջրամատակարարումը:


"Գառնի-Երևան" ջրատարի շինարարության հետ կապված, ս.թ. սեպտեմբերի 16-ին ժամը 9.00-ից մինչև սեպտեմբերի 17-ը ժամը 9.00-ն կդադարեցվի հետևյալ համայնքների և տարածքների ջրամատակարարումը:

- Կենտրոն և Էրեբունի վարչական շրջանների, բացառությամբ` Կիլիկիա, Նորագյուղ թաղամասերի, Արցախի, Արշակունյաց, Գր.Լուսավորիչ, Իսակով պողոտաների, Լեոյի, Պարոնյան, Արգիշտի, Սևանի, Թաիրով փողոցների,

- Նուբարաշեն վարչական շրջանի,

- Արարատի մարզի Բարձրաշեն, Դիտակ, Ջրաշեն, Նոր Խարբերդ համայնքների ու անմիջապես ջրատարից սնվող մյուս տարածքների:

Այս մասին հայտնում է "Երևան ջուր" ընկերությունը։

1-85 "Երևան Ջուր" ընկերության թեժ գիծ

Կատեգորիա: "Երևան Ջուր" ՓԲԸ | Դիտում: 1101 | Ավելացրել է: Admin | Ամսաթիվ: 14 Սեպտեմբեր 2010 | Մեկնաբանություններ (0)

Շինարարական աշխատանքների հետ կապված, սեպտեմբերի 15-ին ժամը 10.00-ից մինչև սեպտեմբերի 16-ը ժամը 10.00-ն կդադարեցվի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի Ա1, Ա2, Ա3, Բ1, Բ2, Բ3, Բ4 թաղամասերի, Սեբաստիա, Բատիկյան, Միրաքյան, Մելիքյան, Օտյան, Քուչակ, Մխ. Գոշ, Շահումյանի 12, 13, 16, 17, 18 փողոցների, Տիչինա փող.` 1, 2, 3, 4 նրբանցքների, 1-ին փակուղու, Ծերենցի փ. 1-ին նրբանցքի, Տիչինա-Սեբաստիա և Մալաթիա-Սեբաստիա փողոցներով պարփակված հատվածի, Իսակովի պողոտայի և հարակից տարածքների, ինչպես նաև Թաիրով, Գեղանիստ, Արգավանդ և Փարաքար գյուղերի, Հաղթանակ գյուղի 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 փողոցների ջրամատակարարումը:

Այս մասին հայտնում է "Երևան Ջուր" ընկերությունը։
Կատեգորիա: "Երևան Ջուր" ՓԲԸ | Դիտում: 1045 | Ավելացրել է: Admin | Ամսաթիվ: 11 Սեպտեմբեր 2010 | Մեկնաբանություններ (1)

"ԲԿԱՄ" հասարակական կազմակերպությունը տեղեկացնում է, որ շինարարական աշխատանքների հետ կապված, սեպտեմբերի 9-ին ժամը 9.00-21.00 կդադարեցվի Էրեբունի վարչական շրջանի
 Նոր Արեշի թիվ 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 33, 34, 36, 38, 42, 48, 50 փողոցների, Ազատամարտիկների փող. 35-100 հասցեների, Ռոստովյան, Մուրացան, Աթոյան փողոցների ու նրբանցքի և հարակից տարածքների ջրամատակարարումը:


1-85 "Երևան Ջուր" ընկերության թեժ գիծ
Կատեգորիա: "Երևան Ջուր" ՓԲԸ | Դիտում: 1102 | Ավելացրել է: Admin | Ամսաթիվ: 07 Սեպտեմբեր 2010 | Մեկնաբանություններ (1)

"Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր" փակ բաժնետիրական ընկերությունը տեղեկացնում է, որ ս/թ սեպտեմբերի 7-ին պլանային և վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով, հետագայում վթարներից խուսափելու համար կհոսանքազրկվեն`

ժամը 10:00-14:00   ՀՀ-ում Լեռնային Ղարաբաղի մշտական ներկայացուցչության շենքը (Արցախ կոմիտեն),

ժամը  11:00-13:00  Ա. Ավետիսյան 25, 43, Կյուլպենկյան 24, Սունդուկյան 26, 28, Նոր Նորքի 2-րդ զանգվածի Մոլդովական 2, 2/1, 2/2, 4, 4/1 շենքերը, Կովկասյան 26-85, Ազատության փողոցի 2 սեփական տները,

ժամը  11:00-16:00   Կոմիտաս  3, 5ա, 7/1 շենքերը, Բակունցի  40, 42 սեփական տները,

ժամը11:00-14:30 Նոր Նորքի 2-րդ զանգվածի Ուսանողական ավանի 1-7 մասնաշենքերը,  Մոլդովական 20, 22, 24, 24/1, 24/2, 26, 26/1, Թոթովենցի  8/2, 14 շենքերը,

ժամը 13:00-15:00   Նոր Նորքի 2-րդ զանգվածի Գայի 3, 5, 7, 7/1 շենքերը ¨ թիվ 252 մսուր մանկապարտեզը,

ժամը 15:00-17:00     Նոր Նորքի 2-րդ զանգվածի  Մոլդովական 2/3, 6/2,  Թոթովենցի  11, 11/1, շենքերը, թիվ 259 մսուր-մանկապարտեզը, թիվ 164 դպրոցը,

ժամը 11:00-17:00  Դավթաշեն 2-րդ թաղամասի, 25-28, 30-34 շենքերը, Ներքին Չարբախի 1-3-րդ, 6-8-րդ փողոցները, Մալաթիա փողոցի սեփական տները մասնակի, Շահումյան 7-րդ փողոցի 1-ին նրբանցքի և Ջիվանու 2-րդ փակուղու փողոցների սեփական տարածքները,

ժամը 10:00-12:00   Արարատի մարզի  Այգավան, Ավշար գյուղերը,

ժամը 10:00-17:00  նույն մարզի  Բարձրաշեն գյուղը,

ժամը 11:30-15:00 նույն մարզի Ազատավան, Բաղրամյան, Դալար, Բերքանուշ, Բուրաստան, Դիմիտրով, Մասիս, Մրգավան, Ոստան գյուղերը,

ժամը 12:00-14:00     նույն մարզի  Արալեզ, Նոր Կյանք գյուղերը

ժամը 11:00-17:00 Վայոց Ձորի մարզի Վայք քաղաքի «Արփա-Սևան» ընկերությունը,

ժամը 10:00-14:00 Կոտայքի մարզի  Բալահովիտ գյուղը, Զին. մասը, "Երկաթբետոն" կոնստրուկցիաներ" և "Սարանիստ" գործարանները, "Հայնավթամթերք" ձեռնարկությունը, 4-րդ Շին. Վարչության վարչական շենքը, "Շանգրի Լա" խաղատունը, "Պտղնի" այգեգործական ընկերությունը, "Արծիվ" և "Օջախ" ռեստորանային համալիրները, հարակից մի շարք ՍՊԸ-ների տարածքներ և հանրային բաժանորդներ,

ժամը 10:00-17:00`  նույն մարզի Հրազդան քաղաքի Մաքրավան, Վերին Աղբյուրակ թաղամասերը և  ջրի պոմպակայանը,

ժամը 10:00-17:30  նույն մարզի Հատիս, Զովաշեն, Կապուտան, Ջրաբեր գյուղերը, «Զատիկ» մանկատունը, հարակից ավազի հանքերը,  և հարակից մի շարք  ՍՊԸ-ների  տարածքներ:

Սպառած էլեկտրաէներգիայի, անջատումների կամ Ձեզ հետաքրքրող այլ հարցերի առնչությամբ կարող եք զանգահարել շուրջօրյա գործող 1-80 կամ 53 48 75; 53 48 66; 53 48 33 հեռախոսահամարով:

Կատեգորիա: «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ | Դիտում: 1074 | Ավելացրել է: Admin | Ամսաթիվ: 07 Սեպտեմբեր 2010 | Մեկնաբանություններ (0)

"Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր" փակ բաժնետիրական ընկերությունը տեղեկացնում է, որ ս/թ օգոստոսի 30-ին պլանային և վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով, հետագայում վթարներից խուսափելու համար կհոսանքազրկվեն`

ժամը 10:30-14:30   Տիգրան Մեծի 40, 40բ  շենքերը,

ժամը 10:00-17:00  Նուբարաշենի 11 շենքը, ավտոգազալցակայանը, տրիկոտաժի և թռչնաբուծական  ֆաբրիկաները,         

ժամը 10:30-14:00   Սարի թաղի 13 փող. 4, 8, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 13 նրբ.  13, 14, 19 փող. 11, 15, 28, 32, 36, 40,                       

ժամը 11:00-14:00   Սարի   թաղի  2 շարքի 68, 69,  3 շարքի 49,  5 շարքի 137, 141, 145, 149, 155,  6 շարքի 120, 124, 128, 132, 136, 140,  8 շարքի 69-93,  9 շարքի 160-188,
 10 շարքի  22, 25,

ժամը 14:30-17:00  Սարի   թաղի  2 շարքի 28-31, 41, 44, 46, 50,  3 շարքի 13,   4 շարքի 1, 5, 6, 11, 13, 18-20, 25, 28,  5 շարքի 113 ¨  4 փող. 1 սեփական տները,                                                                                                    

ժամը 11:00-12:00   Նոր Նորքի 2-րդ զանգվածի Մոլդովական 50, 50/1, 50/2, 50/4, 54, 56, 58  շենքերը,

ժամը 12:00-13:00   Նոր Նորքի 2-րդ զանգվածի Մոլդովական 60, Գայի 27, 31, 52 շենքերը, թիվ 250 մսուր/մանկապարտեզը,  «Անելիք» բանկը,

ժամը 13:00-14:00   Նոր Նորքի 2-րդ զանգվածի Գայի 21, 23, 25 շենքերը, թիվ 250 մսուր/մանկապարտեզը, թիվ 139 դպրոցը,

ժամը  14:00-15:00    Նոր Նորքի 2-րդ զանգվածի, Մոլդովական  43/1 շենքը,

ժամը 10:00 -15:00    Նորագավիթ 10-ը և 12-րդ փողոցների սեփական տները,

ժամը10:00-16:00  Արարատի մարզի  Դաշտավան, Դարբնիկ, Զորակ, Նիզամի, Հայանիստ, Հովտաշատ, Դարակերտ, Ղուկասավան, Խաչփար, Ազատաշեն, Արբաթ, Արգավանդ, Գեղանիստ, Գետափնյա  գյուղերը,

ժամը 11:00-17:00     նույն մարզի  Լանջազատ գյուղը,

ժամը10:00-17:00  Արագածոտնի մարզի Հնաբերդ, Գեղաձոր, Գեղադիր, Նորաշեն, գյուղերի և նրանց հարակից տարածքները,

ժամը 10:00-18:00  Շիրակի  մարզի Գյումրի քաղաքի Արվելադձե փողոցի հարակից տարածքները:

Սպառած էլեկտրաէներգիայի, անջատումների կամ Ձեզ հետաքրքրող այլ հարցերի առնչությամբ կարող եք զանգահարել շուրջօրյա գործող 1-80 կամ 53 48 75; 53 48 66; 53 48 33 հեռախոսահամարով:

Կատեգորիա: «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ | Դիտում: 1032 | Ավելացրել է: Admin | Ամսաթիվ: 29 Օգոստոս 2010 | Մեկնաբանություններ (0)

Օգոստոսի 24-ին հրավիրված կարգավարական խորհրդակցության ժամանակ "ՀայՌուսգազարդ" ՓԲԸ Վարչության նախագահ-Գլխավոր տնօրեն Կ. Կարապետյանը հիմնական ուղղություններով ամփոփեց և ընդհանուր գնահատականներ տվեց ընկերության ընթացիկ գործունեությանը: 
Հատուկ ուշադրություն հրավիրվեց Հրազդանի ՋԷԿ-ի 5-րդ էներգաբլոկում ընթացող աշխատանքների ժամանակացույցին, ԳԳՄ-երում աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման միջոցառումների իրականացման, ինչպես նաև համակարգում ֆինանսական հոսքերի օպտիմալ կառավարմանը վերաբերող խնդիրներին: 
Կ. Կարապետյանը, ի թիվս մի շարք հանձնարարականների, առանձնահատուկ նշեց, որ ձմռան նախապատրաստական աշխատանքների կազմակերպումը պետք է կատարվի անհրաժեշտ մակարդակով, ապահովելով ազդանշանային սարքավորումների տեղադրման և սպասարկման գործընթացը: 1-04 վթարա-կարգավարական ծառայության աշխատանքներում պետք է ապահովվի բարձր կարգապահություն և որակ: 
Կ.Կարապետյանի խոսքով, առաջիկա ձմռանը համակարգը իր սպառողներին պետք է ցուցաբերի օրինակելի սպասարկում` առաջնորդվելով "Ոչ մի պատահար բազմաբնակարան շենքերում" կարգախոսով:


Կատեգորիա: "ՀայՌուսգազարդ" ՓԲԸ | Դիտում: 1313 | Ավելացրել է: Admin | Ամսաթիվ: 28 Օգոստոս 2010 | Մեկնաբանություններ (0)

"Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր" ՓԲԸ-ն տեղեկացնում է, որ ս/թ օգոստոսի 30-ին պլանային և վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով, հետագայում վթարներից խուսափելու համար կհոսանքազրկվեն`

ժամը 10:30-14:30   Տիգրան Մեծի 40, 40բ  շենքերը,

ժամը 10:00-17:00  Նուբարաշենի 11 շենքը, ավտոգազալցակայանը, տրիկոտաժի և թռչնաբուծական  ֆաբրիկաները,         

ժամը 10:30-14:00   Սարի թաղի 13 փող. 4, 8, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 13 նրբ.  13, 14, 19 փող. 11, 15, 28, 32, 36, 40,                       

ժամը 11:00-14:00   Սարի   թաղի  2 շարքի 68, 69,  3 շարքի 49,  5 շարքի 137, 141, 145, 149, 155,  6 շարքի 120, 124, 128, 132, 136, 140,  8 շարքի 69-93,  9 շարքի 160-188,
 10 շարքի  22, 25,

ժամը 14:30-17:00  Սարի   թաղի  2 շարքի 28-31, 41, 44, 46, 50,  3 շարքի 13,   4 շարքի 1, 5, 6, 11, 13, 18-20, 25, 28,  5 շարքի 113 ¨  4 փող. 1 սեփական տները,                                                                                                    

ժամը 11:00-12:00   Նոր Նորքի 2-րդ զանգվածի Մոլդովական 50, 50/1, 50/2, 50/4, 54, 56, 58  շենքերը,

ժամը 12:00-13:00   Նոր Նորքի 2-րդ զանգվածի Մոլդովական 60, Գայի 27, 31, 52 շենքերը, թիվ 250 մսուր/մանկապարտեզը,  «Անելիք» բանկը,

ժամը 13:00-14:00   Նոր Նորքի 2-րդ զանգվածի Գայի 21, 23, 25 շենքերը, թիվ 250 մսուր/մանկապարտեզը, թիվ 139 դպրոցը,

ժամը  14:00-15:00    Նոր Նորքի 2-րդ զանգվածի, Մոլդովական  43/1 շենքը,

ժամը 10:00 -15:00    Նորագավիթ 10-ը և 12-րդ փողոցների սեփական տները,

ժամը10:00-16:00  Արարատի մարզի  Դաշտավան, Դարբնիկ, Զորակ, Նիզամի, Հայանիստ, Հովտաշատ, Դարակերտ, Ղուկասավան, Խաչփար, Ազատաշեն, Արբաթ, Արգավանդ, Գեղանիստ, Գետափնյա  գյուղերը,

ժամը 11:00-17:00     նույն մարզի  Լանջազատ գյուղը,

ժամը10:00-17:00  Արագածոտնի մարզի Հնաբերդ, Գեղաձոր, Գեղադիր, Նորաշեն, գյուղերի և նրանց հարակից տարածքները,

ժամը 10:00-18:00  Շիրակի  մարզի Գյումրի քաղաքի Արվելադձե փողոցի հարակից տարածքները:

Սպառած էլեկտրաէներգիայի, անջատումների կամ Ձեզ հետաքրքրող այլ հարցերի առնչությամբ կարող եք զանգահարել շուրջօրյա գործող 1-80 կամ 53 48 75; 53 48 66; 53 48 33 հեռախոսահամարով:

Կատեգորիա: «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ | Դիտում: 1065 | Ավելացրել է: Admin | Ամսաթիվ: 28 Օգոստոս 2010 | Մեկնաբանություններ (1)

"Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր" փակ բաժնետիրական ընկերությունը տեղեկացնում է, որ ս/թ օգոստոսի 26-ին պլանային և վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով, հետագայում վթարներից խուսափելու համար կհոսանքազրկվեն`

ժամը 02:00-04:00  Քաղաքապետարանի շենքը և Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցը` մասնակի, Կողբացի, Մաշտոցի փողոցների  սկզբնամասերը,  Լեո, Զաքյան, Ամիրյան, Պարոնյան փողոցները, թիվ 53 ԱՏՍ-ի (ավտոմատ հեռախոսային կայան) ինչպես նաև  Հարկային և Մաքսային տեսչության  շենքերը,

ժամը 10:30 -14:00    Քաջազունու փողոցի 10 շենքը,

ժամը 10:30 -14:30    Տիգրան Մեծի 54, 5 4ա , նույն պողոտայի նրբանցքի  3, 3ա, 5 շենքերը,

ժամը 10:30 -16:00    Բարյոն 8, 10, 12, Մոսկովյան 21, 23, 25, 27, Տերյան 71, 83 փողոցների շենքերը,

ժամը 14:30 -17:00    Չարենցի փողոցի 10, 14, 18, 21 շենքերը,         

ժամը 11:00 -12:00  Նոր Նորքի 2-րդ զանգվածի Ն. Ստեփանյան  5, 7, 9, Թոթովենցի 7 շենքերը, թիվ 307 մսուր/մանկապարտեզը և թիվ 135 դպրոցը,

ժամը 12:00 -13:00  Նոր Նորքի 2-րդ զանգվածի  Ն. Ստեփանյան  6, 8, 10, 12, 14 շենքերը,

ժամը 13:00-14:00 Նոր Նորքի 2-րդ զանգվածի Ն. Ստեփանյան  14/1, 16/1, 18, Մոլդովական 38, 40, 42, 44, 44/1, 46/2 շենքերը,

ժամը 14:00-15:00    Նոր Նորքի 2-րդ զանգվածի Մոլդովական 44/2, 44/3, 46, 46/1, 48, 48/1, 48/2, 48/3 շենքերը և թիվ 139 դպրոցը,

ժամը 11:00-17:00     Մանթաշյան 5,  Եղիշե Թադևոսյան 2, 4 շենքերը, Վերին Շենգավիթ-10 փողոցի սեփական տները,

ժամը 10:00-17:00  Արագածոտնի մարզի Մուղնի, Հնաբերդ, Գեղաձոր, Գեղադիր, Նորաշեն, Սանգյառ, Շենկանի, Վարդաբլուր, Ամրե Թազա,  Բերքառատ, Ծաղկահովիտ, Օրգով, Տեղեր, Անտառուտ  գյուղերի և նրանց հարակից տարածքները,

ժամը 10:00-14:00    Կոտայքի մարզի Նոր Հաճն քաղաքի Չարենցի 1-7, 10, 13, 15-18, Գայի 1, 3, 5, Թումանյան 7, 9, 18, Տոռոզյան 6, 8 բնակելի շենքերը, թիվ 1 միջնակարգ և Երաժշտական դպրոցները, Մանկապարտեզը, Մարզադպրոցը, Պոլիկլինիկան, Փոստային և Ոստիկանության  Նոր Հաճնի բաժանմունքները, թիվ  1, 3 հանրակացարանները, Ակումբը, "Կոնվերսբանկ"-ի տարածքային բաժանմունքը հարակից հանրային բաժանորդները և մի շարք ՍՊԸ-ների տարածքներ:

ժամը 10:00-18:00   Շիրակի  մարզի Գյումրի քաղաքի Տերյան, Ջափարիձե Ղորղանյան և Ջիվանու փողոցները,

ժամը 11:00-17:00   նույն մարզի Ամասիայի տարածաշրջանի Ողջի, Մեղրաշատ, Գտաշեն, Արեգնադեմ, Հայակերտ գյուղերը և թիվ 6-9 Ուղեկալները,

Սպառած էլեկտրաէներգիայի, անջատումների կամ Ձեզ հետաքրքրող այլ հարցերի առնչությամբ կարող եք զանգահարել շուրջօրյա գործող 1-80 կամ 53 48 75; 53 48 66; 53 48 33 հեռախոսահամարով:

Կատեգորիա: «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ | Դիտում: 1280 | Ավելացրել է: Admin | Ամսաթիվ: 26 Օգոստոս 2010 | Մեկնաբանություններ (1)

Copyright "БКАМ" © 2024
Բաժիններ
«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ [30]
"ՀայՌուսգազարդ" ՓԲԸ [5]
"Երևան Ջուր" ՓԲԸ [43]
"Հայջրմուղկոյուղի" ՓԲԸ [0]
"Էյ Ի Ջի Սերվիս" ՍՊԸ [0]
"ՇիրակՋրմուղկոյուղի" ՓԲԸ [0]
"ԼոռիՋրմուղկոյուղի" ՓԲԸ [0]
"Նոր Ակունք" ՓԲԸ [0]
"ԲԿԱՄ" հ/կ [2]
Մենք Facbook-ում
Վիճակագրություն