Չորեքշաբթի, 30 Սեպտեմբեր 2020, 04:06

"Բնակարանային Կոմունալ ոլորտի Աշխատողների Միավորում" 
Հասարակական ԿազմակերպությունՏեղեկություն
Հարցումներ
Գոհ եք արդյոք Ձեզ մատակարարվող ջրի որակից?
Պատասխաններ: 238
 Մեր գործունեությունը
Գլխավոր » 2012 » Մարտ » 24 » Համատիրություն, թե՞ լիազոր / Aysor.am
19:37
Համատիրություն, թե՞ լիազոր / Aysor.am

 Հ³Ù³ïÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ áã û ÷³Ïí»Éáõ »Ý, ³ÛÉ ÷á˳ñÇí»Éáõ »Ý Édz½áñ Ù³ñÙÇÝáí: ÄáÕáíñ¹Ç Ù»ç ï³ñ³Íí³Í ³Ûë Ëáë³ÏóáõÃÛáõÝ»ñÇ ³éÇÃÁ ѳݹÇë³ó³í 2011 Ã. ë»åï»Ùµ»ñÇÝ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ÁݹáõÝ³Í "´Ý³ÏýáÝ¹Ç å³Ñå³ÝÙ³Ý 5-³ÙÛ³ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Íñ³·ÇñÁ”:

г۳ëï³ÝáõÙ ÙÇ³Ï "´Ý³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ ÏáÙáõÝ³É áÉáñïÇ ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ” ÐÎ-Ç Ý³Ë³·³Ñ ²ïáÙ ê³ñ·³Û³ÝÁ ³ëáõÙ ¿, áñ ³Û¹ áñáßáõÙÁ ÁݹáõÝí»É ¿ гÝñ³ÛÇÝ ËáñÑñ¹Ç ÝÇëïáõÙ Çñ ÏáÕÙÇó µ³ñÓñ³óñ³Í ѳñóÇó Ñ»ïá: "гٳïÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³ÝÙËÇóñ íÇ׳ÏáõÙ »Ý, ë³ Ýßí³Í ¿ ݳ¨ ϳé³í³ñáõÃÛ³Ý Íñ³·ñáõÙ: ºñµ µÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñÁ ëï³ó³Ý Çñ»Ýó ³ÝÓݳ·ñ»ñÁ, µ³éÇ µáõÝ ÇÙ³ëïáí, ÙÇç³ÝóùÁ Ùݳó ¹ñëáõÙ: гٳïÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ëï»ÕÍí»óÇÝ Ñ»Ýó ³Û¹ ÙÇç³Ýóùáí ½µ³Õí»Éáõ ѳٳñ: Ìñ³·ñáõÙ Ýßí³Í ¿, áñ ѳٳïÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å»ïù ¿ ýÇݳÝë³íáñí»Ý å»ïáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ÐРѳٳËÙµí³Í µÛáõç»Ç ÷³ëï³óÇ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ ÙÇÝ㨠1 %–Ç ã³÷áí, áõñ»ÙÝ å³ïÏ»ñ³óñ»ù, áõñ ¿ ѳë»É ѳٳïÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍÁ”,-³ëáõÙ ¿ ². ê³ñ·ëÛ³ÝÁ:

 ØÇç³Ýóùáí ½µ³ÕíáÕ Ñ³Ù³ïÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÑÇÙ³ Çñ»Ýù »Ý ѳÛïÝí»É ÙÇç³ÝóùáõÙ: » ù³Õ³ù³å»ï³ñ³ÝÁ, û ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùݳϳé³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝ»ñÁ Ññ³Å³ñíáõÙ »Ý ѳٳïÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó` ÅáÕáíáõñ¹Á ÁÝïñ»É ¿, ÃáÕ ÇÝùÝ ¿É É»½áõ ·ïÝÇ Ï³ñ·³Ëáëáí:

 ÆëÏ Ñ³Ù³ïÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ÅáÕáíáõñ¹Á ². ê³ñ·ëÛ³ÝÇ Ñ³í³ëïٳٵ, ³Û¹å»ë ¿É Çñ³ñ Ñ»ï É»½áõ ·ïÝ»É ãϳñáÕ³ó³Ý. "ÐÇÙ³ Ù»Ýù 2 ù³Õ³ù³óáõ ¹³ï³Ï³Ý ·áñÍÝ »Ýù ÉëáõÙ ¹³ï³ñ³ÝáõÙ, ѳٳïÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ã»Ý µ³ó³ïñ»É å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, µ³Ûó å³Ñ³ÝçáõÙ »Ý: гٳïÇñáõÃÛ³Ý ·áñÍÁ ÙdzÛÝ ·áõÙ³ñ í»ñóÝ»ÉÁ ãÇ, ݳ å»ïù ¿ µ³ó³ïñÇ Ù³ñ¹Ï³Ýó Çñ»Ýó Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ: ºñµ¨¿ Éë³Í ãϳÙ, áñ áñ¨¿ ѳٳïÇñáõÃÛ³Ý Ý»ñϳ۳óáõóÇ㠷ݳ Çñ ß»ÝùÝ»ñÇ µÝ³ÏÇãÝ»ñÇÝ µ³ó³ïñÇ Çñ»Ýó Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ: سñ¹ÇÏ Ñ³×³Ë ³Ý·³Ù ã·Çï»Ý, û ÇÝãù³Ý ¿ Çñ»Ýó ï³Ý ٳϻñ»ëÁ ¨ ÇÝãù³Ý ·áõÙ³ñ å»ïù ¿ í׳ñ»Ý ¹ñ³ ѳٳñ”,-³ëáõÙ ¿ ÐΠݳ˳·³ÑÁ:

 

²Û¹ ¹³ï»ñÇÝ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ ß³Ñ»ñÁ å³ßïå³ÝáõÙ ¿ ÐÎ Çñ³í³µ³Ý ²ñ³Ù ÐáíѳÝÝÇëÛ³ÝÁ, áí ݳËÏÇÝáõÙ »Õ»É ¿ λÝïñáÝ Ñ³Ù³ÛùÝÇ Ñ³Ù³ïÇñáõÃÛáõÝ»ñÇó Ù»ÏÇ Ý³Ë³·³Ñ. "гٳïÇñáõÃÛáõÝÇó ·³ÉÇë ¨ å³ñï³¹Çñ ÝáñÙÇ í׳ñÇ ³Ýí³Ý ï³Ï ·áõÙ³ñ »Ý å³Ñ³ÝçáõÙ, ³ÛÝÇÝã ѳٳïÇñáõÃÛáõÝÁ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝÇ, áñáÝù ã»Ý ³ñíáõÙ, ûñÇݳÏ, 3 ³ÙÇëÁ Ù»Ï ³Ý·³Ù å³ñï³¹Çñ ³ÝóϳóÝÇ ¹»é³ïǽ³ódz, ¹»½ÇÝý»Ïódz, ï³ñ»Ï³Ý Ù»Ï ³Ý·³Ù ß»ÝùÇ ÙáõïùÇ Ùáï ÷³ÏóÝÇ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ»,-³ëáõÙ ¿ ݳ: γé³í³ñáõÃÛ³Ý Ùß³Ï³Í é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Íñ³·ñÇÝ Í³ÝáÃ, µ³Ûó Ëáëïáí³ÝáõÙ ¿, ³ÛÝ ¨ë ³ÝûñÇ ã¿. «Ð³Ù³ïÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï÷áË»Ý Çñ»Ýó ϳé³í³ñÙ³Ý Ó¨Á, µ³Ûó ³Ù»Ý³Ï³ñ¨áñ ËݹÇñÁ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Çñ³½»Ïí³ÍáõÃÛ³Ý å³Ï³ëÝ ¿, áñÁ ³é³ÛÅÙ µ³ó ¿ ÙÝáõÙ”,-³ëáõÙ ¿ Çñ³í³µ³ÝÁ:

 ÐΠݳ˳·³Ñ ². ê³ñ·ëÛ³ÝÁ ¹ñ³ »ÉùÁ ·ï»É ¿: ÐÐ í³ñã³å»ïÇÝ ÙÇ ß³ñù ¹ÇÙáõÙÝ»ñ ¿ áõÕ³ñÏ»É, µ³Ûó ÙdzÛÝ ëï³ó»É ¿ ¹Çïáñ¹Ç ϳñ·³íÇ׳Ïáí ÝÇëï»ñÇÝ Ù³ëݳÏó»Éáõ Çñ³íáõÝù: ”Ìñ³·ÇñÁ ÉáõÍáõÙ ¿ ÙdzÛÝ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³ñóÁ, Ù»Ýù ³é³ç³ñÏáõÙ »Ýù ëï»ÕÍ»É ÙÇ Ù³ñÙÇÝ, áñÁ ÏÉÇÝÇ Ï³åáÕ ûÕ³Ï Ñ³Ù³ïÇñáõÃÛ³Ý ¨ µÝ³ÏÇãÝ»ñÇ ÙÇ稔,-³ëáõÙ ¿ ². ê³ñ·ëÛ³ÝÁ:

 ². ê³ñ·ëÛ³ÝÁ ³ëáõÙ ¿, ¹³ ³ß˳ñÑáõ٠ѳٳïÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ï³ñ³Íí³Í ¨ ³ñ¹Ûáõݳí»ï Ù»Ãá¹ ¿: ´³Ûó ϳé³í³ñáõÃÛ³Ý ³Û¹ ÝÇëï»ñÇÝ ÇÝùÁ áõÝÇ ÙdzÛÝ ¹Çïáñ¹Ç ϳñ·³íÇ׳Ï:

 http://aysor.am/am/news/2012/02/27/tigran-sargsyan/

Կատեգորիա: "ԲԿԱՄ" Հ/Կ | Դիտարկումների քանակը: 1813 | Ավելացրել է: ԲԿԱՄ | Թեգեր: Բնակֆոնդ, ԲԿԱՄ հ/կ, լիազոր, Ա. Սարգսյան, Համատիրություն | Վարկանիշ: 5.0/3
0
Մեկնաբանություններ: 4
0  
4 Արմեն   (01 Դեկտեմբեր 2013 17:40) [Նյութ]
Էս ինչ բառդակա ու պոռնիկանոց, մաքրեք այդ էշություններից հետո կօգտվեմ սայտից!!!

0  
3 zeynalyan mkrtich   (25 Օգոստոս 2013 01:13) [Նյութ]
y7uyuguihyi7uyhi7uyh

0  
2 Bill   (16 Օգոստոս 2013 17:27) [Նյութ]
The forum is a brigther place thanks to your posts. Thanks!

0  
1 Diendhadootchoowdottaidyy   (19 Ապրիլ 2012 17:06) [Նյութ]
Free knwolegde like this doesn't just help, it promote democracy. Thank you.

Ավելացնել մեկնաբանություններ կարող են միայն գրանցված մասնակիցները
[ Գրանցում | Մուտք ]
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Հղումը "ԲԿԱՄ" Հ/կ-ին պարտադիր է: © 2020
Բաժիններ
"ԲԿԱՄ" Հ/Կ [6]
Մենք Facbook-ում
Վիճակագրություն