Ուրբաթ, 12 Օգոստոս 2022, 09:25

"Բնակարանային Կոմունալ ոլորտի Աշխատողների Միավորում" 
Հասարակական ԿազմակերպությունՏեղեկություն
Հարցումներ
Դուք իրազեկվա՞ծ եք ջրամատակարարման ժամանակացույցի մասին
Պատասխաններ: 150
 
Գլխավոր » 2011 » Մարտ » 16 » 
19:39
Ս/թ մարտի 17-ին կհոսանքազրկվեն Երևան մի շարք փողոցներ և մարզային համայնքներ

          §Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ö´À


§Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ÷³Ï µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿, áñ ë/à  Ù³ñïÇ 17-ÇÝ åɳݳÛÇÝ ¨ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, ѻﳷ³ÛáõÙ íóñÝ»ñÇó Ëáõë³÷»Éáõ ѳٳñ ÏÑáë³Ýù³½ñÏí»Ý`

ºñ¨³Ý ù³Õ³ùáõÙ`

ųÙÁ 10:30 – 12:00  Üáñ-ÜáñùÇ 3 ½³Ý·í³ÍÇ, øáã³ñÛ³Ý ÷. 16, 18, ¶ÛáõñçÛ³Ý ÷. 5, 9, 11 ß»Ýù»ñÁ, ÃÇí 257 Ù³Ýϳå³ñ﻽Á,

ųÙÁ 12:30 – 14:30  Üáñ-ÜáñùÇ 3 ½³Ý·í³ÍÇ, ´³ÕÛ³Ý 2-ñ¹ Ýñµ. 2, 3, 4, øáã³ñÛ³Ý ÷. 14 ß»Ýù»ñÁ, 

ųÙÁ 15:00 – 17:00  Üáñ-ÜáñùÇ 3 ½³Ý·í³ÍÇ, ´³ÕÛ³Ý 2-ñ¹ Ýñµ. 5, øáã³ñÛ³Ý ÷. 6, 8, 10, 12 ß»Ýù»ñÁ, §ì³Ý¦ Ù»ù»Ý³ßÇÝ³Ï³Ý ·áñͳñ³ÝÁ,

ųÙÁ 10:30 – 13:00  Ø³ßïáóÇ åáÕ. 58 ß»ÝùÁ,

ųÙÁ 13:30 – 17:00  Ø³ßïáóÇ åáÕ. 47, 53 ß»Ýù»ñÁ,

 Å³ÙÁ 10:00 – 15:00  Üáñù-سñ³ßÇ 6-ñ¹ ÷áÕáóÇ 2-ñ¹ Ýñµ³ÝóùÇ, 8-ñ¹, 13-ñ¹ ¨ 17-ñ¹  ÷áÕáóÝ»ñÇÝ Ñ³ñáÕ ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ ¨ ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 13:00  Üáñù-سñ³ßÇ 7-ñ¹  ¨  9-ñ¹  ÷áÕáóÝ»ñÇÝ  ѳñáÕ  ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ  ë»÷³Ï³Ý  ïÝ»ñÁ ¨ ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÁ, ²Ýï³é³ÛÇÝ ÷. 51, 190, ê³ñÙ»ÝÇ ÷. 92, 92/1, ÎáÙÇï³ëÇ åáÕ. 36², 36/7, 38/1, 38/2, ¶ñÇ·áñ ²ñÍñáõÝÇ ÷. 90, 92, àõÉÝ»óÇ ÷. 72, 74, 76 ß»Ýù»ñÁ, Ø.²í»ïÇëÛ³Ý 1-3 ÷áÕáóÝ»ñÇ, ²Ýï³é³ÛÇÝ ÷. 45-184, ê³ñÙ»ÝÇ, èÇ·³ÛÇ, Ðñ³ãÛ³ øáã³ñ ÷áÕáóÝ»ñÇ ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ,

ųÙÁ 10:00 – 17:00  Üáõµ³ñ³ß»Ý Ë×áõÕáõ 1-5 ß»Ýù»ñÁ ¨ æñ³ß»Ý ·ÛáõÕÁ,

ųÙÁ 11:00 – 17:00  16 óճٳëÇ 14, 15/1, 15/2, 39, 40, в ´-1 óÕ. 97, ºÕÇß» ³¹¨áë۳ݠ ÷. 3, 5, 7, 9, 14, 16, 18, 20, 22 ß»Ýù»ñÁ, ȨáÝ Ê³ãÇÏÛ³Ý, üñáõݽ», ¼³å»É ºë³Û³Ý, ³ÃÇÏ ê³ñÛ³Ý, ²ñß³ÏáõÝÛ³ó, ê.ê³ñ·ëÛ³Ý ÷áÕáóÝ»ñÇ ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ, Ü»ñùÇÝ Þ»Ý·³íÇà 4  ÷áÕáóÇ ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ,

ųÙÁ 10:00 – 13:00  ²ñ³ñ³ïÇ Ù³ñ½Ç` ²ñ³ñ³ï ù³Õ³ùÇ Þ³ÑáõÙÛ³Ý ¨ àëÏáõ Ïáñ½Ù³Ý ý³µñÇϳÛÇ ÷áÕáóÝ»ñÁ` Ù³ëݳÏÇ, êÇ÷³ÝÇÏ ·ÛáõÕÁ, سñÙ³ñ³ß»Ý, ²ÛÝó÷, Üáñ ʳñµ»ñ¹ ·ÛáõÕ»ñÁ` Ù³ëݳÏÇ, Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç` Üáñ г×ÁÝ ù³Õ³ùÇ îáéá½Û³Ý ÷. 6, 8, â³ñ»ÝóÇ ÷. 13, 15, 17, 18 ß»Ýù»ñÁ,

ųÙÁ 10:00 – 15:00  ²ñ³ñ³ïÇ Ù³ñ½Ç` ²ñ³ñ³ï ù³Õ³ùÇ ê³É³ÏÇÃ, îå³·ñÇãÝ»ñÇ, ÎáÉËá½ÝÇÏÝ»ñÇ, ò»Ù»Ýï³·áñÍÝ»ñÇ ÷áÕáóÝ»ñÁ` Ù³ëݳÏÇ, ²ñÙ³íÇñÇ Ù³ñ½Ç` ê³ñ¹³ñ³å³ï ·ÛáõÕÁ ¨ ѳñ³ÏÇó ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ,

ųÙÁ 10:00 – 16:00  ²ñ³ñ³ïÇ Ù³ñ½Ç` ²ñ³ñ³ï, Èáõë³é³ï, ºÕ»·Ý³í³Ý, öáùñ ì»¹Ç ·ÛáõÕ»ñÁ`Ù³ëݳÏÇ,

ųÙÁ 10:00 – 17:00  ²ñ³ñ³ïÇ  Ù³ñ½Ç` ø³Õóñ³ß»Ý ·ÛáõÕÁ, ²Û·»½³ñ¹ ·ÛáõÕÁ` Ù³ëݳÏÇ, ì³Ûáó ÒáñÇ Ù³ñ½Ç`  ²·³ñ³Ï³Óáñ ·ÛáõÕÁ, ²ñÙ³íÇñÇ Ù³ñ½Ç` Ø»ñÓ³í³Ý ·ÛáõÕÁ, ö³ñ³ù³ñ ·ÛáõÕÁ` Ù³ëݳÏÇ ¨ ѳñ³ÏÇó ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ, ²ñ³·³ÍáïÝÇ Ù³ñ½Ç` ²ßï³ñ³Ï ù³Õ³ùÇ Ð»ÝñÇÏ ÂáõÙ³ÝÛ³Ý, ܳÇñÛ³Ý, ²É³½³Ý, Ô³÷³ÝóÛ³Ý, êÇë³ÏÛ³Ý, ¾ÙÇÝ Ð³ÏáµÛ³Ý, سÛÇëÛ³Ý, Æë³Ñ³ÏÛ³Ý, ¶»ï³÷ÝÛ³, ê³ÅáõÙÛ³Ý, سßïáó, ֳݳå³ñÑáñ¹ ÈÇÝã, ºñ¨³ÝÛ³Ý, ÎáÙÇï³ë, ÞÇݳñ³ñÝ»ñ, â³ñ»Ýó, ø³ë³Ë, ä³ñáõÛñ ꨳÏ, êáõñµ ê³ñ·Çë, ØÇÏáÛ³Ý »Õµ³ÛñÝ»ñ, ²ñ³ñ³ïÛ³Ý, ð³ýýÇ, ÜŹ»Ñ, ²ñ³Ù سÝáõÏÛ³Ý, ÐáÕ³·áñÍÝ»ñ, ¶ñǵáÛ»¹áí, ºÕµ³ÛñáõÃÛ³Ý, ì³ñ¹³Ý³Ýó, ºñç³ÝÏáõÃÛ³Ý, ²ñó³Ë, ²ñ³Ù ʳã³ïñÛ³Ý, îÇ·ñ³Ý Ø»Í, ²ÉÇ˳ÝÛ³Ý ºÕµ³ÛñÝ»ñ, ²½Ç½Û³Ý ÷áÕáóÝ»ñÁ ¨ ѳñ³ÏÇó ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ, Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç` ²µáíÛ³Ý ù³Õ³ùÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÷. 8, ´³ñ»Ï³ÙáõÃÛ³Ý ÷. 1 ¨ 3 ß»Ýù»ñÁ, гÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÷áÕáóÇ 3-ñ¹ Ýñµ³ÝóùÁ ¨ ѳñ³ÏÇó ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ, ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç`  Ì³÷³Ã³Õ, ²ñ»·áõÝÇ, ö³Ùµ³Ï ¨ ¸³ñ³Ý³Ï ·ÛáõÕ»ñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 14:00  ²ñÙ³íÇñÇ Ù³ñ½Ç` ØÛ³ëÝÇÏÛ³Ý, гóÇÏ ·ÛáõÕ»ñÁ ¨ ѳñ³ÏÇó  ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 16:00 ²ñ³ñ³ïÇ Ù³ñ½Ç` ²½³ï³í³Ý, ´³Õñ³ÙÛ³Ý, ´»ñù³Ýáõß, ´áõñ³ëï³Ý, ¸³É³ñ, ¸ÇÙÇïñáí, سëÇë, Øñ·³í³Ý ·ÛáõÕ»ñÁ`Ù³ëݳÏÇ, ²ñ³·³ÍáïÝÇ Ù³ñ½Ç` ê³ëáõÝÇÏ, ¸»ñ»Ï, úñó×Û³, ²É³·Û³½, ²íß»Ý, êÇ÷³Ý, ¶»Õ³ñáï, È»éݳå³ñ, ÌÇÉù³ñ, æ³ÙßÉáõ ·ÛáõÕ»ñÁ ¨ ѳñ³ÏÇó ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 17:00  Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç` ¼áíáõÝÇ ·ÛáõÕÇ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³ÝÇ Ã³Õ³Ù³ëÁ ¨ ѳñáÕ ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ,

ųÙÁ 14:00 – 17:00  Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç` Üáñ ¶»ÕÇ, Üáñ ²ñï³Ù»ï ·ÛáõÕ»ñÁ, ѳñ³ÏÇó ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÁ ¨ ÙÇ ß³ñù êäÀ-Ý»ñÇ ï³ñ³ÍùÝ»ñ,

ÜáõÛÝ ûñÁ çñ³·ÇÍ ³ÝóϳóÝ»Éáõ ѳٳñ, ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ ³å³Ñáí»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ÏÑáë³Ýù³½ñÏíÇ`

ųÙÁ 10:00 – 17:00  ²ñÙ³íÇñÇ Ù³ñ½Ç` ²é³ï³ß»Ý, î³ñáÝÇÏ ·ÛáõÕ»ñÁ ¨ ѳñ³ÏÇó  ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ:

êå³é³Í ¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ, ³Ýç³ïáõÙÝ»ñÇ, Ò»ñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇÝ Ï³Ù å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ, ÇÝãå»ë ݳ¨  ³ÛÉ Ñ³ñó»ñÇ ³éÝãáõÃÛ³Ùµ ϳñáÕ »ù ½³Ý·³Ñ³ñ»É ßáõñçûñÛ³ ·áñÍáÕ 1-80 ϳ٠53 48 75; 53 48 66; 53 48 33 Ñ»é³Ëáë³Ñ³Ù³ñáí:

Կատեգորիա: «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ | Դիտարկումների քանակը: 673 | Ավելացրել է: ԲԿԱՄ | Թեգեր: Հոսանքազրկում, Էլ ցանց, Նոր Նորք, լույսի անջատումներ, մի շարք փողոցներ, 1-80 | Վարկանիշ: 0.0/0
Մեկնաբանություններ: 0
Ավելացնել մեկնաբանություններ կարող են միայն գրանցված մասնակիցները
[ Գրանցում | Մուտք ]
Copyright "БКАМ" © 2022
Բաժիններ
«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ [30]
"ՀայՌուսգազարդ" ՓԲԸ [5]
"Երևան Ջուր" ՓԲԸ [43]
"Հայջրմուղկոյուղի" ՓԲԸ [0]
"Էյ Ի Ջի Սերվիս" ՍՊԸ [0]
"ՇիրակՋրմուղկոյուղի" ՓԲԸ [0]
"ԼոռիՋրմուղկոյուղի" ՓԲԸ [0]
"Նոր Ակունք" ՓԲԸ [0]
"ԲԿԱՄ" հ/կ [2]
Մենք Facbook-ում
Վիճակագրություն