Ուրբաթ, 12 Օգոստոս 2022, 10:25

"Բնակարանային Կոմունալ ոլորտի Աշխատողների Միավորում" 
Հասարակական ԿազմակերպությունՏեղեկություն
Հարցումներ
Դուք իրազեկվա՞ծ եք ջրամատակարարման ժամանակացույցի մասին
Պատասխաններ: 150
 
Գլխավոր » 2011 » Մայիս » 5 » 
13:34
Ս/թ մայիսի 5-ին կհոսանքազրկվեն
§Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ö´À

§Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ÷³Ï µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿, áñ ë/à  Ù³ÛÇëÇ 5-ÇÝåɳݳÛÇÝ ¨ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, ѻﳷ³ÛáõÙ íóñÝ»ñÇó Ëáõë³÷»Éáõ ѳٳñ ÏÑáë³Ýù³½ñÏí»Ý`

ºñ¨³Ý ù³Õ³ùáõÙ`

ųÙÁ 10:30 – 13:00¸»ÙÇñ×Û³Ý ÷. 17, 21 ß»Ýù»ñÁ, ØÛ³ëÝÇÏÛ³Ý åáÕ. 16-55 ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ,

ųÙÁ 10:00 – 17:00²ñß³ÏáõÝÛ³ó åáÕ. 51,53, êÙµ³ï ¼áñ³í³ñÇ ÷. 46ß»Ýù»ñÁ,

ųÙÁ 13:30 – 17:00¼³ùÛ³Ý ÷. 10, ä³ñáÝÛ³Ý ÷. 15 ß»Ýù»ñÁ,

ųÙÁ 10:30 – 13:30Üáñù-سñ³ß, ²ñٻݳÏÛ³Ý ÷áÕáóÇÝ  ѳñáÕ ï³ñ³ÍùÇ ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ, ÃÇí15 ѳïáõÏ ¹åñáóÁ, ÃÇí 2 ·Çß»ñûÃÇÏ ¹åñáóÁ, §Ðáí³ñ¹ γñ³·á½Û³Ý¦, §´áõÙǽ¦, §².´³¹³É۳ݦ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,

ųÙÁ 14:00 – 17:00Üáñù-سñ³ß, ÜáñùÇ ³Û·ÇÝ»ñÇ ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ, êñï³µ³Ý³Ï³Ý ÑÇí³Ý¹³ÝáóÁ,

ųÙÁ 11:00 – 13:00гٵ³ñÓáõÙÛ³Ý ÷. 10, 47, ¶ñǵáÛ»¹áí ÷. 42, 44 ß»Ýù»ñÁ,¶ñǵáÛ»¹áí ÷. 28-40, ÎáÙÇï³ëÇ åáÕ. 1 Ýñµ³ÝóùÇ 6-24 ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ, ,ÃÇí 82 ¹åñáóÁ, гÛÏ³Ï³Ý ´³ó гٳÉë³ñ³ÝÁ, §Ð³ÕóݳϦ ½µáë³Û·ÇÝ,

ųÙÁ 11:00 – 15:00²½³ïáõÃÛ³Ý ÷. 2, 2³, 2µ, 4, 6 ß»Ýù»ñÁ, ÃÇí 152  Ù³Ýϳå³ñ﻽Á, ²ñ³µÏÇñÇ ½ÇÝ.ÏáÙÇë³ñdzïÁ, ÃÇí 37 ϳåÇ µ³Å³ÝÙáõÝùÁ, ÃÇí 93 ¹ñ³Ù³ñÏÕÁ, §æñÙáõÕ ÏáÛáõÕǦ, §úñ³ÝÅ ²ñÙ»Ýdz¦, §ºñù³ÕÉáõÛë¦ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ѳñ³ÏÇó ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 17:00²ñß³ÏáõÝÛ³ó åáÕ. 45,47, 49, в ´-2 óÕ.7,35-39,42,43,44³,49-53, 55- 61, 94, ¾ëïáÝ³Ï³Ý ÷. 21, 25, ÞÇݳñ³ñÝ»ñÇ ÷. 11, 13, 15, 15/1, ²ñ½áõÙ³ÝÛ³Ý ÷. 16/1, 16/2,16/3,18,20, ²ñ³·³ÍÇ ÷. 93, 93³, 93³/2 ß»Ýù»ñÁ ¨ ²ñ³·³ÍÇ,ÎáÕµ-1, ÎáÕµÇ-2 ÷áÕáóÝ»ñÇ ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ,

ųÙÁ 09:00 – 17:00êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç` êÇëÇ³Ý ù³Õ³ùÇ àñáï³Ý ÷. 2², 4², ÞÇñí³Ý½³¹» ÷. 2² ß»Ýù»ñÁ,

ųÙÁ 10:30 – 16:00 êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç`ÊÝÓáñ»ëÏ ·ÛáõÕÁ Ù³ëݳÏÇ,

ųÙÁ 10:00 – 14:00 ²ñÙ³íÇñÇ Ù³ñ½Ç` Øñ·³ß³ï, ²ñ¨ÇÏ ·ÛáõÕ»ñÁ,

ųÙÁ 10:00 – 17:00 ²ñÙ³íÇñÇ Ù³ñ½Ç`´³Ùµ³Ï³ß³ï,гÛϳí³Ý ·ÛáõÕ»ñÁ, ²É³ßÏ»ñï ·ÛáõÕÁ` Ù³ëݳÏÇ,

ųÙÁ 11:00 – 14:00  Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç` ²éÇÝç ·ÛáõÕÁ,

ųÙÁ 11:00 – 16:00 î³íáõßÇ Ù³ñ½Ç` Æç¨³Ý ù³Õ³ùÇ ²µáíÛ³Ý ÷. 10, 12 ß»Ýù»ñÁ, ²ÝϳËáõÃÛ³Ý 5, Ø»ÉÇùµ»ÏÛ³Ý ÷áÕáóÝ»ñÁ, Ü»ñùÇÝ ·áñÍ»ñÇ í³ñãáõÃÛáõÝÁ, λÝïñáÝ³Ï³Ý ¹»Õ³ïáõÝÁ, êáó³å ËÙµ³·ñáõÃÛáõÝÁ, §ìî´¦ µ³ÝÏÁ:

êå³é³Í ¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ, ³Ýç³ïáõÙÝ»ñÇ, Ò»ñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇÝ Ï³Ù å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ, ÇÝãå»ë ݳ¨  ³ÛÉ Ñ³ñó»ñÇ ³éÝãáõÃÛ³Ùµ ϳñáÕ »ù ½³Ý·³Ñ³ñ»É ßáõñçûñÛ³ ·áñÍáÕ 1-80 ϳ٠53 48 75; 53 48 66; 53 48 33Ñ»é³Ëáë³Ñ³Ù³ñáí:

Կատեգորիա: «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ | Դիտարկումների քանակը: 764 | Ավելացրել է: ԲԿԱՄ | Թեգեր: լույսի անջատումներ, Արմավիրի մարզ, Հոսանքազրկում, 1-80, մի շարք քաղաքներ, Էլ ցանց | Վարկանիշ: 5.0/1
Մեկնաբանություններ: 1
0  
1 Jessica   (22 Սեպտեմբեր 2012 08:41) [Նյութ]
This post has heelpd me think things through

Ավելացնել մեկնաբանություններ կարող են միայն գրանցված մասնակիցները
[ Գրանցում | Մուտք ]
Copyright "БКАМ" © 2022
Բաժիններ
«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ [30]
"ՀայՌուսգազարդ" ՓԲԸ [5]
"Երևան Ջուր" ՓԲԸ [43]
"Հայջրմուղկոյուղի" ՓԲԸ [0]
"Էյ Ի Ջի Սերվիս" ՍՊԸ [0]
"ՇիրակՋրմուղկոյուղի" ՓԲԸ [0]
"ԼոռիՋրմուղկոյուղի" ՓԲԸ [0]
"Նոր Ակունք" ՓԲԸ [0]
"ԲԿԱՄ" հ/կ [2]
Մենք Facbook-ում
Վիճակագրություն