Ուրբաթ, 12 Օգոստոս 2022, 09:05

"Բնակարանային Կոմունալ ոլորտի Աշխատողների Միավորում" 
Հասարակական ԿազմակերպությունՏեղեկություն
Հարցումներ
Գոհ եք արդյոք Ձեզ մատակարարվող ջրի որակից?
Պատասխաններ: 239
 
Գլխավոր » 2011 » Մարտ » 15 » 
11:29
Այսօր`մարտի 15-ին մի շարք հոսանքազրկումներ Երևանում և այլ քաղաքներում

     §Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ö´À

§Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ÷³Ï µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿, áñ ë/à  Ù³ñïÇ 15-ÇÝ åɳݳÛÇÝ ¨ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, ѻﳷ³ÛáõÙ íóñÝ»ñÇó Ëáõë³÷»Éáõ ѳٳñ ÏÑáë³Ýù³½ñÏí»Ý`

ºñ¨³Ý ù³Õ³ùáõÙ`

ųÙÁ 10:30 – 13:00  Üáñ-ÜáñùÇ 3 ½³Ý·í³ÍÇ, ´³ÕÛ³Ý 1-ÇÝ Ýñµ. 3, 4, 6, ¶³ÛÇ ÷. 24 ß»Ýù»ñÁ,  Þ³ÑáõÙÛ³Ý ÷. 36-46 ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ,

ųÙÁ 14:00 – 17:00  Üáñ-ÜáñùÇ 3 ½³Ý·í³ÍÇ, ´³ÕÛ³Ý 1-ÇÝ Ýñµ. 1, 2, ¶³ÛÇ ÷. 18, 20, 22 ß»Ýù»ñÁ,  

ųÙÁ 11:00 – 13:00  Üáñù-سñ³ßÇ 7 ¨ 9 ÷áÕáóÝ»ñÇÝ Ñ³ñáÕ ï³ñ³ÍùÇ ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ ¨ ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÁ, ¸»ÙÇñ×Û³Ý 36, Ø.²í»ïÇëÛ³Ý 1-ÇÝ ÷. 51; 2-ñ¹ ÷. 15, 15², 17, 17², ¸ñáÛÇ ÷. 15, 19 ß»Ýù»ñÁ, ¸»ÙÇñ×Û³Ý ÷. 1-30, äéáßÛ³Ý 1-ÇÝ Ýñµ. 27, 29, Ø.²í»ïÇëÛ³Ý 1 ¨  2 ÷áÕáóÝ»ñÇ ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ, 

ųÙÁ 11:00 – 17:00  ¸³íÇÃ³ß»Ý 2-ñ¹ óÕ. 25-28, 30-34, ºÕÇß» ³¹¨áëÛ³Ý ÷. 15, 19, ØÇñ³ùÛ³Ý ÷. 2/2, 2/3, 껵³ëïdz 24/2, 26/1, 30´, èáÙ³Ýáë Ø»ÉÇùÛ³Ý ÷. 2² ß»Ýù»ñÁ, Üáñ³·³íÇà 10-12 ÷áÕáóÝ»ñÇ, Ü»ñùÇÝ Þ»Ý·³íÇà 9 ÷áÕáóÇ, èáÙ³Ýáë Ø»ÉÇùÛ³Ý, øáõã³ÏÇ, îÇãÇݳÛÇ, úïÛ³Ý ÷áÕáóÝ»ñÇ ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ, ÃÇí 3 ¨ 126 Ù³Ýϳå³ñ﻽ݻñÁ,

ųÙÁ 13:30 – 17:00  Ü³Éµ³Ý¹Û³Ý ÷. 28 ß»ÝùÁ,

ųÙÁ 10:00 – 16:00  ²ñ³ñ³ïÇ Ù³ñ½Ç` ²ñ³ñ³ï ù³Õ³ùÇ Þ³ÑáõÙÛ³Ý ¨ àëÏáõ Ïáñ½Ù³Ý ý³µñÇϳÛÇ ÷áÕáóÝ»ñÁ` Ù³ëݳÏÇ,

ųÙÁ 10:00 – 17:00  ²ñ³ñ³ïÇ Ù³ñ½Ç` ܳñ»Ï ·ÛáõÕÁ,  §²ñÙ»Ýï»É¦ ¨ §úñ³ÝÅ ²ñÙ»Ýdz¦ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ø³Õóñ³ß»Ý ·ÛáõÕÇ Ï³Û³ÝÝ»ñÁ, ì³Ûáó ÒáñÇ Ù³ñ½Ç` ì³Ûù ù³Õ³ùÇ ²É³í»ñ¹Û³Ý, ºñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý ÷áÕáóÝ»ñÁ, ØὠóճٳëÁ ¨ æ»ñÙáõÏÇ Ë×áõÕÇÝ`  Ù³ëݳÏÇ, ²ñÙ³íÇñÇ Ù³ñ½Ç` ²ñ¨³ß³ï, Øáõë³É»é, äïÕáõÝù ·ÛáõÕ»ñÁ, ö³ñ³ù³ñ, ³Çñáí ·ÛáõÕ»ñÁ` Ù³ëݳÏÇ ¨ ѳñ³ÏÇó  ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 14:00  ²ñ³·³ÍáïÝÇ Ù³ñ½Ç` ²ßï³ñ³Ï ù³Õ³ùÇ Ü»ñë»ë ²ßï³ñ³Ï»óÇ, ´³·ñ³ïáõÝÇ, Âáñ³Ù³ÝÛ³Ý, ¸á¹áËÛ³Ý, ¾ÙÇÝ, ²µáíÛ³Ý, ö³ñå»óÇ, Êáñ»Ý³óÇ, äéáßÛ³Ý, ܳÇñÛ³Ý, ²É³½³Ý, êÙµ³ï ޳ѳ½Ç½, î»ñÛ³Ý, ºñ¨³ÝÛ³Ý, ´³·³í³Ý, â³ñ»Ýó, ä³ñáõÛñ ꨳÏ, êáõñµ ê³ñ·Çë,  ØÇÏáÛ³Ý ºÕµ³ÛñÝ»ñ, ²ñ³ñ³ïÛ³Ý, ð³ýýÇ, ÜŹ»Ñ ÷áÕáóÝ»ñÇ, ØáõÕÝÇ Ã³Õ³Ù³ëÁ` Ù³ëݳÏÇ ¨ ѳñ³ÏÇó  ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ,

ųÙÁ 10:00 – 17:00 ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç` ì³ñ¹»ÝÇë ù³Õ³ùÇ ºñ¨³ÝÛ³Ý ¨ ºñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý ÷áÕáóÝ»ñÁ,

ųÙÁ 12:00 – 13:00  ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç` ¶»Õ³ñùáõÝÇù, ȳÝç³ÕµÛáõñ, ê³ñáõ˳Ý, ¶³ÝÓ³Ï, ̳ÕÏ³ß»Ý ·ÛáõÕ»ñÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ¶³í³é ù³Õ³ùÇ Ð³ó³é³ï óճٳëÁ,

ųÙÁ 16:00 – 17:00  ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç` Ìáí³½³ñ¹, È׳÷, гÛñ³í³Ýù ¨  ´»ñ¹ÏáõÝù  ·ÛáõÕ»ñÁ:

ųÙÁ 11:00 – 16:00  Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç` ²ñ½ÝÇ ·ÛáõÕÁ, ѳñ³ÏÇó ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÁ, Üáñ ¶»ÕÇ ·ÛáõÕÇ ÎáÛáõÕÇ Ã³Õ³Ù³ëÁ, §Ü³ÇñǦ, ºñϳ÷ÍÇ ³éáÕç³ñ³ÝÝ»ñÁ ¨ ѳñ³ÏÇó êäÀ-Ý»ñÇ ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 17:00  Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç` ¼áíáõÝÇ ·ÛáõÕÇ ÙÇçݳϳñ· ¹åñáóÁ ¨ ѳñáÕ Ã³Õ³Ù³ëÁ, ²ñí»ëïÇ ¹åñáóÁ ¨ Ù³Ýϳå³ñ﻽Á, ²µáíÛ³Ý ù³Õ³ùÇ 2-ñ¹ ÙÇÏñáßñç³Ý óճٳëÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÷áÕáóÇ 15 ß»ÝùÁ, ¸áë³ýÁ, êÇñÇáõëÇ 4-ñ¹ ѳÝñ³Ï³ó³ñ³ÝÇ Ù³ëݳ߻ÝùÁ, §²Ý»ÉÇù¦ µ³ÝÏÁ ¨ ѳñ³ÏÇó ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ,

 

ÜáõÛÝ ûñÁ çñ³·ÇÍ ³ÝóϳóÝ»Éáõ ѳٳñ, ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ ³å³Ñáí»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ÏÑáë³Ýù³½ñÏíÇ`

 

ųÙÁ 10:00 – 17:00  ²ñÙ³íÇñÇ Ù³ñ½Ç` ²é³ï³ß»Ý, î³ñáÝÇÏ ·ÛáõÕ»ñÁ ¨ ѳñ³ÏÇó  ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ:

êå³é³Í ¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ, ³Ýç³ïáõÙÝ»ñÇ, Ò»ñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇÝ Ï³Ù å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ, ÇÝãå»ë ݳ¨  ³ÛÉ Ñ³ñó»ñÇ ³éÝãáõÃÛ³Ùµ ϳñáÕ »ù ½³Ý·³Ñ³ñ»É ßáõñçûñÛ³ ·áñÍáÕ 1-80 ϳ٠53 48 75; 53 48 66; 53 48 33 Ñ»é³Ëáë³Ñ³Ù³ñáí:

Կատեգորիա: «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ | Դիտարկումների քանակը: 773 | Ավելացրել է: Armenrock | Թեգեր: Հոսանքազրկում, Էլ ցանց, լույսի անջատումներ, մի շարք փողոցներ, 1-80 | Վարկանիշ: 5.0/1
Մեկնաբանություններ: 0
Ավելացնել մեկնաբանություններ կարող են միայն գրանցված մասնակիցները
[ Գրանցում | Մուտք ]
Copyright "БКАМ" © 2022
Բաժիններ
«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ [30]
"ՀայՌուսգազարդ" ՓԲԸ [5]
"Երևան Ջուր" ՓԲԸ [43]
"Հայջրմուղկոյուղի" ՓԲԸ [0]
"Էյ Ի Ջի Սերվիս" ՍՊԸ [0]
"ՇիրակՋրմուղկոյուղի" ՓԲԸ [0]
"ԼոռիՋրմուղկոյուղի" ՓԲԸ [0]
"Նոր Ակունք" ՓԲԸ [0]
"ԲԿԱՄ" հ/կ [2]
Մենք Facbook-ում
Վիճակագրություն