Շաբաթ, 31 Հոկտեմբեր 2020, 16:44

"Բնակարանային Կոմունալ ոլորտի Աշխատողների Միավորում" 
Հասարակական ԿազմակերպությունՏեղեկություն
Հարցումներ
Դուք իրազեկվա՞ծ եք ջրամատակարարման ժամանակացույցի մասին
Պատասխաններ: 149
 
Գլխավոր » 2011 » Ապրիլ » 30

§ºñ¨³Ý çáõñ¦‰ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿ Çñ ѳ׳Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ¨ ëå³éáÕÝ»ñÇÝ, áñ, íóñ³í»ñ³Ï³Ý·ÝáÕ³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ Ñ»ï ϳåí³Í, ë.Ã.Ù³ÛÇëÇ 2-ÇÝ Å³ÙÁ 10.00-Çó ÙÇÝ㨠ٳÛÇëÇ 3-Á ųÙÁ 22.00-Ý Ï¹³¹³ñ»óíÇ Ø³É³Ãdz-껵³ëïdz í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÇ ´ 1-´ 4 ½³Ý·í³ÍÝ»ñÇ, Æë³ÏáíÇ åáÕáï³ÛÇ, ºé³µÉáõñÇ ï³ñ³ÍùÇ, гÕóݳϠ·ÛáõÕÇ 1-5 ¨ 11 ÷áÕáóÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ³Çñáí, ö³ñ³ù³ñ ·ÛáõÕ»ñÇ áõ ѳñ³ÏÇó ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙÁ:

ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ѳÛóáõÙ ¿ ëå³éáÕÝ»ñÇ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃÛáõÝÁ å³ï׳éí³Í ³ÝѳݷëïáõÃÛ³Ý ¨ ϳÝ˳í ßÝáñѳϳÉáõÃÛáõÝ Ñ³ÛïÝáõÙ ÁÙµéÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:

Կատեգորիա: "Երևան Ջուր" ՓԲԸ | Դիտում: 603 | Ավելացրել է: ԲԿԱՄ | Ամսաթիվ: 30 Ապրիլ 2011 | Մեկնաբանություններ (0)


           
           §ՀայՌուսգազարդ¦ ՓԲԸ գազիֆիկացման և գազամատակարարման մասնաճյուղերի տարածքային տեղամասերում գրանցված տվյալների համաձայն, 2011 թվականի առաջին եռամսյակում հանրապետությունում ... Կարդալ ավելի
Կատեգորիա: "ՀայՌուսգազարդ" ՓԲԸ | Դիտում: 1407 | Ավելացրել է: ԲԿԱՄ | Ամսաթիվ: 30 Ապրիլ 2011 | Մեկնաբանություններ (1)

Կատեգորիա: "ԲԿԱՄ" հ/կ | Դիտում: 1592 | Ավելացրել է: ԲԿԱՄ | Ամսաթիվ: 30 Ապրիլ 2011 | Մեկնաբանություններ (1)

                      §Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ö´À

§Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ÷³Ï µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿, áñ ë/à  ³åñÇÉÇ 30-ÇÝ åɳݳÛÇÝ ¨ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, ѻﳷ³ÛáõÙ íóñÝ»ñÇó Ëáõë³÷»Éáõ ѳٳñ ÏÑáë³Ýù³½ñÏí»Ý`

ºñ¨³Ý ù³Õ³ùáõÙ`

ųÙÁ 10:30 – 13:00  Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÷. 6 ß»ÝùÁ, êáõñ»ÝÛ³Ý ÷. 1-6, 13, 15, 22, 26 ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ,

ųÙÁ 10:00 – 15:00  âáɳÏÛ³Ý ÷. 14 ß»ÝùÁ, ´³µ³Û³Ý ÷. 2/8, 2/9 ë»÷³Ï³Ý ïÝ»ñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 17:00  ¸³íÃ³ß»Ý 1-ÇÝ Ã³Õ. 4,  5,  6, 7,  9,  10, 10³ ß»Ýù»ñÁ, ÃÇí 200 ¹åñáóÁ,

ųÙÁ 13:30 – 17:00  ²·³Ã³Ý·»ÕáëÇ ÷. 7, Êáñ»Ý³óáõ ÷. 29 ß»Ýù»ñÁ, 

ųÙÁ 10:00 – 13:00  ²ñÙ³íÇñÇ Ù³ñ½Ç`  ²ñß³ÉáõÛë ·ÛáõÕÁ,

ųÙÁ 10:00 – 17:00  Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç`  ê¨³Ý ù³Õ³ùÇ Ü³ÇñÛ³Ý ÷áÕáóÇ 40², 42, 175, 177, 179, ÞÇݳñ³ñÝ»ñ ÷. 3, 5 ß»Ýù»ñÁ, ÃÇí 7 ÙÇçݳϳñ· ¹åñáóÁ ¨ ѳñ³ÏÇó ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÁ,

ųÙÁ 11:00 – 14:00  Èáéáõ Ù³ñ½Ç` ÂáõÙ³ÝÛ³Ý ù³Õ³ùÝ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ,

ųÙÁ 11:00 – 15:00  ²ñ³ñ³ïÇ Ù³ñ½Ç` ²Û·»½³ñ¹, ²Û·»å³ï ·ÛáõÕ»ñÁ,  ì»ñÇÝ ²ñï³ß³ï ·ÛáõÕÁ` Ù³ëݳÏÇ, àëï³Ý ·ÛáõÕÇ §ê»÷³Ï³Ý³ï»ñ ²ñÙ³Ý ØÏñïã۳ݦ ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Á,

ųÙÁ 11:00 – 16:00  ²ñ³ñ³ïÇ Ù³ñ½Ç` ²ñ³ñ³ï ¨ Èáõë³é³ï ·ÛáõÕ»ñÇ ÃÇí 2392 ½áñ³Ù³ë»ñÁ, Èáõë³é³ï ·ÛáõÕÇ §¾É ÂÇ ´Ç¦, §Ð³Û ³é³ù»É³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇ Êáñ ìÇñ³å í³Ýù¦ ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÁ, ºÕ»·Ý³í³Ý ·ÛáõÕÇ §². Ô³½³ñ۳ݦ, §¸áõßáõÝó ìÇÏïáñdz¦  ѳÝñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÁ  ¨ §Ô-î»É»ÏáÙ¦ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý µçç³ÛÇÝ Ï³Û³ÝÁ:

êå³é³Í ¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ, ³Ýç³ïáõÙÝ»ñÇ, Ò»ñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇÝ Ï³Ù å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ, ÇÝãå»ë ݳ¨  ³ÛÉ Ñ³ñó»ñÇ ³éÝãáõÃÛ³Ùµ ϳñáÕ »ù ½³Ý·³Ñ³ñ»É ßáõñçûñÛ³ ·áñÍáÕ 1-80 ϳ٠53 48 75; 53 48 66; 53 48 33 Ñ»é³Ëáë³Ñ³Ù³ñáí:

Կատեգորիա: «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ | Դիտում: 579 | Ավելացրել է: ԲԿԱՄ | Ամսաթիվ: 30 Ապրիլ 2011 | Մեկնաբանություններ (1)

Copyright "БКАМ" © 2020
Բաժիններ
«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ [30]
"ՀայՌուսգազարդ" ՓԲԸ [5]
"Երևան Ջուր" ՓԲԸ [43]
"Հայջրմուղկոյուղի" ՓԲԸ [0]
"Էյ Ի Ջի Սերվիս" ՍՊԸ [0]
"ՇիրակՋրմուղկոյուղի" ՓԲԸ [0]
"ԼոռիՋրմուղկոյուղի" ՓԲԸ [0]
"Նոր Ակունք" ՓԲԸ [0]
"ԲԿԱՄ" հ/կ [2]
Մենք Facbook-ում
Վիճակագրություն