Ուրբաթ, 12 Օգոստոս 2022, 09:03

"Բնակարանային Կոմունալ ոլորտի Աշխատողների Միավորում" 
Հասարակական ԿազմակերպությունՏեղեկություն
Հարցումներ
Գոհ եք արդյոք Ձեզ մատակարարվող ջրի որակից?
Պատասխաններ: 239
 
Գլխավոր » 2011 » Մարտ » 9 » 
18:59
Ս/թ-ի մարտի 10-ին կհոսանքազրկվեն...

      §Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ö´À

§Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ÷³Ï µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿, áñ ë/à  Ù³ñïÇ 10-ÇÝ åɳݳÛÇÝ ¨ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, ѻﳷ³ÛáõÙ íóñÝ»ñÇó Ëáõë³÷»Éáõ ѳٳñ ÏÑáë³Ýù³½ñÏí»Ý`

ºñ¨³Ý ù³Õ³ùáõÙ`

ųÙÁ 10:30 – 13:00  ¶ñÇ·áñ Èáõë³íáñÇã ÷. 6 ß»ÝùÁ,

ųÙÁ 13:30 – 17:00 гÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÷. 83, 85², ê³Û³Ã-Üáí³ åáÕ. 22, 26 ß»Ýù»ñÁ,

ųÙÁ 10:30 – 13:30  Üáñ -ÜáñùÇ 5 ½³Ý·í³ÍÇ, ¶³ÉßáÛ³Ý ÷. 46, 48, 50,  ØÇÏáÛ³Ý ÷. 2, 4, 4/1, 6, 8, 10 ß»Ýù»ñÁ, ÃÇí 159 ¹åñáóÁ, §ºñ¨³Ý çáõñ¦ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ,

ųÙÁ 14:00 – 17:00  Üáñ -ÜáñùÇ 5 ½³Ý·í³ÍÇ, ¶³ÉßáÛ³Ý ÷. 6, 8, 8/1, 10, 12, 14, 16,  ØÇÏáÛ³Ý ÷. 12, 14 ß»Ýù»ñÁ, ÃÇí 268 Ù³Ýϳå³ñ﻽Á, ¶»á¹»½Ç³ÛÇ ¨ §Ð³Ûݳ˳·Çͦ ÇÝëïÇïáõïÝ»ñÁ,

ųÙÁ 10:00 – 16:00    Üáñù-سñ³ßÇ  9-ñ¹  ÷áÕáóÇÝ  ѳñáÕ  ï³ñ³ÍùÇ  ë»÷³Ï³Ý  ïÝ»ñÁ ¨ ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 13:00  ¸»ÙÇñ×Û³Ý ÷. 17², ²½³ïáõÃÛ³Ý ÷. 3/1, èáõµÇÝÛ³Ýó ÷. 1, 1², 3, ¸ñáÛÇ ÷. 4, 6 ß»Ýù»ñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 17:00  ÞÇݳñ³ñÝ»ñÇ ÷. 28, êáÕáÙáÝ î³ñáÝóÇ ÷. 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 22, 24, 26 ß»Ýù»ñÁ, Þ³ñáõñÇ, ÞÇñ³ÏÇ ¨ Þ³Ñí»ñ¹Û³Ý ÷áÕáóÝ»ñÇ ß»Ýù»ñÁ, Ü»ñùÇÝ â³ñµ³ËÇ ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ, Üáñ ÜáñùÇ 4-ñ¹ ½³Ý·í³ÍÇ 1-ÇÝ Ñ³ïí³ÍÇ  ÃÇí 18 ß»ÝùÁ ¨ ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÁ,

ųÙÁ 10:00 – 14:00  Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç` ²ñ½ÝÇ ·ÛáõÕÇ 1- 4, 8, 9 ÷áÕáóÝ»ñÇ ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ ¨ ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÁ` Ù³ëݳÏÇ,

ųÙÁ 11:00 – 16:00  Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç` ´Ûáõñ»Õ³í³Ý ù³Õ³ùÁ` Ù³ëݳÏÇ,

ųÙÁ 10:30 – 14:00  ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç` È׳߻Ý, âϳÉáíϳ, Üáñ³ß»Ý ·ÛáõÕ»ñÁ, ³÷³Ù»ñÓ Ñ³Ý·ëïÇ ·áïÇÝ»ñÁ, ѳñ³ÏÇó ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÁ ¨ È×³ß»Ý ·ÛáõÕÇ  ¼áñ³Ù³ëÁ,

ųÙÁ 10:00 – 17:30 ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç` ì³ñ¹»ÝÇë ù³Õ³ùÇ ºñ¨³ÝÛ³Ý ¨ ºñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý ÷áÕáóÝ»ñÁ, ¨  ²ÏáõÝù ·ÛáõÕÁ,

ųÙÁ 11:00 – 15:00 ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç` سñïáõÝÇ ù³Õ³ùÇ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý ÑÇí³Ý¹³ÝáóÁ, ¸áë³ýÇ Ã³Õ³Ù³ëÁ, ¶»ï³÷ÝÛ³, ê³Û³Ã-Üáí³ ¨ Þ³ÑáõÙÛ³Ý ÷áÕáóÝ»ñÁ` Ù³ëݳÏÇ,

ųÙÁ 10:00 – 17:00  ²ñ³·³ÍáïÝÇ Ù³ñ½Ç` ØáõÕÝÇ ·ÛáõÕÁ ¨ ѳñ³ÏÇó  ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ, ²ñÙ³íÇñÇ Ù³ñ½Ç` ¸³É³ñÇÏ, È»ÝáõÕÇ, ²Û·»í³Ý, Ðáõ߳ϻñï, ²é³ï³ß»Ý, î³ñáÝÇÏ ·ÛáõÕ»ñÁ ¨ ѳñ³ÏÇó ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 16:00  ²ñ³ñ³ïÇ Ù³ñ½Ç` ²Û·»½³ñ¹, ²Û·»å³ï, ì»ñÇÝ ²ñï³ß³ï ·ÛáõÕ»ñÁ` Ù³ëݳÏÇ:

êå³é³Í ¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ, ³Ýç³ïáõÙÝ»ñÇ, Ò»ñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇÝ Ï³Ù å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ, ÇÝãå»ë ݳ¨  ³ÛÉ Ñ³ñó»ñÇ ³éÝãáõÃÛ³Ùµ ϳñáÕ »ù ½³Ý·³Ñ³ñ»É ßáõñçûñÛ³ ·áñÍáÕ 1-80 ϳ٠53 48 75; 53 48 66; 53 48 33 Ñ»é³Ëáë³Ñ³Ù³ñáí: 

Կատեգորիա: «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ | Դիտարկումների քանակը: 636 | Ավելացրել է: Armenrock | Թեգեր: մի շարք փողոցներ, լույսի անջատումներ, Հոսանքազրկում, Էլ ցանց | Վարկանիշ: 5.0/1
Մեկնաբանություններ: 0
Ավելացնել մեկնաբանություններ կարող են միայն գրանցված մասնակիցները
[ Գրանցում | Մուտք ]
Copyright "БКАМ" © 2022
Բաժիններ
«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ [30]
"ՀայՌուսգազարդ" ՓԲԸ [5]
"Երևան Ջուր" ՓԲԸ [43]
"Հայջրմուղկոյուղի" ՓԲԸ [0]
"Էյ Ի Ջի Սերվիս" ՍՊԸ [0]
"ՇիրակՋրմուղկոյուղի" ՓԲԸ [0]
"ԼոռիՋրմուղկոյուղի" ՓԲԸ [0]
"Նոր Ակունք" ՓԲԸ [0]
"ԲԿԱՄ" հ/կ [2]
Մենք Facbook-ում
Վիճակագրություն