Ուրբաթ, 12 Օգոստոս 2022, 09:01

"Բնակարանային Կոմունալ ոլորտի Աշխատողների Միավորում" 
Հասարակական ԿազմակերպությունՏեղեկություն
Հարցումներ
Դուք իրազեկվա՞ծ եք ջրամատակարարման ժամանակացույցի մասին
Պատասխաններ: 150
 
Գլխավոր » 2011 » Մայիս » 05

   §Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ö´À

§Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ÷³Ï µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿, áñ ë/à  Ù³ÛÇëÇ 6-ÇÝåɳݳÛÇÝ ¨ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, ѻﳷ³ÛáõÙ íóñÝ»ñÇó Ëáõë³÷»Éáõ ѳٳñ ÏÑáë³Ýù³½ñÏí»Ý`

ºñ¨³Ý ù³Õ³ùáõÙ`

ųÙÁ 10:30 – 13:00  ²ÙÇñÛ³Ý ÷. 20, 22, 24, 28 ß»Ýù»ñÁ, ´Ûáõ½³Ý¹Ç ÷. 24, 99, 101, 105 ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ,

ųÙÁ 10:30 – 13:30Üáñù-سñ³ßÇÃÇí 2-ñ¹ Ù³ÝÏ³Ï³Ý ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý ÑÇí³Ý¹³ÝáóÇÝ Ñ³ñáÕ ï³ñ³ÍùÇ ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ, ÃÇí 122 Ù³Ýϳå³ñ﻽Á, êáõñµ سñdz٠²ëïí³Í³ÍÇÝ »Ï»Õ»óÇÝ, §ºñ¨³Ý æáõñ¦ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ,

ųÙÁ 14:00 – 17:00Üáñù-سñ³ßÇ ²ñٻݳÏÛ³Ý ÷áÕáóÇÝ Ñ³ñáÕ ï³ñ³ÍùÇ ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ, ÃÇí 5 åáÉÇÏÉÇÝÇϳÝ, §ºñù³ÕÉáõÛë¦, §Ô î»É»ÏáÙ¦ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, §ÐÛáõëÇë¦ Ù/×-Ç ÃÇí 1 ï»Õ³Ù³ëÁ, ÜáñùÇ îáõÝ-ÆÝï»ñݳïÁ,

ųÙÁ 11:00 – 13:00².²í»ïÇëÛ³Ý ÷. 25, 43, 67, 70, гٵ³ñÓáõÙÛ³Ý ÷.75, êáõݹáõÏÛ³Ý ÷.13, 15, 15², 15/1, 15/2, 15/4, 26, 28, 30, 90, 98, Ðñ³ãÛ³ øáã³ñ ÷.14, 14/1, 14/2, 14/3, ì.ö³÷³½Û³Ý ÷.13, ÎÛáõÉå»ÝÏÛ³Ý ÷.24, ¶ñǵáÛ»¹áí ÷.26, ÎáÙÇï³ëÇ åáÕ.45 ß»Ýù»ñÁ ¨ ѳñ³ÏÇó ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»Á, êáõݹáõÏÛ³Ý ÷.44²-64², ¸.²ÝѳÕà ÷.10, 12, 14, 16, 18, ¶á·áÉÇ ÷. 2-26 ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ¨  ѳñ³ÏÇó ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 17:00´³ßÇÝç³ÕÛ³Ý ÷. 159, 159/1, 161, 163, ´³ßÇÝç³ÕÛ³Ý 1-ÇÝ Ýñµ.22, 24, êÙµ³ï ¼áñ³í³ñÇ ÷.40, 42, ꨳÝÇ ÷.124, 128, 130, ²ñß³ÏáõÝÛ³ó åáÕ.53/33, ¶³ñ»·ÇÝ ÜŹ»ÑÇ ÷.5, 7, 9, 9², 13, 13², 13´, 15, 35, سÛÇëÇ9 ÷.11, 11³, 9³, سÝóßÛ³Ý ÷. 28², 53ß»Ýù»ñÁ, ÃÇí 12, 32 ¹åñáóÝ»ñÁ,  æñ³ß»Ý ·ÛáõÕÁ,

ųÙÁ 09:00 – 12:00êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç` ²ñ¨Çë ·ÛáõÕÁ,

ųÙÁ 12:00 – 14:00êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç` Â³Ý³Ñ³ï ·ÛáõÕÁ,

ųÙÁ 14:00 – 17:00êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç` ³ëÇÏ, ì³Õ³ïÇÝ ·ÛáõÕ»ñÁ,

ųÙÁ 10:00 – 12:00²ñÙ³íÇñÇ Ù³ñ½Ç` Ðáõ߳ϻñï, È»ÝáõÕÇ, ²Û·»í³Ý ·ÛáõÕ»ñÁ, ²ñ³ñ³ïÇ  Ù³ñ½Ç`  ²ÛÝó÷, Üáñ ʳñµ»ñ¹ ·ÛáõÕ»ñÁ` Ù³ëݳÏÇ,

ųÙÁ 10:00 – 14:00²ñÙ³íÇñÇ Ù³ñ½Ç` ²ñ¨³¹³ßï, ²ñï³Ù»ï, î³ÉíáñÇÏ, Øñ·³ß³ï, ²ñ¨ÇÏ ·ÛáõÕ»ñÁ,

ųÙÁ 10:00 – 17:00²ñÙ³íÇñÇ Ù³ñ½Ç` ´³Ùµ³Ï³ß³ï, гÛϳí³Ý, ²É³ßÏ»ñï ·ÛáõÕ»ñÁ, ²ñ³·³ÍáïÝÇ Ù³ñ½Ç` Üáñ ²Ù³Ýáë, Üáñ º¹»ëdz, Îáß, ²í³Ý, È»éݳñáï, ²ñáõ×, ¸åñ»í³Ýù, Þ³ÙÇñ³Ù, àõç³Ý ·ÛáõÕ»ñÁ, §Îáߦ ùñ»³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý ÑÇÙݳñÏÁ, ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç`  ²ñ»·áõÝÇ, ̳÷³Ã³Õ, ¸³ñ³Ý³Ï, ö³Ùµ³Ï ·ÛáõÕ»ñÁ, Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç`  Ðñ³½¹³Ý ù³Õ³ùÇ ²-1,²-2 óճٳë»ñÁ ¨ ì³Ý³ïáõñ  óճٳëÁ` Ù³ëݳÏÇ, ²ñ³ñ³ïÇ Ù³ñ½Ç` ì»¹Ç ù³Õ³ùÇ Î³ëÛ³Ý, ²ñ³ñ³ïÛ³Ý, ²ñó³ËÇ, ê³½³ÛÇ ÜÇÏáÕáëÛ³Ý, ê³ñǵ»Ï ì³ñ¹³ÝÛ³Ý, ÂáõÙ³ÝÛ³Ý, äáõßÏÇÝÇ, ʳÝçÛ³Ý, ²Ý¹ñ³ÝÇÏÇ, ¶³ÛÇ, Ü»ñëÇëÛ³Ý, â³áõßÇ, ¸³ÝÇ»É ì³ñáõųÝ, î»ñÛ³Ý, ä³ñáÝÛ³Ý, ÎáÙÇï³ëÇ, سñ³ï ʳã³ïñÛ³Ý ÷áÕáóÝ»ñÁ` Ù³ëݳÏÇ, ì»¹Ç ù³Õ³ùÇ 3µ, 4µ, 49µ, 75³, 78³, 82³, 82µ,  1-30, 32, 39, 40, 42, 45-49, 56, 60, 64, 71-100, 106, 105 ß»Ýù»ñÝáõ ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ, ì³Ûáó ÒáñÇ Ù³ñ½Ç` ´³ñÓñáõÝÇ,  سñïÇñáë,  ê»ñë, ÊÝÓáñáõï, Üáñ ²½Ý³µ»ñ¹, ¼³éÇó÷, ¶áÙù, γåáõÛï, ²½³ï»Ï, ¼»¹»³, öáé ·ÛáõÕ»ñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 13:00²ñÙ³íÇñÇ Ù³ñ½Ç` سÛÇëÛ³Ý ·ÛáõÕÁ ¨ ѳñ³ÏÇó ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ,

ųÙÁ 14:00 – 17:00²ñÙ³íÇñÇ Ù³ñ½Ç`ì³Ý³Ý¹, ÎáÕµ³í³Ý ·ÛáõÕ»ñÁ,

ųÙÁ 10:00 – 11:00¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç`  ì³ñ¹»ÝÇë ù³Õ³ùÇ Î³Ùá ÷áÕáóÁ,

ųÙÁ 12:00 – 13:00¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç` ì³ñ¹»ÝÇë ù³Õ³ùÇÎáÙÇï³ëÇ ÷áÕáóÁ,

ųÙÁ 11:00 – 16:00Èáéáõ Ù³ñ½Ç` êï»÷³Ý³í³Ý ù³Õ³ùÇ â³ñ»Ýó, гñáõÃÛáõÝÛ³Ý, ÂáõÙ³ÝÛ³Ý, ºñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý, ¶»ï³÷ÝÛ³ ÷áÕáóÝ»ñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 17:00ÞÇñ³ÏÇ Ù³ñ½Ç`  ²ñÃÇÏÇ ï³ñ³Í³çñç³ÝÇ ä»Ù½³ß»Ý, È»éݳϻñï, îáõý³ß»Ý, гÛñ»ÝÛ³ó, гÛϳë³ñ ѳٳÛÝùÝ»ñÁ,

ųÙÁ 14:00 – 16:00ÞÇñ³ÏÇ Ù³ñ½Ç`  ²ÝÇ ï³ñ³Í³çñç³ÝÇ Ø³ñ³ÉÇÏ ù³Õ³ùÁ, ê³éݳյÛáõñ, ȳÝçÇÏ, ÒÇÃѳÝùáí, ø³ñ³µ»ñ¹, Òáñ³Ï³å ѳٳÛÝùÝ»ñÁ, §úñ³ÝŦ, §ìÇí³ë»É¦ ϳ۳ÝÝ»ñÁ, §Øáõߦ ¨ §²ÝÇ-سñ³ÉÇϦ ·³½³Éó³Ï³Û³ÝÝ»ñÁ:

êå³é³Í ¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ, ³Ýç³ïáõÙÝ»ñÇ, Ò»ñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇÝ Ï³Ù å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ... Կարդալ ավելի

Կատեգորիա: «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ | Դիտում: 907 | Ավելացրել է: ԲԿԱՄ | Ամսաթիվ: 05 Մայիս 2011 | Մեկնաբանություններ (1)

§Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ö´À

§Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ÷³Ï µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿, áñ ë/à  Ù³ÛÇëÇ 5-ÇÝåɳݳÛÇÝ ¨ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, ѻﳷ³ÛáõÙ íóñÝ»ñÇó Ëáõë³÷»Éáõ ѳٳñ ÏÑáë³Ýù³½ñÏí»Ý`

ºñ¨³Ý ù³Õ³ùáõÙ`

ųÙÁ 10:30 – 13:00¸»ÙÇñ×Û³Ý ÷. 17, 21 ß»Ýù»ñÁ, ØÛ³ëÝÇÏÛ³Ý åáÕ. 16-55 ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ,

ųÙÁ 10:00 – 17:00²ñß³ÏáõÝÛ³ó åáÕ. 51,53, êÙµ³ï ¼áñ³í³ñÇ ÷. 46ß»Ýù»ñÁ,

ųÙÁ 13:30 – 17:00¼³ùÛ³Ý ÷. 10, ä³ñáÝÛ³Ý ÷. 15 ß»Ýù»ñÁ,

ųÙÁ 10:30 – 13:30Üáñù-سñ³ß, ²ñٻݳÏÛ³Ý ÷áÕáóÇÝ  ѳñáÕ ï³ñ³ÍùÇ ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ, ÃÇí15 ѳïáõÏ ¹åñáóÁ, ÃÇí 2 ·Çß»ñûÃÇÏ ¹åñáóÁ, §Ðáí³ñ¹ γñ³·á½Û³Ý¦, §´áõÙǽ¦, §².´³¹³É۳ݦ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,

ųÙÁ 14:00 – 17:00Üáñù-سñ³ß, ÜáñùÇ ³Û·ÇÝ»ñÇ ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ, êñï³µ³Ý³Ï³Ý ÑÇí³Ý¹³ÝáóÁ,

ųÙÁ 11:00 – 13:00гٵ³ñÓáõÙÛ³Ý ÷. 10, 47, ¶ñǵáÛ»¹áí ÷. 42, 44 ß»Ýù»ñÁ,¶ñǵáÛ»¹áí ÷. 28-40, ÎáÙÇï³ëÇ åáÕ. 1 Ýñµ³ÝóùÇ 6-24 ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ, ,ÃÇí 82 ¹åñáóÁ, гÛÏ³Ï³Ý ´³ó гٳÉë³ñ³ÝÁ, §Ð³ÕóݳϦ ½µáë³Û·ÇÝ,

ųÙÁ 11:00 – 15:00²½³ïáõÃÛ³Ý ÷. 2, 2³, 2µ, 4, 6 ß»Ýù»ñÁ, ÃÇí 152  Ù³Ýϳå³ñ﻽Á, ²ñ³µÏÇñÇ ½ÇÝ.ÏáÙÇë³ñdzïÁ, ÃÇí 37 ϳåÇ µ³Å³ÝÙáõÝùÁ, ÃÇí 93 ¹ñ³Ù³ñÏÕÁ, §æñÙáõÕ ÏáÛáõÕǦ, §úñ³ÝÅ ²ñÙ»Ýdz¦, §ºñù³ÕÉáõÛë¦ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ѳñ³ÏÇó ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 17:00²ñß³ÏáõÝÛ³ó åáÕ. 45,47, 49, в ´-2 óÕ.7,35-39,42,43,44³,49-53, 55- 61, 94, ¾ëïáÝ³Ï³Ý ÷. 21, 25, ÞÇݳñ³ñÝ»ñÇ ÷. 11, 13, 15, 15/1, ²ñ½áõÙ³ÝÛ³Ý ÷. 16/1, 16/2,16/3,18,20, ²ñ³·³ÍÇ ÷. 93, 93³, 93³/2 ß»Ýù»ñÁ ¨ ²ñ³·³ÍÇ,ÎáÕµ-1, ÎáÕµÇ-2 ÷áÕáóÝ»ñÇ ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ,

ųÙÁ 09:00 – 17:00êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç` êÇëÇ³Ý ù³Õ³ùÇ àñáï³Ý ÷. 2², 4², ÞÇñí³Ý½³¹» ÷. 2² ß»Ýù»ñÁ,

ųÙÁ 10:30 – 16:00 êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç`ÊÝÓáñ»ëÏ ·ÛáõÕÁ Ù³ëݳÏÇ,

ųÙÁ 10:00 – 14:00 ²ñÙ³íÇñÇ Ù³ñ½Ç` Øñ·³ß³ï, ²ñ¨ÇÏ ·ÛáõÕ»ñÁ,

ųÙÁ 10:00 – 17:00 ²ñÙ³íÇñÇ Ù³ñ½Ç`´³Ùµ³Ï³ß³ï,гÛϳí³Ý ·ÛáõÕ»ñÁ, ²É³ßÏ»ñï ·ÛáõÕÁ` Ù³ëݳÏÇ,

ųÙÁ 11:00 – 14:00  Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç` ²éÇÝç ·ÛáõÕÁ,

ųÙÁ 11:00 – 16:00 î³íáõßÇ Ù³ñ½Ç` Æç¨³Ý ù³Õ³ùÇ ²µáíÛ³Ý ÷. 10, 12 ß»Ýù»ñÁ, ²ÝϳËáõÃÛ³Ý 5, Ø»ÉÇùµ»ÏÛ³Ý ÷áÕáóÝ»ñÁ, Ü»ñùÇÝ ·áñÍ»ñÇ í³ñãáõÃÛáõÝÁ, λÝïñáÝ³Ï³Ý ¹»Õ³ïáõÝÁ, êáó³å ËÙµ³·ñáõÃÛáõÝÁ, §ìî´¦ µ³ÝÏÁ:

êå³é³Í ¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ, ³Ýç³ïáõÙÝ»ñÇ, Ò»ñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇÝ Ï³Ù å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ, ÇÝãå»ë ݳ¨  ³ÛÉ Ñ³ñó»ñÇ ³éÝãáõÃÛ³Ùµ ϳñáÕ »ù ½³Ý·³Ñ³ñ»É ßáõñçûñÛ³ ·áñÍáÕ 1-80 ϳ٠53 48 75; 53 48 66; 53 48 33Ñ»é³Ëáë³Ñ³Ù³ñáí:

Կատեգորիա: «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ | Դիտում: 763 | Ավելացրել է: ԲԿԱՄ | Ամսաթիվ: 05 Մայիս 2011 | Մեկնաբանություններ (1)

Copyright "БКАМ" © 2022
Բաժիններ
«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ [30]
"ՀայՌուսգազարդ" ՓԲԸ [5]
"Երևան Ջուր" ՓԲԸ [43]
"Հայջրմուղկոյուղի" ՓԲԸ [0]
"Էյ Ի Ջի Սերվիս" ՍՊԸ [0]
"ՇիրակՋրմուղկոյուղի" ՓԲԸ [0]
"ԼոռիՋրմուղկոյուղի" ՓԲԸ [0]
"Նոր Ակունք" ՓԲԸ [0]
"ԲԿԱՄ" հ/կ [2]
Մենք Facbook-ում
Վիճակագրություն