Ուրբաթ, 12 Օգոստոս 2022, 10:35

"Բնակարանային Կոմունալ ոլորտի Աշխատողների Միավորում" 
Հասարակական ԿազմակերպությունՏեղեկություն
Հարցումներ
Ինչպե՞ս եք ստանում տեղեկատվություն ջրամատակարարման դադարների վերաբերյալ
Պատասխաններ: 221
 
Գլխավոր » 2011 » Մայիս » 24

Մայիսի 26-ին ժամը 10։00-22։00-ը կդադարեցվի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի Սեբաստիա, Մալաթիա, Ոսկանյան, Ծերենց, Վանթյան, Ջիվանի, Բատիկյան, Մամիկոնյան, Միքայելյան, Մանուկյան, Մեծարենց, Վարուժան, Դուրյան, Տիտով, Ի.Օրի, Կուրղինյան փողոցների, Շրջանային փողոցի առանձնատների, Շահումյանի 1-8, 12, 14 փողոցների, Արարատյան 1-2 զանգվածների և հարակից տարածքների ջրամատակարարումը:

Այս մասին հաղորդում ... Կարդալ ավելի

Կատեգորիա: "Երևան Ջուր" ՓԲԸ | Դիտում: 852 | Ավելացրել է: ԲԿԱՄ | Ամսաթիվ: 24 Մայիս 2011 | Մեկնաբանություններ (1)

   §Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ö´À

§Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ÷³Ï µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿, áñ ë/à  Ù³ÛÇëÇ 25-ÇÝåɳݳÛÇÝ ¨ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, ѻﳷ³ÛáõÙ íóñÝ»ñÇó Ëáõë³÷»Éáõ ѳٳñ ÏÑáë³Ýù³½ñÏí»Ý`

ºñ¨³Ý ù³Õ³ùáõÙ`

ųÙÁ 10:30 – 12:30 ²í³Ý, ¸áõñÛ³Ý Ã³Õ. 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50 ß»Ýù»ñÁ¨ ѳñ³ÏÇó ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÁ,

ųÙÁ 12:00 – 14:30  ²í³Ý, ¸áõñÛ³Ý Ã³Õ. 34, 37, 38, 39  ß»Ýù»ñÁ¨ ѳñ³ÏÇó ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÁ,

ųÙÁ 15:00 – 17:00 ²í³Ý, ¸áõñÛ³Ý Ã³Õ. 29, 31, 32, 33, 35, 36 ß»Ýù»ñÁ¨ ѳñ³ÏÇó ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÁ,

ųÙÁ 10:30 – 13:00 ²µáíÛ³Ý ÷. 22, ÂáõÙ³ÝÛ³Ý ÷. 20, 28, ê³Û³Ã-Üáí³ ÷. 8 ß»Ýù»ñÁ, ³Çñáí ÷. 10, 46, 47, Üáñ³·ÛáõÕ 69-119, 135-162, 215 ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ, Ö³ñï³ñ³·Çï³Ï³Ý ѳٳÉë³ñ³ÝÇ áñáß Ù³ëݳ߻Ýù»ñÁ, ºñ¨³ÝÇ å»ï³Ï³Ý ѳٳÉë³ñ³ÝÁ,

ųÙÁ 13:30 – 17:00 ¸»ÙÇñ×Û³Ý ÷. 27/1, ê³ñÛ³Ý ÷. 4, 6, 8, 10, ß»Ýù»ñÁ, ²Û·»ëï³Ý 9÷. 69-105; 10÷. 10-35, 11÷. 3-11, 106-110, 206-223 ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 13:00 ²ñó³ËÇ ÷. 24, 24/1, 28 ß»Ýù»ñÁ, ´³Õñ³ÙÛ³Ý ÷. 22² ß»ÝùÁ ѳñ³ÏÇó ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 17:00 16 óÕ. 42, 45, 46, ²ñß³ÏáõÝÛ³ó åáÕ. 36/3, 36³, ¶.ÜŹ»ÑÇ ÷. 27/1, 27/2, 29, 29/3, 31/36 ß»Ýù»ñÁ,

ųÙÁ 10:00 – 12:00 ²ñÙ³íÇñÇ  Ù³ñ½Ç` ØÛ³ëÝÇÏÛ³Ý ¨ гóÇÏ ·ÛáõÕ»ñÁ, Èáéáõ Ù³ñ½Ç`ì³Ý³Óáñ ù³Õ³ùÇ îÇ·ñ³Ý Ø»ÍÇ åáÕ. 37², 37´ ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ,î»ñÛ³Ý ÷.3, 3µ, 5, 7, Êáñ»Ý³óÇ ÷.2, 2/1, 2³, 4, 6, 8, 10, ȳ½Û³Ý ÷. 29, 29/1, 30, 30³, 43, 43³ ß»Ýù»ñÁ,

ųÙÁ 10:00 – 17:00 ²ñÙ³íÇñÇ Ù³ñ½Ç`Üáñ ²ñï³·»ñë, ²ñ·³í³Ý¹, î³ÝÓáõï ·ÛáõÕ»ñÁ, ì³Ûáó ÒáñÇ Ù³ñ½Ç`ì³Ûù ù³Õ³ùÇ §²ñ÷³ ꨳݦ ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Á, ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç` ¶»Õ³Ù³ë³ñ ·ÛáõÕÁ Ù³ëݳÏÇ, êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç`γå³Ý ù³Õ³ùÇ`ÐáõÝ³Ý ²í»ïÇëÛ³Ý ÷. 4,10ß»Ýù»ñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 16:00 êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç`γå³Ý ù³Õ³ùÇ ´³Õ³µ»ñ¹ ÷áÕáóÇ ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ,

ųÙÁ 10:00 – 14:00 ì³ÛáóÒáñÇ Ù³ñ½Ç` ºÉ÷ÇÝ, âÇí³, èÇݹ, ·ÛáõÕ»ñÁ, ²ñ»ÝÇ ·ÛáõÕÁ` Ù³ëݳÏÇ,

ųÙÁ 10:00 – 16:00 ²ñ³ñ³ïÇ Ù³ñ½Ç`²ñ³ñ³ï ù³Õ³ùÇ Þ³ÑáõÙÛ³Ý, ʳÝçÛ³Ý, ²µáíÛ³Ý, ÎáÙÇï³ë, êå³Ý¹³ñÛ³Ý, ÂáõÙ³ÝÛ³Ý ÷áÕáóÝ»ñÁ` Ù³ëݳÏÇ,

ųÙÁ 10:30 – 16:00²ñ³ñ³ïÇ Ù³ñ½Ç` Èáõë³é³ï, ºÕ»·Ý³í³Ý, Üá۳ϻñï ·ÛáõÕ»ñÁ,

ųÙÁ 10:00 – 15:00 Èáéáõ Ù³ñ½Ç`¶áõ·³ñùÇ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ Ø³ñ·³ÑáíÇï,üÇáÉ»ïáíá ·ÛáõÕ»ñÁ,È»ñÙáÝïáí ·ÛáõÕÁ` Ù³ëݳÏÇ,

ųÙÁ 12:00 – 14:00 Èáéáõ Ù³ñ½Ç`ì³Ý³Óáñ ù³Õ³ùÇ ¶ñÇ·áñ Èáõë³íáñÇã÷. 27»,29³,29µ,29¹,31,31³,34,50,54 ,Êáñ»Ý³óÇ ÷. 1,1³/1,1³/2,1·,1¹,1»,1½,ØáëÏáíÛ³Ý ÷. 21¹,23³,23³/1,23µ,50,50/3³ ß»Ýù»ñÁ, ÞÇñ³ÏÇÙ³ñ½Ç` ¶ÛáõÙñÇ ù³Õ³ùÇ î»ñÛ³Ý, Øáõë³Û»ÉÛ³Ý, ԳݹÇÉÛ³Ý, гÕóݳÏÇ åáÕáï³, ê³Û³Ã Üáí³, ÊñÇÙÛ³Ý Ð³ÛñÇÏ, سɳ۳ ¼»ÙÉÛ³, îÇ·ñ³Ý Ù»Í, ¶³ñ»·ÇÝ ÜŹ»Ñ, سÝáõßÛ³Ý, ÎáßïáÛ³Ý ÷áÕáóÝ»ñÁ, ÐÝáó³í³Ý, î»ùëïÇÉ  óճٳë»ñÁ, Þ³éÉ ²½Ý³áõñÇ Ññ³å³ñ³ÏÇÝ Ñ³ñáÕ ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ, àëïÇϳÝáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³ÛÇÝ µ³ÅÇÝÁ, áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý Ù³ñ½³ÛÇÝ í³ñãáõÃÛáõÝÁ, سñ½å»ï³ñ³ÝÁ, ¸³ï³ñ³ÝÁ, Ðñß»ç ͳé³ÛáõÃÛáõÝÁ,

ųÙÁ 14:00 – 16:00 Èáéáõ Ù³ñ½Ç`ì³Ý³Óáñ ù³Õ³ùÇ ê³Û³Ã-Üáí³ ÷áÕáóÇ 6,ºñ¨³ÝÛ³Ý Ë×.50, 54, Øáõñ³ó³Ý ÷. 1,2,3,4, γÙáÛÇ 1-ÇÝ Ýñµ³ÝóùÇ 1,  Î³ÙáÛÇ 2-ñ¹ ÷³ÏáõÕáõ 1,2, 3, ¼áñ³í³ñ ²Ý¹ñ³ÝÇÏ 1-ÇÝ ÷³Ï. 1 ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ,¼áñ³í³ñ ²Ý¹ñ³ÝÇÏ, γÙá ÷áÕáóÝ»ñÁ` Ù³ëݳÏÇ,¼áñ³í³ñ ²Ý¹ñ³ÝÇÏÇ  1-ÇÝ Ýñµ³ÝóùÁ,

ųÙÁ 11:00 – 14:00 Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç` â³ñ»Ýó³í³Ý ù³Õ³ùÇ 3-ñ¹ óÕ.12-21, 31-41, 4-ñ¹ óÕ.1-24, 6-ñ¹ óÕ.1-4, 13-29, 7-ñ¹ óÕ.1-14, 18-25 ß»Ýù»ñÁ, ÐÇí³Ý¹³ÝáóÁ, äáÉÇÏÉÇÝÇϳÝ, ¼ÇÝ. ÏáÙÇë³ñdzïÁ, ÎáõÉïáõñ³ÛÇ ïáõÝÁ, ÃÇí 2, 4, 5 ÙÇçÝ. ¹åñáóÝ»ñÁ, ø³ÕËáñÑñ¹Ç í³ñã³Ï³Ý ß»ÝùÁ, Ü»ñùÇÝ ¶áñÍ»ñÇ â³ñ»Ýó³í³ÝÇ µ³Å³ÝÙáõÝùÁ, γåÇ Ñ³Ý·áõÛóÁ, "ÌÇÍ»éݳϔ Ù³Ýϳå³ñ﻽Á, "ìî´ Ð³Û³ëï³Ý” µ³ÝÏÇ â³ñ»Ýó³í³ÝÇ Ù³ëݳ×ÛáõÕÁ,

ųÙÁ 14:00 – 17:00 Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç`â³ñ»Ýó³í³Ý ù³Õ³ùÇ 1-ÇÝ ² óճٳëÇ 1-4, 1-ÇÝ Ã³Õ.1-11, 2-ñ¹ óÕ.1-14, 3-ñ¹ óÕ.1-11, 23-34, 4-ñ¹ óÕ.1-6, 11, 12, 25, 5-ñ¹ óÕ.1-18, 6-ñ¹ óÕ.5-12, 30-33, 7-ñ¹ óÕ.16-19, 8-ñ¹ óÕ.1-17, 9-ñ¹ óÕ.1-4, 10-ñ¹ óÕ. 36-46 ß»Ýù»ñÁ, "ÎáÝí»ñë” ¨ "²ñ¹ßÇÝÇÝí»ëï” µ³ÝÏ»ñÇ â³ñ»Ýó³í³ÝÇÙ³ëݳ×ÛáõÕ»ñÁ, êáó. ͳé³ÛáõÃÛáõÝÁ, γ¹³ëïñÇ â³ñ»Ýó³í³ÝÇ Ù³ëݳ×ÛáõÕÁ, ºñ³Åßï³Ï³Ý ¹åñáóÁ, "²é³ù»ÉáõÃÛáõÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ” ׳߳ñ³ÝÁ, ²Û·»ëï³Ý óճٳëÁ, ²Õ³óÁ, ²¹³Ù³Ý¹Ç ·áñͳñ³ÝÁ, ÃÇí 1, 2, 6 ÙÇçÝ. ¹åñáóÝ»ñÁ, "¼³Ý·³Ï”, "Ðñ³ßù”, "Èáõë³µ³ó” Ù³Ýϳå³ñ﻽ݻñÁ, ѳñ³ÏÇó ³ñï³¹ñ³Ï³Ý ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ ¨ ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 12:00 î³íáõßÇ Ù³ñ½Ç`¸ÇÉÇç³Ý ù³Õ³ùÇ  Ï»ÝïñáÝÁÇñ ѳñ³ÏÇó ï³ñ³Íùáí,  ÑÇí³Ý¹³ÝáóÁ, ù³Õ³ù³å»ï³ñ³ÝÁ, áëïÇϳÝáõÃÛáõÝÁ,  Þ³Ù³ËÛ³Ý, ØÛ³ëÝÇÏÛ³Ý, È»ñÙáÝïáí  ÷áÕáóÝ»ñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 17:00 î³íáõßÇ Ù³ñ½Ç`¸ÇÉÇç³Ý ù³Õ³ùÇ ²Ý¹ñ³ÝÇÏÇ Ã³Õ³Ù³ëÁ  ¨  Ñ»éáõëï³Ï³Û³ÝÁ,

ųÙÁ 16:00 – 17:00 î³íáõßÇ Ù³ñ½Ç`¸ÇÉÇç³Ý ù³Õ³ùÇÏ»ÝïñáÝÁÇñ ѳ ... Կարդալ ավելի

Կատեգորիա: «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ | Դիտում: 866 | Ավելացրել է: ԲԿԱՄ | Ամսաթիվ: 24 Մայիս 2011 | Մեկնաբանություններ (0)

Copyright "БКАМ" © 2022
Բաժիններ
«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ [30]
"ՀայՌուսգազարդ" ՓԲԸ [5]
"Երևան Ջուր" ՓԲԸ [43]
"Հայջրմուղկոյուղի" ՓԲԸ [0]
"Էյ Ի Ջի Սերվիս" ՍՊԸ [0]
"ՇիրակՋրմուղկոյուղի" ՓԲԸ [0]
"ԼոռիՋրմուղկոյուղի" ՓԲԸ [0]
"Նոր Ակունք" ՓԲԸ [0]
"ԲԿԱՄ" հ/կ [2]
Մենք Facbook-ում
Վիճակագրություն