Ուրբաթ, 12 Օգոստոս 2022, 11:01

"Բնակարանային Կոմունալ ոլորտի Աշխատողների Միավորում" 
Հասարակական ԿազմակերպությունՏեղեկություն
Հարցումներ
Գոհ եք արդյոք Ձեզ մատակարարվող ջրի որակից?
Պատասխաններ: 239
 
Գլխավոր » 2011 » Մայիս » 17

  §Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ö´À

§Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ÷³Ï µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿, áñ ë/à ٳÛÇëÇ 18-ÇÝ åɳݳÛÇÝ ¨ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, ѻﳷ³ÛáõÙ íóñÝ»ñÇó Ëáõë³÷»Éáõ ѳٳñ ÏÑáë³Ýù³½ñÏí»Ý`

ºñ¨³Ý ù³Õ³ùáõÙ`

ųÙÁ 10:30 – 13:00 ÂáõÙ³ÝÛ³Ý ÷. 42, ØáëÏáíÛ³Ý ÷. 37, Üáñ ÎÇÉÇÏdz óÕ. 1-4 ß»Ýù»ñÁ,

ųÙÁ 13:00 – 17:00  äáõßÏÇÝÇ ÷. 36, î»ñÛ³Ý ÷. 1 ß»Ýù»ñÁ,Üáñ³·ÛáõÕ 100-225 ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ,

ųÙÁ 10:00 – 17:00æñ³ß»Ý ·ÛáõÕÁ,

ųÙÁ 11:00 – 13:00 ²×»ÙÛ³Ý ÷. 18-39; 133-169 ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ, ²Õ.ê»ñáµÇ ÷. 10 ß»ÝùÁ ¨ ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ, êáë»Ç 2 Ýñµ. 8, ÎáÙÇï³ëÇ åáÕ. 31 ß»Ýù»ñÁ ¨ ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 17:00 ²ñ»ß 19÷. 20-26; 22÷. 94-117, ¸ÇÙÇïñáí ÷. 140-194; 5-ñ¹ Ýñµ. 1-31 ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ, ¸³íÃ³ß»Ý 2, 3, 5, 6-10 ÷áÕáóÝ»ñÇ ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ, в ´-2 óÕ. 91, 92, 93, 95 ß»Ýù»ñÁ,

ųÙÁ 10:00 – 11:00 Èáéáõ Ù³ñ½Ç` ì³Ý³Óáñ ù³Õ³ùÇ Ü»ñëÇëÛ³Ý Ã³Õ³Ù³ëÁ, ¼áñ³í³ñ ²Ý¹ñ³ÝÇÏ ÷áÕáóÁ` Ù³ëݳÏÇ, ºñ¨³ÝÛ³Ý Ë×áõÕÇÝ` Ù³ëݳÏÇ Ü»ñëÇëÛ³Ý, ܳÇñÇ, È»ÝÇÝ·ñ³¹Û³Ý ÷. 5/1, Î.¸»ÙÇñ×Û³Ý ÷. 5, 7, 9 ß»Ýù»ñÁ, Êáõ¹Û³Ïáí, ´³ñ»Ï³ÙáõÃÛáõÝ, гÕóݳÏÇ, ¶³ÛÇ, ²µáÕÛ³Ý, ²ÙÇñÛ³Ý, ³ٳÝóÇÝ»ñÇ ÷áÕáóÝ»ñÁ,

ųÙÁ 10:00 – 12:00 Èáéáõ Ù³ñ½Ç` ì³Ý³Óáñ ù³Õ³ùÇ îÇ·ñ³Ý Ø»ÍÇ ÷. 44, 61, 73, 73/35, 75, 75´, 77, 77/25, 77², 79, 79/1², 79², 81, 81¶, 81ì, ³ï»ñ³Ï³Ý ÷. 4, ØÛ³ëÝÇÏÛ³Ý ÷. 9 ß»Ýù»ñÁ,

ųÙÁ 10:00 – 13:00 Èáéáõ Ù³ñ½Ç` ì³Ý³Óáñ ù³Õ³ùÇ üǹ³ÛÇÝÝ»ñÇ, ȳÝç³ÛÇÝ ÷áÕáóÝ»ñÁ, ܳɵ³Ý¹Û³Ý 2-ñ¹ Ýñµ³ÝóùÁ,

ųÙÁ 12:00 – 13:00 Èáéáõ Ù³ñ½Ç` ì³Ý³Óáñ ù³Õ³ùÇ ÊÝÓáñáõï óճٳëÁ,

ųÙÁ 12:00 – 14:00 Èáéáõ Ù³ñ½Ç` ì³Ý³Óáñ ù³Õ³ùÇ îÇ·ñ³Ý Ø»ÍÇ ÷. 79, 81, 81², 85, ¶.ÜŹ»ÑÇ ÷.14, ÂáõÙ³ÝÛ³Ý ÷.5, 7, 7/1², 7/2, 8¸, 10, 11, ³ï»ñ³Ï³Ý ÷. 6, 6/2, 6², 6¶, 8 ß»Ýù»ñÁ,

ųÙÁ 13:00 – 13:30Èáéáõ Ù³ñ½Ç` ¶áõ·³ñùÇ ·ÛáõÕÇ ¾Ý»ñ·»ïÇÏ Ñ³ñÃ³Ï Ã³Õ³Ù³ëÁ, 6-ñ¹ ÷áÕáóÇ 10 ïáõÝÁ, ì³Ý³Óáñ ù³Õ³ùÇ ²Õ³Û³Ý ÷áÕáóÁ` Ù³ëݳÏÇ, ÞÇݳñ³ñÝ»ñÇ ÷.5, 7, 17², 19, 23, êï»÷³Ý³í³Ý ÷.41¶, àõë³ÝáÕ³Ï³Ý ÷.5, 7, ²Ã³ñµ»ÏÛ³Ý ÷.45, 56, ²É³í»ñ¹Û³Ý ÷.43, 45, 45², 47, 49, ì.ê³ñáÛ³Ý ÷. 21, 45²ß»Ýù»ñÁ, ä³ñáõÛñ ꨳÏÇ, ²í»ïÇëÛ³Ý÷áÕáóÝ»ñÁ ¨ ê³ñÇ- Â³Õ Ã³Õ³Ù³ëÁ,

ųÙÁ 13:30 – 14:00Èáéáõ Ù³ñ½Ç` ì³Ý³Óáñ ù³Õ³ùÇ ¸ÇÙ³ó óճٳëÁ, ²Õ³Û³Ý ÷áÕáóÁ`  Ù³ëݳÏÇ, гɳµÛ³Ý ÷. 1², 2², ÎáõñÕÇÝÛ³Ý ÷.1, 1/1, 1², Ö³í׳í³Ó» ÷.1, Ò»ñÅÇÝëÏáõ ÷.2, سéÇ ÷.1, 4, 17, 19 ß»Ýù»ñÁ, ܳñ-¸áëÇ, Üǽ³ÙÇ, Ðáíë»÷ ¾ÙÇÝ, ä³ñáÝÛ³Ý, â»ñÝÇߨëÏáõ, ÎáÙÇï³ëÇ, سÝáõßÛ³Ý, Øé³íÛ³Ý, Æëñ³Û»É úñáõ ÷áÕáóÝ»ñÁ,  ܳñ-¸áëÇ 1, 2, 3, â»ñÝÇߨëÏáõ 1 Ýñµ³ÝóùÝ»ñÁ ¨ â»ñÝÇߨëÏáõ 1 ÷³ÏáõÕÇÝ,

ųÙÁ 14:00 – 14:30 Èáéáõ Ù³ñ½Ç` ¶áõ·³ñù ·ÛáõÕÇ 2 ÷.1, 7 ß»Ýù»ñÁ, ì³Ý³Óáñ ù³Õ³ùÇ Ü»ñëÇëÛ³Ý Ã³Õ³Ù³ëÇ 1, 6, 7, 11, 17, ¸ÇÙ³ó óճٳëÇ º1, º2, º9, гɳµÛ³Ý ÷.2, 21, È»ÝÇÝ·ñ³¹Û³Ý ÷.2Â, 7, ÎáõñÕÇÝÛ³Ý ÷.1, 2, 2/1, 15, ²µ»ÕÛ³Ý ÷.23²ß»Ýù»ñÁ, ²Õ³Û³Ý ÷áÕáóÁ` Ù³ëݳÏÇ, ²ÕÛáõë³·áñÍÝ»ñÇ, Æë³Ñ³ÏÛ³Ý, سßïáóÇ, ÞÇݳñ³ñÝ»ñÇ, Ü»ñëÇëÛ³Ý, êï»÷³ÝÛ³Ý, àõë³ÝáճϳÝ, êáõݹáõÏÛ³Ý, ð³ýýÇ, ÎÝáõÝÛ³Ýó, γëÛ³Ý, سñïÇ 8, Ö³í׳í³Ó», Øáõë³Û»ÉÛ³Ý ÷áÕáóÝ»ñÁ,

ųÙÁ 14:00 – 16:00 Èáéáõ Ù³ñ½Ç` ì³Ý³Óáñ ù³Õ³ùÇ ¶ñ.Èáõë³íáñÇãÇ ÷.27, 29, 29/1, 29/1², 29², 29/², 29¼, 33, 33¸, 35, 37, 37/1, 37/3, 37´, 39, 39², 39´, 41, 41¸, 50, ØáëÏáíÛ³Ý ÷.50, 50², 52, 52/1, 52/2, 54, ÞÇñí³Ý½³¹» ÷.41/1´, ¾É»ÏïñáýÇϳódzÛÇ ÷.37, ´³ÃáõÙÇ ÷.1, 2, 4, 6, ¶ñ.Èáõë³íáñÇãÇ ÷.16, 16/1, 18, ÔáõϳëÛ³Ý ÷.  8, 10, 12, 14, 16, 18, 18², 20, 22, 24, 26, 28, 28², Î.¸»ÙÇñ×Û³Ý ÷.14, 14¶,16,18ß»Ýù»ñÁ,

ųÙÁ 10:00 – 13:00 î³íáõßÇ Ù³ñ½Ç` ÜáÛ»Ùµ»ñÛ³Ý ù³Õ³ùÇ ´³ñ»Ï³Ù³í³Ý, ÎáÃÇ, àëÏ»í³Ý, àëÏ»å³ñ, ´³Õ³ÝÇë, æáõç¨³Ý ·ÛáõÕ»ñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 11:30 î³íáõßÇ Ù³ñ½Ç`Æç¨³Ý ù³Õ³ùÇ Èáõë³Óáñ, ²ÏݳյÛáõñ, ʳßóé³Ï ·ÛáõÕ»ñÁ,

ųÙÁ 11:30 – 12:00 î³íáõßÇ Ù³ñ½Ç`Æç¨³Ý ù³Õ³ùÇ ²ã³çáõñ ·ÛáõÕÁ,

ųÙÁ 12:00 – 12:30î³íáõßÇ Ù³ñ½Ç` Æç¨³Ý ù³Õ³ùÇ §²ñÙ»Ýï»É¦ ϳ۳ÝÁ,

ųÙÁ 12:30 – 13:00 î³íáõßÇ Ù³ñ½Ç` Æç¨³Ý ù³Õ³ùÇ Ø³ÛÇëÛ³Ý Ï³ÙáõñçÁ,

ųÙÁ 10:30 – 16:00êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç` ¶áñÇë ù³Õ³ùÇ ¶.²ßáïÇ ÷.22, 23, î³Ã¨³óáõ ÷.3, ÎáÙÇï³ëÇ ÷. 26, سßïáóÇ 1, 14 ß»Ýù»ñÁ ¨ ѳñ³ÏÇó ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ,

ųÙÁ 10:00 – 17:00êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç` ø³ñ³ß»Ý ·ÛáõÕÁ, êÇëÇ³Ý ù³Õ³ùÇ` ¶³ÛÇ ÷áÕáóÇ 1, 2, 3 ß»Ýù»ñÁ, γå³Ý ù³Õ³ùÇ  γí³ñï µ³Ý³í³ÝÁ, ²ñÙ³íÇñÇ Ù³ñ½Ç` ø³ñ³Ï»ñï, ´³·³ñ³Ý, ºñí³Ý¹³ß³ï ·ÛáõÕ»ñÁ, ²ñ³·³ÍáïÝÇ Ù³ñ½Ç` ²å³ñ³Ý ù³Õ³ùÇ ²ñ³É³Ýç óճٳëÇ, ºñÝç³ï³÷, Üáñ³ß»Ý, æñ ... Կարդալ ավելի

Կատեգորիա: «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ | Դիտում: 923 | Ավելացրել է: ԲԿԱՄ | Ամսաթիվ: 17 Մայիս 2011 | Մեկնաբանություններ (0)


Ջրամատակարարման դադար ս.թ. մայիսի 18-ին

"Գառնի-Երևանջրատարի վրա վթարականխարգելիչ աշխատանքների հետ կապված, մայիսի 18-ին ժամը 6.00-ից մինչև մայիսի 19-ը ժամը 18.00-ն կդադարեցվի հետևյալ տարածքների ջրամատակարարումը`

Կենտրոն վարչական շրջանի Աբովյան, Հերացի, Իսահակյան, Տերյան, Մոսկովյան, ... Կարդալ ավելի

Կատեգորիա: "Երևան Ջուր" ՓԲԸ | Դիտում: 925 | Ավելացրել է: ԲԿԱՄ | Ամսաթիվ: 17 Մայիս 2011 | Մեկնաբանություններ (1)

Copyright "БКАМ" © 2022
Բաժիններ
«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ [30]
"ՀայՌուսգազարդ" ՓԲԸ [5]
"Երևան Ջուր" ՓԲԸ [43]
"Հայջրմուղկոյուղի" ՓԲԸ [0]
"Էյ Ի Ջի Սերվիս" ՍՊԸ [0]
"ՇիրակՋրմուղկոյուղի" ՓԲԸ [0]
"ԼոռիՋրմուղկոյուղի" ՓԲԸ [0]
"Նոր Ակունք" ՓԲԸ [0]
"ԲԿԱՄ" հ/կ [2]
Մենք Facbook-ում
Վիճակագրություն